Gweithiwr Newydd Cynllun Efe: Croeso, Catrin

Gorffennaf 24, 2017

image3

Newyddion da! Mae Cynllun Efe wedi penodi Gweithiwr newydd. Bydd Catrin Ruth Hampton yn cychwyn ei swydd newydd fel Gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd Efe ar Fedi 1af, 2017. Mae hon yn swydd lawn amser mewn cydweithrediad ag Eglwys y Bedyddwyr yng Nghaersalem, Caernarfon a Scripture Union. Bydd Catrin yn gwasanaethu Eglwys Caersalem am ddiwrnod a hanner yr wythnos, a bydd diwrnod yr wythnos yn cael ei neilltuo i genhadaeth trwy chwaraeon dan nawdd Scripture Union, gyda gweddill yr amser yn ardal Efe. Rydym yn cydnabod arweiniad Duw a chydweithrediad Caersalem a Scripture Union sydd wedi’n galluogi i fentro ymlaen yn hyderus i benodi Catrin i’r swydd hon am y tair blynedd nesaf. Edrychwn ymlaen at gydweithio â Catrin ac â’n gilydd i ddatblygu ymhellach y gwaith y bu Cynllun Efe yn ei wneud ers mis Hydref 2008 dan arweiniad ein Gweithiwr Ieuenctid blaenorol, Andrew Settatree.

Daw Catrin yn wreiddiol o Lansannan. Mae ganddi brofiad o waith Cristnogol a chenhadol trwy ei chysylltiadau â Choleg y Bala, Y Gorlan yn yr Eisteddfod Genedlaethol a LLANW, yn ogystal ag yn yr eglwysi y bu’n gysylltiedig â hwy. Mae wedi gweithio fel nani ac fel gweinyddydd, ac ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Cydlynydd Iechyd a Llesiant gyda Medrwn Môn. Mae’n croesawu’r cyfle newydd hwn i wasanaethu’r eglwysi a Chynllun Efe yn enw yr Arglwydd Iesu, ac yn edrych ymlaen yn fawr at ddod atom ym mis Medi.

Mae’n briod â Corey ac yn byw yng Nghaernarfon ers blwyddyn a hanner. Mae’r ddau wedi ymgartrefu yn yr eglwys yng Nghaersalem ers symud i’r Dre.

Bwriedir cynnal Oedfa Gomisiynu ym mis Medi.

Llongyfarchiadau gwresog i Catrin ar ei phenodiad, a dymuniadau gorau a phob bendith iddi yn ei gwaith.


Mwy na darllen

Gorffennaf 8, 2017

15873360_1398445906845812_6724960784733417493_n

Ar un ystyr, mae hi dal yn 2016 ar Gronyn!  Dyna ‘Flwyddyn y Beibl Byw’ a drefnwyd gan Gymdeithas y Beibl, Gobaith i Gymru a’r Cyngor Ysgolion Sul.  Eleni, ‘Blwyddyn Byw y Beibl’ yw hi ond fel y gwelwch dros y ddalen, dal i ddefnyddio’r logo ‘Beibl Byw’ a wnawn ni.  Ond wnawn ni ddim poeni gormod chwaith gan mai bwriad ‘Beibl Byw’ a ‘Byw y Beibl’ fel ei gilydd yw ceisio gwneud y Beibl yn gyfarwydd ac yn berthnasol trwy gael pobl, mae’n debyg, i’w ddarllen ac i fyfyrio arno ac i’w weithredu.

