Pwyllgor Yr Ofalaeth

Ionawr 16, 2020

Bydd Pwyllgor Blynyddol yr Ofalaeth yn festri Carmel, Llanllechid am 7.00 o’r gloch nos Lun, Ionawr 20, 2020.


Cau'r siop

Ionawr 12, 2020

Roedd hi’n siop ardderchog yn ei dydd. Mi brynon ni sawl peth yno pan oedd y plant yn fach; a synnwn i ddim pe bawn i’n mynd i’r atig heno y deuwn o hyd i fwy nag un peth ag enw’r cwmni hwn arno. Yn sicr mae yno fwy nag un dilledyn. Fwy na thebyg fod yna degan neu ddau a hyd yn oed ambell beth mwy fel hen gadair car. Cyn bo hir mae’n bosib mai mewn atig yn unig y bydd modd gweld nwyddau’r cwmni gan y bydd ei holl siopau wedi cau am y tro olaf heno.  A dyna ddiwedd ar un arall o enwau cyfarwydd y ‘stryd fawr’. Wrth glirio dros y Dolig, mi ddaeth un o’r hogia o hyd i hen docyn siopa ‘The High Street Gift Voucher’. Gwerth £1 oedd o, ond gan iddo ddod i ben ers diwedd Mawrth 2010 y mae’n gwbl ddiwerth erbyn hyn. Ond pe byddai modd ei wario byddai’r dewis o siopau yn llai o lawer nag ydoedd bryd hynny. Ymhlith y siopau a nodwyd arno sydd wedi hen ddiflannu yr oedd Focus, BHS, Comet, Principles a’r mwyaf  cyfarwydd o’r cwbl, Woolworths. A heno, gallwn ychwanegu Mothercare at y rhestr.

Mae wastad yn drist gweld y siopau cyfarwydd hyn yn peidio â bod, ac yn arbennig felly os cofiwn fynd iddynt ar ryw adeg neu’i gilydd. Yfory, felly, ni fydd mwy Mothercare. Ac eto, nid yw hynny’n gwbl wir chwaith. Mae siopau Principles wedi cau ers 2009, ond mae modd prynu dillad dan yr enw hwnnw yn Debenhams o hyd. Yr un modd, bydd rhai o nwyddau Mothercare ar werth yn siopau Boots ymhen sbel.

Ond nid hynny’n unig. Ni fydd enw Mothercare yn diflannu’n llwyr gan fod y cwmni’n gwneud yn dda dramor. Siopau’r cwmni yn y Deyrnas Unedig sy’n cau heno; bydd yn dal i fasnachu mewn sawl gwlad ar draws y byd lle mae’n llwyddo ac yn gwneud elw da. Mae angen gwell dealltwriaeth o fyd busnes nag sydd gennyf fi i ddeall pam fod y cwmni hwn wedi dod i ben yma tra’n llwyddo mewn gwledydd eraill.

Nid ym myd masnach yn unig y gwelir y fath ddeuoliaeth wrth gwrs. Bu’n rhan o hynt a helynt byd ac eglwys dros y canrifoedd. Dyna a barodd i David Charles yn ei ddydd ef (yn y ddeunawfed a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg) ganu:

   ‘Rhagluniaeth fawr y nef

       Mor rhyfedd yw …

   Llywodraeth faith y byd

      Sydd yn ei llaw,

   Mae’n tynnu yma i lawr,

      Yn codi draw …’

Os ydyw i raddau helaeth yn ‘ddyddiau Mothercare UK’ ar yr Eglwys yn ein gwlad heddiw, mor bwysig yw cofio nad dyna’r holl stori. Os yw llawer o eglwysi Cymru’n edwino, a hyd yn oed ddiflannu, y mae hi’n ‘ddyddiau Mothercare International’ ar eraill ac ar eglwysi mewn rhannau eraill o’r byd. Oherwydd dal i dynnu i lawr, a dal i godi draw hefyd y mae Duw yn ei ragluniaeth fawr. Ac mor rhyfeddol ei ragluniaeth fel na wyddom pryd y try’r edwino’n ffyniant grasol yn ei law.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 12 Ionawr, 2020


Dwy lechen

Ionawr 5, 2020

Ar ddechrau blwyddyn newydd, daw dwy lechen i’m meddwl; y naill yn las a’r llall yn lân.

