Trafferthion Oxfam

Chwefror 18, 2018

Oxfam1-20180212121835555

Mae Mark Goldring, Prif Weithredwr Oxfam wedi cyhoeddi llythyr agored yn ymddiheuro am ymddygiad rhai o weithwyr yr elusen yn Haiti yn 2011 ac yn Chad o 2006 ymlaen.   Gwnaeth hyn ar ôl iddi ddod yn amlwg fod rhai o gyn-weithwyr Oxfam yn euog o gamymddwyn rhywiol ac o gam-drin pobl yr oeddent yn y gwledydd hynny i’w helpu yn enw’r elusen.  Mae’n amlwg mai dechrau trafferthion Oxfam yw hyn o hyd, ac amser yn unig a ddengys pa effaith a gaiff yr helynt ar ei waith yn y pen draw. Mor drist fu gweld camymddygiad rhai unigolion yn dod ag enw drwg i’r mudiad cyfan yng ngolwg llawer o bobl.

Nid cyfiawnhau’r drygioni y clywsom amdano a wneir wrth ddweud nad wyf yn synnu fod pobl sy’n gwasanaethu elusennau dyngarol yn medru gwneud y pethau gwrthun a adroddwyd yn y Wasg yn ddiweddar.  Gwaetha’r modd, nid yw gweithwyr elusennol wrth natur yn wahanol i neb arall, ac oherwydd hynny maent mor dueddol â neb o fethu â chyrraedd y safonau moesol y mae cymdeithas yn ei disgwyl, heb sôn am safon berffaith cyfraith lân Duw.  Y mae eu pechod hwy, fel pechod pawb arall, yn sicr o gael ei amlygu trwy’r hyn a wnânt.  Yr hyn sy’n wirioneddol drist a siomedig yn yr achos arbennig hwn yw bod pobl a edmygid am eu gwasanaeth hunan aberthol er mwyn lleddfu peth ar ddioddefaint eraill wedi bradychu’r ymddiriedaeth a roddwyd ynddynt gan yr elusen a’i chefnogwyr a’r dioddefwyr eu hunain.

Nid yw natur bechadurus neb yn esgus am y pechodau y mae’n eu cyflawni. Mae pob creadur gwâr yn gwybod ei fod mewn brwydr barhaus yn erbyn y drwg sydd ynddo ac yn ei wynebu.  Ac fe ddylai pob mudiad a sefydliad wneud pob ymdrech bosibl i sicrhau’r safonau uchaf posibl gan eu gweithwyr a’u cefnogwyr.  Ond ar brydiau, mewn byd a betws, mae pobl yn syrthio’n fyr o’r safonau disgwyliedig. Afraid dweud fod ymddygiad Roland Van Hauwermeiren ac eraill wedi bod yn siom aruthrol i gefnogwyr Oxfam.  Mae pobl wedi eu ffieiddio o glywed yr hyn a wnaeth y dyn a fu’n arwain gwaith Oxfam yn Haiti.

Siomedig hefyd fu peth o’r ymateb i’r sgandal, wrth i rai pobl alw arnom hyd yn oed i beidio â chefnogi elusennau dyngarol o bob lliw a llun oherwydd yr hyn a wnaed gan Van Hauwermeiren  a’i debyg.  Wrth gwrs bod angen i’r elusennau wneud popeth a fedrant i ddileu’r drwg ac ennill ymddiriedaeth a chefnogaeth pobl.  Ond yn ein byd amherffaith ni, pobl amherffaith sy’n cefnogi mudiadau amherffaith i alluogi pobl amherffaith i gynorthwyo eraill yn eu henw.  Heb os, felly y byddem yn disgwyl i bob elusen Gristnogol ei gweld hi, er nad ydynt am eiliad yn cyfiawnhau nac esgusodi’r un pechod na bai.

Nid yw’r troseddau na’r bobl fu’n euog ohonynt yn rheswm dros ymryddhau o’r cyfrifoldeb a’r fraint o helpu eraill yn eu dioddefaint a’u cynni.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 18 Chwefror, 2018

Advertisements

Yr Ynyd

Chwefror 11, 2018

pancake1000x600

‘Dydd Mawrth Ynyd,

crempog bob munud.’