Gan fod cyfrolau fel beibl.net a’r Beibl Canllaw wedi eu cyhoeddi yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae’n bosibl iawn fod mwy o ddarllen ar y Beibl yn ein plith nag ers blynyddoedd.  Ac mae hynny’n beth calonogol iawn.  Ac eto, rhaid cofio nad yw darllen y Beibl o reidrwydd yn cyflawni dim.  Mae rhai ohonom yn cofio ambell ddosbarth Ysgol Sul nad oedd yn gwneud dim ond darllen y Beibl.  Mae’n swnio’n beth ardderchog i’w wneud.  Beth well na gadael i’r Beibl ei hun siarad â ni, yn hytrach na’n bod ni’n ei drafod a’i ddadansoddi?  Ond yn aml iawn, wrth ddarllen mewn gylch, gyda phawb yn darllen adnod ar y tro, roedd yn anodd iawn i’r darllen fod yn ystyrlon ac i’r neges fod yn glir.  Gall darllen slafaidd a difeddwl gan unigolyn fod yr un mor wag o ystyr ar brydiau.

Mae angen mwy na darllen; mae angen myfyrio ar yr hyn a ddarllenir.  Mae i bob tudalen a phob pennod ac adnod o’r Beibl eu neges, ac mae’n amhosibl cael gafael ar y neges honno heb roi’r meddwl ar waith.  Heb ystyried yr hyn a ddarllenwyd, heb fyfyrio rhywfaint arno does dim modd gweld y neges sydd gan Dduw ar ein cyfer.  Nid yw hynny’n golygu o reidrwydd ein bod yn ei astudio’n fanwl iawn na’n bod yn dod yn arbenigwyr ar gynnwys y Beibl, ond y mae’n golygu meddwl am y geiriau ac ystyried beth yw eu neges i ni.

Ond mae hefyd angen fwy na myfyrio.  Nid deall neges y Beibl yn unig sydd ei angen; mae hefyd angen gweithredu’r neges honno.  Waeth heb â deall fod angen edifeirwch heb i ni edifarhau.  Waeth heb â gwybod fod angen credu yn Iesu Grist heb i ni gredu.  Waeth heb a sylweddoli fod rhaid dilyn Iesu ac ufuddhau iddo heb wneud y pethau hynny.

Nid cyfrol farw a sych yw’r Beibl ond llyfr sy’n dal i lefaru mor eglur heddiw ag erioed.  Mae’n briodol defnyddio’r term ‘Beibl Byw’, ond er mwyn iddo fod yn ymadrodd cwbl addas mae’n rhaid i’r rhai sy’n ei ddarllen ‘Fyw’r Beibl’ trwy ymateb i’w wahoddiad ac ufuddhau i’w orchmynion.  Darllenwn y Beibl er mwyn gwybod ei neges; myfyriwn arno er mwyn ei ddeall; a gweithredwn ef er mwyn ei fyw.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 09 Gorffennaf, 2017


Y rhifyn olaf

Gorffennaf 2, 2017

4908076

Diwedd Mehefin a diwedd cyfnod, am y tro beth bynnag.  Doedd yna ddim pennawd dramatig i gyhoeddi’r ffaith, ond ddydd Gwener fe gyhoeddwyd rhifyn olaf Y Cymro dan berchnogaeth  y cwmni a fu’n gyfrifol amdano ers 2005.  O bosibl y gwêl olau dydd eto mewn rhyw wedd dan oruchwyliaeth newydd, ond bydd rhaid aros sbel am hynny mae’n debyg.  Cyhoeddwyd Y Cymro yn wythnosol ers 1932, er bod sawl papur wedi dwyn y teitl ers i’r Cymro cyntaf ymddangos yn 1848.

Cilio’n dawel a wnaeth y papur ddydd Gwener, gydag erthygl ar dudalen 9 yn nodi’r ffaith mai dyma’r rhifyn olaf.  Byddai rhai’n dadlau fod hynny’n   nodweddiadol ohonom fel cenedl nad yw’n mynnu tynnu sylw ati ei hun.  Mor wahanol y dudalen flaen olaf hon i eiddo papurau diflanedig  diweddar Lloegr: ‘GOODBYE: It’s  been great to know you’; ‘THANK YOU AND GOODBYE’; a ‘STOP PRESS’.  Wyddoch chi pa dri phapur a roddodd y geiriau hynny ar flaen eu rhifynnau olaf?*  Does ond gobeithio bod y cilio tawel a di-ffws yn awgrymu y gall Y Cymro ddychwelyd yn fuan iawn.