Blwyddyn Newydd Fendithiol i bawb sy’n gysylltiedig â Gofalaeth Fro’r Llechen Las, y cylch o eglwysi y caf i’r fraint o’u gwasanaethu fel gweinidog i Iesu Grist yng nghysgod Chwarel y Penrhyn a hen Chwarel Dinorwig. Gweddïwn am gymorth ac arweiniad Duw wrth i ni geisio cyflawni ei waith eleni.

Yr adeg hon o’r flwyddyn bydd llawer yn sôn am lechen lân. Mae a wnelo addunedau blwyddyn newydd rywbeth â pheth felly: dechrau newydd yn llawn o fwriadau da i gyflawni pob math o bethau, mawr a bach, pwysig a dibwys. A heddiw’n bumed dydd y flwyddyn mae mwy nag un llechen eisoes wedi ei baeddu. Ond dymuniadau gorau i bawb ohonoch a lwyddodd hyd yma beth bynnag i lynu wrth eich addunedau.

Ond mae dwy lech arall y medrwn sôn amdanynt: ‘dwy lech y dystiolaeth’ y cyfeirir atynt yn Llyfr Exodus yn Y Beibl; y cerrig yr ysgrifennwyd arnynt Ddeg Gorchymyn Duw i’w bobl.  Dyma’r ‘llechau o gerrig, wedi eu hysgrifennu â bys Duw’ (Ex. 31:18).

Pam fod angen dwy lechen? Yn ôl rhai, caed ar y naill y gorchmynion ynglŷn â’n perthynas â Duw, ac ar y llall y gorchmynion ynglŷn â’n perthynas â’n gilydd. Ond mae’n debyg bod esboniad arall sy’n fwy cywir, sef bod y Deg Gorchymyn ar y ddwy lechen. Dau gopi oedd y ddwy lechen, i ddangos bod Duw yn gwneud cyfamod â’i bobl. Roedd y ddwy lech yn gopi yr un iddo Ef a’i bobl, i ddynodi’r berthynas rhyngddynt. Wedi hynny, cadwyd y ddwy lech yn Arch y Cyfamod, y gist a fyddai am ganrifoedd yn arwyddo presenoldeb Duw gyda’i bobl.

Ond nid y ddwy lechen wreiddiol a gedwid yn yr Arch. Malwyd y rheiny’n deilchion gan Moses wedi iddo weld y bobl yn addoli’r Llo Aur pan ddaeth i lawr o’r Mynydd (Ex. 32:19). Trwy wneud hynny, roedd Moses yn dangos mor barod oedd pobl Dduw i dorri’r Cyfamod a’r Gorchmynion.

Ond cafwyd llechen lân: dwy ohonynt. Ac arnynt fe ail-ysgrifennwyd y Deg Gorchymyn, i ddangos bod Duw yn drugarog ac yn faddeugar ac yn rhoi ail a thrydydd a chanfed cyfle i’w bobl.  Mae’r Deg Gorchymyn yn crynhoi Deddf Duw i’w bobl. Aeth y geiriau’n anghyfarwydd i lawer erbyn hyn. Rwy’n cofio mwy nag un Ysgol Sul yn adrodd y Deg Gorchymyn, un ai bob Sul neu bob mis, yn fy ngofalaeth gyntaf ym Mhen Llŷn.  Tybed sawl Ysgol Sul yng Nghymru sy’n dal i wneud hynny? Tybed faint ohonom ninnau a allai eu hadrodd o hyd?

Trown atynt o’r newydd. Maent yn berthnasol i Ofalaeth Fro’r Llechen Las fel i bawb arall. Ac er gwybod i ni oll eu torri, gallwn ddiolch fod gobaith trwy’r Efengyl am lechen gwbl lân.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 05 Ionawr, 2020


Blwyddyn Newydd Dda

Ionawr 4, 2020

Blwyddyn Newydd Ddedwydd i chi.


Nadolig Llawen

Rhagfyr 25, 2019
This image has an empty alt attribute; its file name is manger-scene-wall-art-lighted-canvas-measures-6-by-8-and-1-quarter-inches-w197346__98806.1567803398.jpg

Nadolig Llawen i chi.

Mwynhewch Ddydd Nadolig, a dathlwch eni Iesu.

Cyhoeddir rhifyn nesaf Gronyn ddydd Sul, Ionawr 5, 2020.