Wn i ddim pwy bia’r cwpled, ond rwy’n ddiolchgar am yr awgrym ac yn gobeithio cael crempog neu fwy ddydd Mawrth. Daeth y diwrnod hwn yn fuan eleni am fod y Pasg yn gymharol fuan.

Hen air dieithr ydi ‘ynyd’ erbyn hyn.  Ar wahân i’r ymadrodd ‘dydd Mawrth Ynyd’, oes unrhyw ddefnydd arno?  Glywsoch chi sôn am ‘wneud ynyd’ a ‘hel ynyd’ a hyd yn oed ‘iâr ynyd’?  Chlywais i ddim (ac mae fy iaith yn dlotach o’r herwydd).  Ac o gofio mai am ‘ddydd Mawrth Crempog’ y bydd y mwyafrif ohonom yn sôn, ai gormod dweud fod y gair ‘ynyd’ wedi diflannu?

Benthyciad o’r gair Lladin initium ydi ‘ynyd’.  Nid bod gwybod hynny o help chwaith os ydym wedi anghofio popeth o’r gwersi Lladin ers talwm (os ydym yn ddigon hen i fod wedi cael gwersi Lladin wrth gwrs!)  Ystyr initium yw ‘dechreuad’, ac o’r un gair y daeth y gair ‘initial’ i’r Saesneg.  Dydd Mawrth Ynyd yw Dydd Mawrth Dechreuad.  Ond dechrau beth?  Dechrau tymor y Grawys, sef y deugain niwrnod (heb gyfri’r Suliau) o ddydd Mercher y Lludw (drannoeth dydd Mawrth Ynyd) hyd Sadwrn y Pasg.

Mae’r Grawys yn nodi’r deugain niwrnod y bu Iesu yn yr anialwch. Wrth ymatal dros gyfnod y Grawys rhag bwyta pethau (yn draddodiadol, braster, wyau a chynnyrch llaeth), mae Cristnogion, fel rhan o’u disgyblaeth Gristnogol, yn ceisio efelychu Iesu.  Gwnaed crempogau â’r nwyddau hyn ar Ddydd Mawrth Ynyd gan na fyddid eu hangen dros yr wythnosau canlynol.  Ond yr oedd mwy i’r Ynyd a’r Grawys nag efelychu Iesu trwy ymwadu â’r hunan.  Pwrpas cadw defod y Grawys oedd helpu’r Cristion i gyffesu bai a gwneud penyd amdano er mwyn cael maddeuant.  Dyna mewn gwirionedd y tair elfen sydd i’r gair Saesneg ‘shrive’ a geir yn ‘Shrove Tuesday’.

Adweithio yn erbyn y perygl o wneud defodau’n sylfaen y bywyd Cristnogol a wnaeth yr Anghydffurfwyr wrth beidio â gorbwysleisio’r Grawys a rhai o wyliau eraill yr Eglwys.  Roedd pob awgrym y gallwn wneud penyd am ein pechodau ac ennill maddeuant yn wrthun iddynt.  Nid trwy ymatal rhag bwyta, na thrwy gosbi’r hunan mewn unrhyw ffordd, y daw maddeuant ond trwy ffydd yn Iesu, a ddioddefodd ac a fu farw trosom.  Beth bynnag a wnawn y Grawys hwn wrth baratoi ar gyfer y Pasg, cofiwn nad defodau, ond y Crist y rhown ein ffydd ynddo, yw sylfaen a dechrau’r cyfan.

Fel dywed Rhys Nicholas, nid oes raid i ni wneud penyd gan fod Iesu wedi ei wneud yn ein lle.

‘Gwn pa fodd y prynodd f’enaid,

gwn pa fodd y gwnaeth fi’n rhydd,

dwyn y penyd arno’i hunan,

marw drosof, cario’r dydd ;

clod a moliant

fydd yn llanw ’mywyd mwy.’