Tasg gynyddol anodd yw cyhoeddi papur newydd neu gylchgrawn, er nad yw hynny’n amlwg chwaith o weld y doreth o gylchgronau am bob math o bynciau sydd ar werth yn y siopau heddiw.  Mae’r dasg honno’n anos fyth mewn iaith leiafrifol fel y Gymraeg, ac mae’n drueni na roed i’r Cymro ragor o nawdd cyhoeddus dros y blynyddoedd diwethaf i’w alluogi i ddatblygu ac i oroesi.  Ac o gofio fod y Tywysog Charles, yn ôl cân Dafydd Iwan, yn ‘darllen Y Cymro a’r Faner’ mae’n siŵr ei fod yntau’n rhannu ein gofid fod y ddau bapur erbyn hyn yn perthyn i’r gorffennol (er bod Y Faner Newydd ers 1997 wedi arddel teitl y papur a ddaeth i ben yn 1992).

Ond mae diflaniad Y Cymro hefyd yn ein hatgoffa o wyrth parhad y papurau a’r cylchgronau Cristnogol ac enwadol sydd gennym yng Nghymru.  Mae tri o’r enwadau’n dal i gyhoeddi papur wythnosol (gyda’r Pedair Tudalen Cydenwadol yn cael ei gynnwys yn y tri), un arall yn cyhoeddi cylchgrawn bob deufis, a chyhoeddir Cristion a’r Cylchgrawn Efengylaidd bob tri mis. Yn y Gymru Gristnogol Gymraeg sydd ohoni, mae hyn yn gryn ryfeddod. Rhaid canmol a diolch i’r enwadau am eu nawdd i’r cyhoeddiadau hyn.  Rhaid diolch hefyd i bawb sy’n eu cefnogi trwy eu prynu a’u darllen.  Yr un pryd, anogwn eraill i wneud yr un peth, nid yn unig er mwyn diogelu eu parhad ond hefyd er mwyn elwa ar yr holl ddeunydd a gyhoeddir ynddynt.

Nid dyma’r unig ddeunydd Cristnogol Cymraeg a gyhoeddir heddiw wrth gwrs. Mae sawl eglwys a gofalaeth yn cyhoeddi cylchgrawn yn fisol neu’n achlysurol, a chyhoeddir deunydd yn gyson ar y We.  Ond diwrnod trist fyddai’r dydd y gwelid tranc yr un o’r papurau a’r cylchgronau sy’n cyfrannu at dystiolaeth yr Efengyl yn ei gwlad.

* ‘GOODBYE: It’s  been great to know you’ – TODAY (Tachwedd 17, 1995); ‘THANK YOU AND GOODBYE’ – NEWS OF THE WORLD  (Gorffennaf 10, 2011);  ‘STOP PRESS’ – THE INDEPENDENT (Mawrth 27, 2016).

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 02 Gorffennaf, 2017


Trysor Fenn

Mehefin 25, 2017

forrest fenn 2

Nid wyf na bardd na beirniad llenyddol ond mentraf ddweud nad oes yma farddoniaeth fawr. Wna i ddim cyfieithu geiriau Forrest Fenn rhag gwneud cam â nhw.  Ond awgrymaf fod mwy o farddoniaeth yn enw’r dyn nag yn ei gerdd.

    As I have gone alone in there

    And with my treasures bold,

    I can keep my secret where,

    And hint of riches new and old.

Dyna’r pedair llinell gyntaf. A hyd y gwelaf, doedd a wnelo’r Awen ddim oll â’r ugain llinell arall chwaith.