Neb tebyg iddo

Rhagfyr 22, 2019

Ddydd Mercher diwethaf cafodd yr Arlywydd Trump ei uchel gyhuddo gan aelodau Tŷ’r Cynrychiolwyr.  Roedd hyn i’w ddisgwyl. Mae o’n gandryll wrth gwrs; ac roedd hynny hefyd i’w ddisgwyl. 

Wedi fy siomi wyf fi.  Wedi i mi dybio na allai dim ynglŷn â Mr Trump fy siomi bellach, mae ymateb dau o’i gefnogwyr i’r uchel gyhuddo wedi llwyddo i wneud hynny. Mae’r hyn a ddywedwyd gan Barry Loudermilk a Fred Keller yn hynod drist o gofio bod y ddau’n arddel ffydd yn Iesu Grist. Ar drothwy’r Nadolig, mae’n waeth na thrist: mae’n gableddus.

Cymharu’r achos yn erbyn Trump ag achos llys ein Gwaredwr a wnaeth y  Cyngreswr Loudermilk gan fynnu bod Crist wedi cael gwrandawiad mwy teg na’r Arlywydd: ‘Yn ystod yr achos ffals hwnnw, caniataodd Pontus Pilat fwy o hawliau i Iesu nag a ganiataodd y Democratiaid i’r Arlywydd hwn’.

Dyfynnu geiriau’r Gwaredwr ar Galfaria a wnaeth y Cyngreswr Keller, ‘O Dad, maddau iddynt, oherwydd ni wyddant beth y maent yn ei wneud’ (Luc 23:34), gan fynnu mai dyna ei weddi yntau dros y rhai sy’n cyhuddo’r Arlywydd.

Cabledd llwyr yw honiad Loudermilk i Trump gael ei drin yn waeth ac yn fwy anghyfiawn na’r Arglwydd Iesu Grist.  Cabledd yw awgrym Keller bod Trump rywsut ar yr un gwastad â Christ a bod cyhuddwyr y ddau mor euog â’i gilydd. A chabledd i bob pwrpas yw’r modd y mae’n dibrisio gweddi fawr Iesu.

Un o’r pethau a ddathlwn ar Ŵyl y Geni yw bod babi bach Bethlehem yn gwbl unigryw. Y mae wrth reswm yn debyg i ni gan iddo ddod yn blentyn ac yn ddyn go iawn. Ond y rhyfeddod mawr yw mai Duw ei hun oedd y dyn hwn. Gan ei fod yn ddyn a Duw, roedd yn wahanol i ni ac yn unigryw. Ond yr oedd yn wahanol fel dyn hefyd am ei fod yn ddyn perffaith.

Fe’i ganed yn berffaith, ac arhosodd yn gwbl ddibechod ar hyd ei oes. Ac felly roedd pob erlid arno a phob cyhuddiad yn ei erbyn yn ddi-sail ac anghywir. Ni ellir dweud hynny am yr un person arall. Mae’r gorau o bobl y byd, o bob cenedl a chenhedlaeth, yn euog o ryw bechodau neu’i gilydd. Neges y Nadolig yw bod Crist wedi ei eni i fyw bywyd perffaith fel y gallai, ar Galfaria, ddwyn y gosb nid am ei bechod ei hun ond am bechod pobl eraill.

Y mae’r awgrym lleiaf fod un ohonom ni mewn unrhyw fodd yn well na Iesu Grist yn wrthun. Nid amarch â Mr Trump yw i ni bwysleisio nad yw o gystal â’r Gwaredwr. Nid amarch yw i ni atgoffa cyfeillion yr Arlywydd na chafodd hwnnw ei drin yn salach na Iesu Grist. Ac nid amarch yw i ni ddweud na chafodd Trump chwaith fwy o gam nag a gafodd ein Harglwydd. 