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 11 Chwefror, 2018


Coed a blodau

Chwefror 4, 2018

IMG_3310

Sycamorwydden oedd hi.  A chlamp o goeden oedd hi, oddeutu 70 troedfedd o uchder os deallais yn iawn.  Ond fis Mehefin diwethaf bu raid ei chwympo am ei bod wedi hollti.  Roedd yr ardd ffrynt acw’n edrych yn od iawn hebddi.  Fe’i torrwyd i’r llawr, a hyd yn oed yn is na hynny wedi i fwystfil o beiriant swnllyd fod wrthi am fore cyfan yn malu ei gwreiddiau.  Doedd dim ar ôl, a’r unig beth sy’n dangos fod coeden wedi bod yno yw’r cylch o risgl a phridd sy’n llenwi’r twll a wnaed gan grafangau’r bwystfil dur.

Un o ddwy goeden a safai yn y rhan honno o’r ardd oedd hi.  Mae ei chymar yno o hyd; a’r wythnos ddiwethaf mi sylwais fod y cennin pedr yn dechrau blaguro wrth droed honno unwaith eto.  Cyn bo hir, bydd hanner cylch o felyn wrth fôn y goeden; a gobeithio y bydd hynny’n lleddfu peth ar ei hiraeth hi a ninnau am y goeden dal a safai wrth ei hymyl ac am y cennin pedr a dyfai wrth ei throed hithau am flynyddoedd.

Ond wedi edrych eto, mi sylweddolais fod y cennin pedr i’w gweld hefyd lle’r oedd y goeden a dorrwyd.  Maen nhw’n ymwthio trwy’r rhisgl a’r pridd lle bu’r dannedd ffyrnig dur yn brathu.  A dyna enghraifft syml o rym anhygoel natur ar waith o’n cwmpas.  I bobl ffydd, wrth gwrs, nid grym natur yn unig ond grym a gallu Duw sy’n cynnal ac yn arglwyddiaethu dros y cyfan a greodd.

Do, mi fethodd yr anghenfil o beiriant â difa’r cennin pedr.  Yn gwbl ryfeddol, mi oroesodd y blodau’r holl dyllu a malu.  Mi fethodd y gelyn angau â dal yr Arglwydd Iesu; mi fethodd brath angau â’i ddifa, gan ei fod wedi codi o’r bedd erbyn bore’r trydydd dydd.  Cysur rhyfeddol yr Efengyl yw na fydd angau yn ein trechu ninnau chwaith os  ydym yn credu yn yr Iesu hwn.

Nid heb reswm y mae’r Testament Newydd yn defnyddio’r darlun o’r had yn cael ei roi yn y ddaear, ac yna’n blaguro ac yn tyfu, i gyflwyno i ni’r newyddion da am yr atgyfodiad a’r bywyd tragwyddol.  Mae’n rhaid i’r had gael ei blannu er mwyn i’r blodyn dyfu. Roedd rhaid i Grist farw er mwyn iddo atgyfodi a dangos gallu rhyfeddol y Duw sy’n sathru angau dan draed.  A’r newyddion da yw bod i bawb sy’n credu yng Nghrist yr un gobaith o atgyfodiad i’r bywyd sydd ar eu cyfer y tu hwnt i angau.

Y mae’r bywyd tragwyddol wedi ei ddarparu ar gyfer pawb sy’n rhoi ei ffydd yn Iesu Grist.  Gallu Duw sy’n gwneud hyn yn bosibl; yn union fel mai gallu Duw a ddaeth â’r Iesu’n ôl yn fyw, ac yn union fel mai gallu Duw a ddaw â bywyd o’r hedyn sy’n cael ei roi yn y pridd.