Americanwr cyfoethog ydi Forrest Fenn; miliwnydd sawl gwaith drosodd a wnaeth ei ffortiwn trwy werthu gwaith celf.  Mewn llyfr a gyhoeddwyd yn 2010, honnodd iddo guddio cist lawn o drysorau aur ac arian gwerth 2 filiwn o ddoleri rywle yng nghanol y Rockies. Roedd yn ei gerdd naw cliw a fyddai o’u datrys yn arwain at y trysor. Caiff pwy bynnag a ddaw o hyd i’r gist ei chadw hi a’r trysor. Ond o gofio fod y gadwyn fynyddoedd yn ymestyn dros 3,000 o filltiroedd o ogledd Canada i New Mexico yn yr Unol Daleithiau, pa ryfedd nad oes neb hyd yma wedi hawlio’r trysor?  Mae’n debyg y dylid diolch mai rywle rhwng New Mexico a’r ffin â Chanada y mae’r trysor, sy’n cyfyngu’r chwilio i ardal sy’n ymestyn  dros ddim mwy na 1,700 o filltiroedd!

 

Mae cannoedd, os nad miloedd, o bobl wedi rhoi cynnig ar ddatrys y cliwiau a chwilio am y gist. Ac er bod rhai’n dadlau mai celwydd yw’r cyfan ac nad oes cist guddiedig, gwadu hynny wna Forrest Fenn.  Roedd yn y newyddion yr wythnos ddiwethaf wedi i Paris Wallace, a oedd yn weinidog mewn eglwys yn nhalaith Colorado, farw yn y Rio Grande wrth chwilio am y trysor. Gwaetha’r modd, dyma’r ail ddyn a fu farw ar drywydd y trysor hwn.

Ac yntau’n weinidog, mae’n debyg y gwyddai Wallace fod Iesu Grist yn drysor mwy, ac yn drysor gwahanol iawn i drysor Fenn.

Nid tasg amhosibl yw dod o hyd i drysor yr Efengyl. Mae Iesu wedi addo y bydd ‘pawb sy’n gofyn yn derbyn,  a’r sawl sy’n ceisio yn cael’ yr hyn y mae’r Tad nefol yn ei gynnig.

Nid cliwiau dyrys ac anodd eu datrys sy’n ein cyfeirio at y trysor hwn, ond gwahoddiad clir a syml Iesu i bobl droi ato mewn ffydd.

Nid tystiolaeth un dyn sydd gennym ynglŷn ag o gan fod miliynau o bobl dros y canrifoedd wedi dod o hyd iddo.

Nid oes amheuaeth yn ei gylch, ac nid oes berygl i bobl chwilio a darganfod nad yw’r Efengyl yn wir.

Nid trysor sy’n darfod mo’r Efengyl, ond trysor sydd i bara am byth.

Ac er syndod, er i ni gael ein hannog i geisio’r trysor, mae gras Duw’n golygu  y bydd llawer hefyd yn ei ddarganfod heb iddynt erioed chwilio amdano.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 25 Mehefin, 2017


Tŵr Grenfell

Mehefin 18, 2017

4221396001_5472223952001_5472215311001-vs

Hunllef y bydd yn amhosibl i’r bobl a’i goroesodd ddod drosto oedd y tân a ddinistriodd Dŵr Grenfell yn Llundain yn oriau mân bore Mercher. Nid oes sicrwydd hyd yma faint o bobl a fu farw wrth i’r tân ruthro trwy’r adeilad. Yn y modd mwyaf dychrynllyd posibl, gwireddwyd ofnau trigolion y tŵr hwn y gallai trasiedi ddigwydd oherwydd cynllun a chyflwr yr adeilad.  Cafwyd rhybuddion y byddai raid wrth drasiedi fawr cyn bod gweithredu gwirioneddol i wneud yr adeilad yn fwy diogel.