Ar drothwy’r Nadolig, mae’n weddus i bawb ohonom gydnabod ein beiau. Ond gallwn yr un pryd lawenhau fod Iesu Grist wedi dod i sicrhau i ni faddeuant am yr holl feiau hynny. Rhyfeddwn wrth gofio’i eni; dotiwn wrth sylweddoli iddo gael ei wneud yn un ohonom ni.  Fe brofodd ein gwendid a’n breuder; fe’i darostyngodd ei hun ac fe’i temtiwyd. Ond ni fu’n euog o’r un bai, fel plentyn nac fel dyn. Ni fu, nid oes ac ni fydd neb tebyg iddo. Ac oherwydd hynny dim ond ffŵl neu gablwr a feiddiai awgrymu bod unrhyw un ohonom ni bechaduriaid wedi cael mwy o gam nag a gafodd Mab Duw.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 22 Rhagfyr, 2019


Dechrau gwella

Rhagfyr 15, 2019

Wedi unrhyw anaf neu afiechyd, mor braf gweld pobl yn dechrau gwella.  Wedi pob ffrae ac anghydfod, mor dda gweld pobl yn llyfu clwyfau a dechrau byw’n gytûn.  Diolch am feddygon a nyrsys a phawb sy’n helpu i wella cleifion. Diolch hefyd am bawb sydd ag unrhyw beth i’w wneud â chymodi teulu a ffrindiau pan fo angen hynny.  Y fath groeso all fod i’r geiriau, ‘Mae’n bryd dechrau gwella’.  Boed gysur y meddyg neu anogaeth y cymodwr, mor werthfawr geiriau o’r fath sy’n cynnig gobaith mewn pob math o sefyllfaoedd.

Ond mewn rhai amgylchiadau, gall y geiriau hynny fod yn amddifad o gysur ac unrhyw anogaeth. Pe bai meddyg yn ymosod arnoch ac yn eich anafu’n ddrwg, pa gysur fyddai ei glywed yn dweud mewn llais melfedaidd ei bod ‘yn bryd dechrau gwella’? Pa anogaeth i gymodi a fyddai’r un geiriau o geg rhywun a fyddai newydd eich cam-drin a’ch brifo a pheri loes fawr i chi?

Mor rhwydd y daw geiriau. Ac mor ddiystyr ydynt ar adegau. Mor aml y mae geiriau’n ddiwerth am nad yw’n briodol eu dweud. Os wyf fi’n achosi loes i rywun, pa hawl sydd gennyf i ddweud wrtho fo neu hi ei bod yn bryd ‘dechrau gwella’ a rhoi’r cyfan o’r tu cefn iddynt am fy mod i eisiau hynny? Neu os wyf fi’n ffraeo efo nhw ac yn achosi pob math o bryder iddynt trwy fy ngeiriau cas, pa hawl sydd gennyf i fynnu eu bod yn anghofio’r cyfan am fy mod i wedi penderfynu ei bod yn bryd gwneud hynny?  Nid eiddo’r sawl sy’n achosi’r boen yr hawl i ddweud wrth y dioddefwr ei bod yn hen bryd meddwl am wella. Yn sicr, gwag yw pob anogaeth i eraill ‘ddechrau gwella’, heb yr un gair o ymddiheuriad iddynt nac unrhyw gydnabyddiaeth o fai.

Y mae i bopeth a ddywedwn ac a wnawn eu canlyniadau.  Mae hynny’n wir am ein pechodau. Yn aml iawn, tristwch pethau yw na fedr ein geiriau ddadwneud y canlyniadau hynny gan fod y drwg wedi ei wneud a’r loes yn aros. Hyd yn oed os ceir cymod a maddeuant, mae’n anodd lleddfu’r boen a gwella’r briw. Ac yn sicr, nid gan y sawl a gyfrannodd at y boen y mae’r gallu i wella na hyd yn oed i benderfynu pryd y dylid meddwl am wneud hynny. 

Ar bob cyfrif, ceisiwn gymod ag eraill.  Os oes arnom fai, cydnabyddwn hynny gan ymddiheuro am ba ddrwg bynnag a wnaethom. O wneud hynny, bydd gobaith i eraill faddau i ni, a gobaith hefyd am gymod a pherthynas newydd. Ond cofiwn nad oes gennym hawl i fynnu bod y bobl yr ydym ni wedi eu brifo yn medru anghofio’r cyfan a wnaethom. Nid oes botwm y medrwn ei bwyso i wared yn wyrthiol â’r creithiau a adawn ar y naill a’r llall.

Trwy ras Duw y daw cymod ag Ef ac ag eraill. Trwy ei ras y lleddfir pob gofid.  Ond trwy ei ras hefyd y daw nerth i fyw yn weddus, gyda pharch a chariad, rhag bod angen mynnu, (yng ngeiriau’r Sais) ‘Let the healing begin’.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 15 Rhagfyr, 2019