Duw galluog a nerthol yw Duw’r Beibl sy’n datguddio ei allu a’i nerth trwy ryfeddodau’r byd a greodd.  Ond er mor rhyfeddol yw ei greadigaeth, yn ei Fab Iesu Grist a’i fywyd a’i waith y datguddiodd ei hunan i ni fwyaf eglur.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 04 Chwefror, 2018


Pob math o bethau

Ionawr 28, 2018

beibl ar eich ffon (2)

Torri gwallt, arth wen, ‘makeover’ a Dr Who.  Beth sy’n gyffredin i’r pedwar peth hyn?  Fawr o ddim (oni bai fod Dr Who yn torri ei gwallt cyn mynd i roi ‘makeover’ i arth wen, neu bod arth wen yn cael ‘makeover’ cyn torri gwallt Dr Who!)

Na, does dim byd amlwg i’w cysylltu â’i gilydd. Ond os ewch i wefan beibl.net mi welwch fod pob un yn fan cychwyn i sgyrsiau (neu bodlediadau) am y Ffydd Gristnogol. Os na chlywsoch y sgyrsiau, mae’n werth mynd i’r wefan i chwilio amdanynt.  Pum munud, fwy neu lai, yw hyd pob sgwrs, ac mae’n rhwydd iawn gwrando arnynt.  Mae yno bymtheg erbyn hyn, ond mae’n debyg yr ychwanegir rhagor atynt yn y man.

Ac os ewch i’r wefan, mi welwch ar unwaith mai rhan fechan yn unig o’r cyfoeth o ddeunydd a geir yno yw’r podlediadau.  Mae yno bob math o ddeunydd gwerthfawr, yn cynnwys ffilmiau amrywiol a thystiolaethau gan Gristnogion am eu ffydd a’u hoff     adnodau, a storiau Beiblaidd yn cael eu hadrodd trwy gyfrwng cartwn ac ati.  Cawn ddarllen yno hefyd bob math o ddeunydd sy’n ein helpu i ddeall y Beibl a’i neges, er mwyn i Air Duw ddod yn ffynhonnell cysur a nerth wrth i ni fyw’r bywyd Cristnogol o ddydd i ddydd.

Mae’n ddigon hawdd dod o hyd i’r wefan  trwy fynd i beibl.net ar eich cyfrifiadur neu dabled electroneg.

Mae dros ddwy flynedd erbyn hyn ers cyhoeddi beibl.net mewn llyfr. Ond er mor braf yw medru darllen y cyfieithiad newydd hwn mewn llyfr, mae’n werth cofio bod gwaith beibl.net yn parhau trwy’r cyfan a welir ar y wefan.  Mor hawdd yw anghofio am yr holl ddeunydd a ddarparwyd ar ein cyfer.  Rwyf fi mor dueddol â neb o wneud hynny.  Mi fyddwn wedi arbed gwaith i mi fy hun fwy nag unwaith pe byddwn wedi cofio am y deunydd hwn wrth baratoi ar gyfer ambell Oedfa Deulu  er enghraifft.  Ond gwaeth na hynny, rwyf ar fy ngholled o beidio â throi yn fwy aml i ddarllen a gwrando ar  bethau a all fy helpu a’m calonogi yn y bywyd Cristnogol.

Mor werthfawr hefyd yw cofio nad beibl.net yw’r unig gymorth sydd ar gael.  Yma yng Nghymru, mae gan sawl eglwys a gofalaeth wefan sy’n ein galluogi i wrando ar bregethau neu ddarllen negeseuon.  Mae amrywiaeth o lyfrau a mwy nag un cylchgrawn Cristnogol Cymraeg yn dal i gael eu cyhoeddi ar gyfer plant ac oedolion.  Mae’r cyfan wedi ei ddarparu er mwyn cyflwyno Efengyl Iesu Grist a lledaenu cenhadaeth yr eglwysi. Diolchwn am bopeth sy’n ein helpu i gymhwyso neges y Beibl i’n bywydau bob dydd.  Mae gwefan beibl.net yn sicr yn un o’r adnoddau mwyaf gwerthfawr sydd gan Gristnogion Cymraeg o bob oed.  A diolch amdani.

[Wedi crybwyll ‘makeover’, aed ati i roi peth felly i Gronyn heddiw!]