Nid dyma’r lle i drafod y rhesymau dros y tân na beth y dylid ei wneud er sicrhau na all peth tebyg ddigwydd yn unman arall yng ngwledydd Prydain. Bydd rhaid i lywodraeth ganolog a llywodraeth leol roi sylw brys i’r holl gwestiynau a godwyd dros y dyddiau diwethaf.  Mae’r gwewyr a’r dicter a fynegwyd trwy feirniadaeth a phrotest yn golygu y bydd rhaid gweithredu er mwyn diogelu preswylwyr tyrrau o’r fath yn Llundain a phobman arall.

Yr hyn y medrwn sôn amdano yw’r holl bobl o grefyddau a modd a statws gwahanol gyda’i gilydd yn cynorthwyo ac yn ymgeleddu’r bobl a ddihangodd o’r tân ac a gollodd anwyliaid. O fewn dim, roedd canolfannau lleol yn derbyn dilladau a blancedi a theganau a nwyddau o bob math a anfonwyd o bob rhan o Lundain a thu hwnt.  Cymaint oedd yr haelioni nes y gorfodwyd pobl i ddweud o fewn ychydig oriau na ellid derbyn rhagor o nwyddau.  Ac eisoes cyfrannwyd miliynau o bunnoedd i’r cronfeydd a agorwyd er budd y bobl a gollodd bopeth.

Rhyfeddwn at yr ymateb parod a hael.  A diolchwn amdano.  Ond ni ddylem synnu fod y cyfoethog a’r tlawd, yr enwog a’r anenwog, y crefyddol a’r digrefydd,  yr hen a’r ifanc yn rhuthro i helpu.  Ni ddylem synnu fod pobl yn ymateb i ddioddefaint cymdogion a dieithriaid. Mae pobl yn ymateb fel hyn am eu bod wedi eu creu ar ddelw Duw. Maent yn cydymdeimlo ac yn cyd-ddioddef, yn caru ac yn tosturio am fod delw Duw arnyn nhw.  Pwy bynnag ydyn nhw, faint bynnag o arian sydd ganddyn nhw, pa mor enwog bynnag ydyn nhw, beth bynnag eu cred, mae pobl a grëwyd ar lun a delw Duw yn medru adlewyrchu Duw ei hun.  Soniwyd y dyddiau diwethaf am ‘ysbryd y Blitz’ a’r ‘ysbryd Prydeinig’. Gwell o lawer fyddai i ni sôn am yr ysbryd dynol.  Oherwydd onid fel hyn yn union y byddai disgwyl i bobl ym mhob man ymateb i ddioddefiadau cymdogion mewn sefyllfaoedd erchyll a dychrynllyd? Duw a’n gwaredo rhag unrhyw sefyllfa debyg, ond fel hyn, gobeithio, y byddem ninnau’n ymateb o weld pobl yn colli’r cyfan.

Mae’n siŵr fod trigolion Tŵr Grenfell wedi bod yng ngweddïau pobl Dduw ers bore Mercher.  Heddiw, byddant  yng ngweddïau miloedd o eglwysi o’r newydd.  Daliwn i weddïo drostynt.  Ac os dymunwn wneud hynny, mae modd cyfrannu at un o’r cronfeydd apêl a agorwyd i’w cefnogi.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 18 Mehefin, 2017

 


Y ffordd anghywir

Mehefin 10, 2017

tm (2)

Ar ddiwedd ‘digwyddiadau teledu’ – boed ddathliad neu drasiedi neu ornest chwaraeon – ceir cyfres o luniau  sy’n crynhoi’r hyn a welwyd dros yr oriau blaenorol.  Roedd sawl delwedd hynod gofiadwy ar ddiwedd y rhaglenni am ganlyniadau’r Etholiad nos Iau a bore Gwener.  Ond i mi, yr olygfa fwyaf damhegol a thelynegol oedd yr un o gar y Prif Weinidog ar ei ffordd yn ôl o Balas Buckingham i Stryd Downing.