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 28 Ionawr, 2018

 


Cadwyni

Ionawr 21, 2018

Dog-Chained-In-Yard-1024x682

Boed lew neu gi; boed yr ail ganrif ar bymtheg neu’r unfed ar hugain; yr un yw’r stori os na welwn ni’r cadwyni.  Mewn un olygfa yn Taith Y Pererin, a gyhoeddwyd yn 1678, mae ‘Cristion’  yn nesáu at ‘balas Prydferth’ ond yn dychryn wrth weld dau lew o’i flaen.  Cyn y gallai fynd heibio i’r llewod roedd rhaid iddo weld eu bod wedi eu clymu â chadwyni.  Rwyf finnau wedi peidio â mynd at fwy nag un tŷ o weld ci rhyngof a’r drws ffrynt, er ei bod yn berffaith bosibl fod y ci hwnnw wedi ei glymu’n dynn wrth gadwyn. Ond heb weld y gadwyn, fyddwn i ddim yn mentro at y drws.

Cadwyni gwahanol iawn a welwyd yn nhŷ David a Louise Turpin yn Perris, California yr wythnos ddiwethaf.  Bron na fyddem yn dweud mai stori ffug oedd hi gan mor erchyll yr hyn a wnaeth y rhieni hyn wrth garcharu eu tri phlentyn ar ddeg a’u hamddifadu o ryddid a gofal a bwyd a glendid.  Roedd rhai o’r plant hyd yn oed wedi eu cadwyno wrth eu gwelyau. Trasiedi pethau yw ei bod yn ymddangos na welodd cymdogion na theulu estynedig na neb arall y cadwyni hyn.  A heb weld y cadwyni, welai neb reswm dros fentro at y drws.

Darlun o’r bywyd Cristnogol sydd gan John Bunyan yn Taith Y Pererin. Ac meddai, ‘Yr oedd y llewod wedi eu cadwyno, ond nid oedd efe yn gweled y cadwyni’.  Yno i brofi ffydd ‘Cristion’ oedd y llewod hyn.  Ac fel y gallai ‘Cristion’ gredu y byddai’n ddiogel am fod y llewod wedi eu cadwyno, gallwn ninnau gredu y byddwn yn ddiogel yn llaw Duw.  Nid oes rhaid i ni ofni, gan fod pob gelyn a pherygl a wynebwn wedi eu cadwyno gan y Brenin Mawr.  Ond weithiau, welwn ni mo’r cadwyni.

Fedrwn ni ddim cyfeirio at David a Louise Turpin heb wynebu’r ffaith gas a chywilyddus eu bod, yn ôl y sôn beth bynnag, yn arddel y Ffydd Gristnogol.  Duw a ŵyr beth y mae’r ddau yn ei gredu; a Duw yn unig a ŵyr pam y bu i rieni sy’n honni credu yn yr Arglwydd Iesu gam-drin eu plant yn y fath fodd.

Mae’n bosibl wrth gwrs nad ydynt yn credu o gwbl ac mai ffug a di-sail yw eu proffes. Nid y Turpins fyddai’r cyntaf i honni eu bod yn credu yng Nghrist a hwythau mewn gwirionedd heb wybod unrhyw beth am edifeirwch nac ymddiriedaeth yn y Gwaredwr nac ufudd-dod iddo.  Ond gwaetha’r modd, nid y nhw chwaith fyddai’r cyntaf i gyflawni pob math o erchyllterau, na’r cyntaf i weithredu’n gwbl groes i lwybr cariad yr Efengyl er iddynt gredu yn yr Arglwydd Iesu.  Nid bod hynny wrth gwrs yn esgus o fath yn y  byd am yr hyn a wnaethant i’w plant.

Beth bynnag y gwir, y peth pwysicaf ar hyn o bryd yw lles y plant sydd wedi dioddef ers blynyddoedd.  Gweddïwn drostynt, a thros bawb a fydd yn ceisio eu helpu.  A’r un pryd, am na welwn ni’r cadwyni, gweddïwn hefyd dros bawb a all fod yn dioddef yn ein plith ninnau, heb i neb weld eu cur a’u poen.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 21 Ionawr, 2018


Bwthyn Stamford

Ionawr 14, 2018

75895f310c5f95ff9d8d225878371456 (1)_LI.jpg

Stadiwm newydd arfaethedig Chelsea

‘Tŷ Nant’ sydd ar ei fur heddiw, ond gwelais gyfeirio at y bwthyn hefyd fel ‘Ty’n Nant’ ac o bosibl ‘Tŷ’r Nant’.  Mae’n swatio yng nghesail wal Stad y Faenol yng ngwaelod Nant y Garth.  Nid bod bonheddwr hael y Faenol wedi bwriadu i’r wal gysgodi’r bwthyn rhag pob tywydd chwaith; cael ei orfodi a wnaeth i fynd â’r wal y tu cefn i’r bwthyn am fod ei berchennog wedi gwrthod ei werthu iddo.

Wn i ddim faint gostiodd wal y Faenol na faint o anhwylustod a achoswyd i ŵr y Plas gan berchennog Tŷ Nant.  Ond draw yn Llundain heddiw mae safiad un teulu’n bygwth cynlluniau Clwb Pêl Chelsea i godi stadiwm newydd gwerth biliwn o bunnoedd ar safle ei stadiwm presennol yn Stamford Bridge.  Mae’r teulu Crostwaite wedi cartrefu yn Stamford Cottages, lathenni yn unig o’r stadiwm, ers hanner canrif.  Ac ers misoedd mae’r teulu’n gwrthwynebu cynlluniau Chelsea gan ddadlau y byddai’r stadiwm newydd anferth yn amddifadu eu cartref o oleuni trwy  daflu cysgod parhaol dros y tŷ.  Tra pery’r ddadl rhwng y teulu a’r clwb bydd cysgod dros yr holl gynllun; ac mae’n annhebygol y codir yr un fricsen o’r stadiwm newydd nes y bydd y ddadl wedi ei setlo.

Gall y mwyafrif ohonom gydymdeimlo â’r teulu hwn.  Go brin y byddai neb ohonom yn croesawu datblygiad a fyddai’n golygu llai o olau i’n cartrefi.  Yn aml, ni all pobl wrthwynebu codi adeiladau sy’n amharu mewn gwahanol ffyrdd ar eu tai.  Ond y mae’r Gyfraith yn diogelu’r ‘hawl i olau’, a dyna sail dadl y teulu Crostwaite.

Daeth y Diwygiad Protestannaidd, y bu i ni ei ddathlu’r llynedd, â goleuni’r Efengyl i bobl ar hyd ac ar led cyfandir Ewrop.  Roeddent wedi eu hamddifadu o’r goleuni hwnnw am ganrifoedd. Ond gyda’r Diwygiad a’r cyfle a gaed i bobl ddechrau darllen y Beibl drostynt eu hunain, yn eu hieithoedd eu hunain, taenwyd golau llachar newydd ar y gwirioneddau mawr am ras Duw a ffydd achubol yn Iesu Grist.

Mae ar y byd angen y goleuni o hyd.  Oes, mae ar bawb angen gras a chariad Duw yn Iesu Grist.  Braint fawr pob un sy’n credu’r Efengyl yw cael rhan yn y gwaith o gyflwyno’r goleuni i eraill trwy ddangos Iesu ym mhob ffordd bosibl.  Trwy ddweud am Iesu, a thrwy weithredu’n debyg iddo mewn cariad a thosturi y mae ei bobl yn gyfryngau i’r goleuni lewyrchu yn y byd. ‘Boed i’ch  goleuni chwithau lewyrchu gerbron eraill,’ medd Iesu, ‘er mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chwi a gogoneddu eich Tad, yr hwn sydd yn y nefoedd’ (Mathew 5:16).