Difyr oedd gweld y lluniau a dynnwyd o’r hofrennydd wrth i’r car hwylio trwy draffig Llundain ar ei ffordd i’r Palas i ddechrau. Yn naturiol, ac yn gwbl ddealledig, roedd motor beics yr heddlu ar y blaen ac o’r tu ôl i gar Mrs May, a heddlu ar bob cyffordd a chornel stryd i ofalu nad oedd rhaid i’r gyrrwr arafu na hyd yn oed boeni am yr un golau traffig. Ond roedd y daith nôl i Rif 10 yn fwy difyr fyth gan fod y car, ar fwy nag un achlysur, yn gyrru ar yr ochr anghywir i’r ffordd!  Aeth i’r cyfeiriad anghywir ar hyd ffordd ddeuol, yn gwbl ddiogel wrth gwrs a’r heddlu’n sicrhau’r llwybr mwyaf uniongyrchol iddo. Ond fedrwn i ddim peidio â meddwl bod y lluniau a welwn yn ddameg fechan, â’r Prif Weinidog saith wythnos yn gynharach wedi galw’r Etholiad a fyddai’n mynd â hi a’i phlaid, fel y digwyddodd,  i gyfeiriad cwbl anghywir – o ran eu lles nhw eu hunain beth bynnag. Ac wrth i Mrs May wibio o’r Palas ar ochr anghywir y ffordd, tybed a synhwyrai hithau fod i’r daith fer honno elfen delynegol a damhegol i rai ohonom?

A’r hyn a’m trawodd, wedi iddi ddod nôl i Stryd Downing, oedd na wnaeth hi ymddiheuro (nid am lwybr y car, wrth gwrs, ond) am y daith ffôl y bu arni ers saith wythnos. Yn ei haraith, doedd dim gair am lanast yr Etholiad; dim un gair am fethiant trychinebus ei hymdrech i gynyddu ei mwyafrif; dim un gair am y gefnogaeth gref yr oedd wedi ei cheisio ar gyfer y trafodaethau Brexit a oedd i ddod.  Dim un gair.  Dim ‘Dyna ganlyniad siomedig’. Dim ‘Wnaeth hynny ddim gweithio!’ Dim hyd yn oed ‘Sori’.

Beth bynnag a feddyliwn ohoni hi a’i gwleidyddiaeth, gallwn gydymdeimlo â’r Mrs May a gâi drafferth i gydnabod iddi wneud cawl o bethau.  Oherwydd fe ŵyr pawb yn rhy dda fod cydnabod bai ac ymddiheuro ymysg y pethau mwyaf anodd eu gwneud. Mae hyn yn wir am ein bywydau personol ni yn ogystal â bywyd cyhoeddus ein gwleidyddion. Gwadu; cuddio beiau; gwneud esgusodion; cyfiawnhau ein hunain; yn amlach na heb, unrhyw beth ond ymddiheuro a chydnabod bai yw hi, i ni fel i’r rhelyw o bobl.

Dyna pam fod yr edifeirwch y mae’r Efengyl yn ei hawlio yn dramgwydd mor fawr i bobl.  Mae Duw’n galw arnom i gyffesu pob pechod a bai, ac i gydnabod ein  methiant i’w garu â’n holl galon. Mor anodd yw cydnabod ein bod ninnau’n mynd i’r cyfeiriad anghywir, yn gwneud a dweud pethau nad yw Duw’n fodlon arnynt. Ond anodd neu beidio, dyna alwad Duw i ni.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 11 Mehefin, 2017

 


Dydd y Pentecost

Mehefin 4, 2017

FlameThread-e1337452157264

Heb unrhyw amheuaeth, un o ddyddiau pwysicaf yr Eglwys Gristnogol yw’r Sulgwyn a ddathlwn heddiw.  Nid bod hynny’n amlwg chwaith o’r sylw a roddwn i’r diwrnod. O’i gymharu â’r gwyliau eraill a ddathlwn, tipyn o frawd gwan yw’r Sulgwyn o hyd.  Rhown lawer mwy o sylw i’r Nadolig a’r Pasg a’r Diolchgarwch nag a roddwn i’r Pentecost a’i stori ryfedd am yr Ysbryd Glân yn dod yn rymus ar ddisgyblion yr Arglwydd Iesu Grist. A bod yn gwbl onest, mae’n hawdd iawn anghofio’n llwyr amdani. Mi fentraf ddweud na fydd pob eglwys yn dathlu’r ŵyl  heddiw, a hynny am y rheswm syml na fydd pob eglwys (na phob gweinidog) yn sylweddoli ei bod yn Sulgwyn o gwbl.

Y mae i bob un o wyliau’r Eglwys ei harwyddocâd a’i phwysigrwydd ei hun.  Mae’n anodd iawn dweud fod un yn bwysicach na’r llall. Wedi’r cyfan, mae prif wyliau’r Ffydd Gristnogol yn dwyn i gof y digwyddiadau allweddol ym mywyd a gweinidogaeth Iesu Grist.  Ac y mae i bob digwyddiad a gofir ei ran allweddol yn stori fawr ymwneud grasol Duw â ni trwy ei Fab.  Mae’r gwyliau’n gyfle i ni gofio a diolch am eni Iesu, a’i farwolaeth a’i atgyfodiad a’i esgyniad.  Mae’r cyfan ynghlwm wrth ei gilydd, ac nid yw’r stori fawr yn gyflawn heb yr un o’r digwyddiadau unigol hyn.

Ond nid yw’r stori’n gyflawn chwaith heb yr hyn a ddathlwn ar y Pentecost, a heddiw cawn gyfle newydd i gofio ac i ddiolch am yr hyn a ddigwyddodd pan dywalltodd Duw’r Ysbryd Glân ar y disgyblion yn ninas Jerwsalem saith wythnos wedi i’r Iesu atgyfodi.

Mae Llyfr yr Actau yn sôn am sŵn fel gwynt nerthol yn rhuo a thafodau fel o dân yn disgyn ar y disgyblion cyn i’r rheiny ddechrau siarad mewn ieithoedd dieithr. Mae’r cyfan yn llawn cyffro ac yn swnio’n ddieithr iawn i ni. Ond yr un peth y dylid ei gofio o flaen popeth arall yw mai arwyddion yw’r cyfan o ddyfodiad yr Ysbryd i arwain y bobl  hyn yn y gwaith o gyflwyno’r Efengyl i’r byd. Oherwydd, pe na fyddai’r dydd hwn wedi digwydd, a phe na fyddai’r Ysbryd wedi ei roi ni fyddai Eglwys Iesu Grist wedi dechrau’r genhadaeth  a fyddai’n mynd â’r newydd da am Iesu i bob cwr o’r ddaear.

Yn syml iawn, heb y Pentecost, fyddai dim Eglwys ohoni. Fyddai’r Ffydd ddim wedi ei rhannu a fyddech chi a minnau ddim yn gwybod am Iesu. Yn nerth yr Ysbryd Glân y cyhoeddwyd mai yn yr Arglwydd Iesu Grist yr oedd, ac y mae o hyd obaith a bywyd.  Roedd rhaid wrth y Nadolig, ynghyd â’r Groglith a’r Pasg a’r Esgyniad. Heb y rhain, ni fyddai gan yr Eglwys ddim i’w gyhoeddi. Ond roedd rhaid hefyd wrth y Pentecost, oherwydd hebddo a heb yr Ysbryd a ddaeth y diwrnod hwnnw ni fyddai’r Eglwys erioed wedi medru gwneud ei gwaith; ni fyddai’r tyrfaoedd wedi dod i gredu yng Nghrist; a byddai’r Eglwys wedi bod yn dragwyddol fud.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Y Sulgwyn, 04 Mehefin, 2017