Gofalwn nad ydym yn gwneud unrhyw beth sy’n cuddio’r goleuni rhag eraill. A boed i Dduw yn ei ras ein cadw rhag bod yn stadiwm tywyll sydd, trwy ein mudandod a’n diffyg cariad a’n beiau mawr, yn atal goleuni’r Efengyl rhag llewyrchu gerbron ein cymdogion a’n cyfeillion ninnau.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 14 Ionawr, 2018


Esgidiau

Ionawr 7, 2018

fiammes-full-gr_20A9112E_large.jpg

Yr un hen stori!  Sawl gwaith glywsoch chi eiriau tebyg?  ‘Nid oedd y cerddwr wedi paratoi’n iawn ar gyfer y daith na’r tywydd na’r dirwedd’.  Dywedwyd hyn eto rai dyddiau cyn y Nadolig wedi i’r hofrennydd godi un dyn oddi ar Grib Goch.  Wn i ddim yn union pa offer neu ddillad nad oedd gan y dyn arbennig hwnnw; ond mae’n debyg mai’r peth mwyaf amlwg y dylai pawb ei gael cyn mentro allan yw esgidiau addas.

Wrth ddymuno i chi heddiw flwyddyn newydd dda, dyma fenthyca geiriau o Lyfr Deuteronomium (33:25): ‘Bydded dy farrau o haearn a phres, a’th gryfder yn cydredeg â’th ddyddiau’.  Trwy ail ran yr adnod, dymunwn i’n gilydd nerth digonol ar gyfer pob dydd.  Wyddom ni ddim beth a ddaw yn ystod y flwyddyn newydd, ond gallwn fod yn hyderus y cawn nerth Duw bob dydd a phob cam o’r daith. Oherwydd mae Duw wedi addo helpu a nerthu ei bobl.  Ac os trown at yr un adnod yng nghyfieithiad William Morgan, mi welwn mai addewid sydd yma, ‘megis dy ddyddiau, y bydd dy nerth’.  Mi fydd nerth Duw yn cael ei roi i ni bob dydd, ac yn nyddiau cynnar y flwyddyn newydd diolchwn am hynny.

Ond beth am ran gyntaf yr adnod, ‘Bydded dy farrau o haearn a phres’?  Dymunwn ddiogelwch i’n gilydd ar ddechrau’r flwyddyn.  Pa storm bynnag a ddaw yn ein herbyn a pha anawsterau bynnag a wynebwn eleni, dymunwn i’n gilydd amddiffyniad cadarn.  Mae beibl.net yn gosod y peth fel hyn, ‘Bydd y bariau ar dy giatiau o haearn a phres’.  Boed i ni ddrysau neu giatiau cadarn i’n hamddiffyn rhag popeth a deflir yn ein herbyn.

Ond os trown eto at yr hen gyfieithiad, yr hyn a geir yma gan William Morgan yw, ‘Haearn a phres fydd dan dy esgid di; ac megis dy ddyddiau, y bydd dy nerth’.  Yma eto yn yr hen gyfieithiad, addewid sydd yn hytrach na dymuniad; addewid am esgidiau cryfion am ein traed.  Pa lwybrau blin a chreigiog bynnag y bydd rhaid eu cerdded eleni, mae Duw wedi darparu i ni esgidiau cadarn i’n cadw’n ddiogel ar y daith.

Dyna’n cysur ar ddechrau’r flwyddyn, neu ar ddechrau’r daith newydd y mentrwn arni eleni.  Duw ei hun sy’n gymorth i ni; Ef fydd yn amddiffynfa yn wyneb popeth a ddaw i’n bygwth a’n blino.  Cerddwn yn hyderus eleni gan bwyso ar Dduw i’n cadw rhag baglu pan gawn ein temtio, i’n cadw rhag llithro yn wyneb gwyntoedd croesion, ac i’n cadw’n ddiogel ar lwybr gwasanaeth ac ufudd-dod iddo Ef ei hun.

Arswydwn wrth glywed am bobl yn mentro i’r mynyddoedd heb yr offer a’r dillad a’r esgidiau addas.  Peidiwn ninnau chwaith â mentro ymlaen eleni heb baratoi at y daith.  Ceisiwn ras a nerth Duw heddiw.  Pwyswn arno bob dydd.  A diolchwn am ei addewid sicr o esgidiau cadarn a nerth digonol ar gyfer angen pob dydd.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 07 Ionawr, 2018