Digyfnewid

Medi 18, 2017

o-OLD-TELEPHONE-facebook (5)2fda674cee3de610541b54ebfd3866c0 (3)

Mae llyfrau nad edrychodd neb arnynt ers blynyddoedd yn dod i’r golwg yn ein tŷ ni ar hyn o bryd. Nid llyfrau diwinyddol na nofelau na cherddi, ond llyfrau plant.  Un ffefryn yw llyfr ac ynddo 40 o luniau o bethau cyfarwydd i blant bach.  Does dim math o stori ynddo; dim ond lluniau clir o bethau fel bwrdd a brwsh a phêl a phlât.  Mae’r llyfr yn 30 mlwydd oed, ond does ots am hynny: yr un peth yw afal a banana a chath a chi yn 1987 a 2017.

Yr unig ddau a allai fod yn ddieithr i blentyn bach heddiw yw lluniau’r ffôn a’r teledu. Dyna’r unig ddau beth yn y llyfr sydd wedi newid o gwbl ers 1987.  Mor wahanol y bocs gwyn a’r ffôn yn ei grud i’r sgriniau enfawr a’r ffonau diwifr a symudol sydd gennym heddiw.  Mae llyfr bach syml yn ein hatgoffa o’r newid syfrdanol a welwyd ym myd technoleg y blynyddoedd diwethaf.

Ond does dim rhaid mynd nôl ddeng mlynedd ar hugain chwaith.  Mae deng mlynedd yn fwy na digon.  Wrth i gwmni Apple gyflwyno ei ffôn clyfar diweddaraf yr wythnos ddiwethaf, fe’n hatgoffwyd mai deng mlynedd yn unig sydd ers i’r ffôn clyfar cyntaf ddod i’n llaw. Deng mlynedd yn ôl, doedd neb yn gaeth i sgrin fach y ffôn, yn gwylio ffilm neu’n darllen newyddion neu’n chwilio am y fargen orau ar wyliau tramor neu got law.

Mor gyflym y datblygodd pethau, ac mor gyflym y mae pethau’n newid. Ond nid popeth chwaith; oherwydd fel y dengys y llyfr bach lliwgar, mae llawer o bethau heb newid o gwbl wedi’r holl flynyddoedd.  Mae cadair a chwpan a chap y llyfr mor gyfarwydd ag erioed.

Ond nid pethau cyffredin o’r fath sy’n aros heb newid.  Mae yna bethau pwysicach o lawer heb newid o flwyddyn i flwyddyn. Yr un yw Duw, yn ei sancteiddrwydd a’i fawredd, a’i gariad a’i gyfiawnder.  Y digyfnewid Dduw ydyw, o oes i oes.  Yr un hefyd yw’r ddynoliaeth. Er pob datblygiad a darganfyddiad, yr un yw pobl yn eu hangen am gariad a llawenydd ac ystyr i’w bodolaeth.  A’r un ydynt yn eu gwrthodiad o Dduw a’u methiant i’w garu a’i anrhydeddu.  Ond yr un hefyd, diolch am hynny, yw’r Efengyl sy’n dod â gobaith a bywyd. Yr un yw Iesu Grist, a’r un yw’r maddeuant a geir trwyddo am bob pechod a bai.

Pwy a ŵyr pa newidiadau a geir dros y blynyddoedd nesaf, a pha bethau sy’n gyfarwydd i ni heddiw a fydd yn ddieithr iawn i blant y dyfodol?  Pwy hefyd a ŵyr beth fydd hanes ein capeli a’n heglwysi a’r traddodiad Cristnogol yn ein gwlad?  Ond pa newidiadau bynnag a ddaw, yr un fydd Duw’r Tad, yr un fydd Iesu Grist y Gwaredwr, yr un fydd yr Ysbryd Glân a’i nerth, a’r un fydd yr Efengyl a ffordd y Bywyd.  Yr un fuont erioed; yr un fyddant am byth.  Dyna sy’n rhoi cysur a gobaith i ni er gwaethaf pob newid ac ansicrwydd, ac er gwaethaf ein holl feiau a’n gwendidau hefyd.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 17 Medi, 2017

Advertisements

Harvey ac Imra a …?

Medi 10, 2017

_97732789_041562590-1

Ni all ystadegau moel adrodd yr holl stori. Clywsom lawer am gorwyntoedd dros y pythefnos diwethaf; ond mae’n anodd amgyffred nerth y gwyntoedd 130 milltir yr awr a gaed yn anterth Corwynt Harvey a darodd ddinasoedd fel Houston yn Texas, a gwyntoedd hyd at 155 milltir yr awr Corwynt Imra sy’n bygwth Cuba a Florida ar hyn o bryd.  Mae’n anodd hefyd amgyffred ystadegau ariannol megis y difrod o hyd at 190 biliwn o ddoleri a achoswyd  gan Gorwynt Harvey. A sut allwn ddechrau meddwl am gynifer â phum miliwn o bobl yn gadael eu cartrefi yn Florida er mwyn dianc rhag Corwynt Imra?

Dyma’r math o ystadegau y daethom yn gyfarwydd â hwy dros y dyddiau diwethaf wrth i’r difrod a achoswyd gan y corwyntoedd yn y Caribî a’r   Unol Daleithiau gael ei ddangos i ni ar y teledu ac yn y papurau newydd.  Yr ystadegau mwyaf digalon wrth gwrs yw’r rhai sy’n cofnodi’r marwolaethau: tua 71 yn sgil Harvey ac o leiaf 24 yn sgil Imra.  Y mae’n bosibl wrth gwrs nad dyna fydd yr ystadegau terfynol ac y bydd rhagor na hynny wedi eu lladd.

Mae’n amlwg fod y stormydd hyn yn ddychrynllyd, ac nid oes syndod ein bod yn cael clywed amdanynt.  Ac o glywed amdanynt, mae’n siŵr ein bod yn cydymdeimlo â’r bobl sy’n llawn braw ac ofn heddiw, y bobl sydd wedi dioddef colledion, a theuluoedd y bobl a laddwyd.  Mae’n sicr y bydd llawer o weddïo drostynt yn oedfaon ein capeli a’n heglwysi heddiw.  A da o beth fydd hynny.  A daliwn i weddïo dros bobl y Caribî a Chanolbarth America a’r Unol Daleithiau dros y dyddiau nesaf.  Byddai’n dda gan filoedd lawer ohonynt wybod fod yna bobl yn eu cyflwyno bob dydd i ofal Duw Dad.

Yng nghanol yr holl sôn am Harvey ac Imra (a Jose a Katia a’u dilynodd), ychydig iawn a glywyd ar y bwletinau newyddion am y monsŵn a achosodd ddifrod mawr yn India a Bangladesh a Nepal ychydig dros wythnos yn ôl.  Fe ddylai hynny ein synnu o sylweddoli’r ystadegau: oddeutu 40 miliwn o bobl wedi eu heffeithio gan y llifogydd, a thros 1200 wedi eu lladd.  Os yw ein cyfryngau newyddion yn rhoi llai o sylw iddynt hwy, does ond gobeithio na fydd ein heglwysi’n gwneud yr un peth.  Gweddïwn drostynt hwythau yn eu galar a’u colled a’u hangen mawr.

Y mae’r difrod a achosodd Harvey ac Imra yn fawr.  Nid amarch i’r rhai a ddioddefodd yn eu sgil yw dweud y gellid disgwyl y byddai’r llifogydd yn India a Bangladesh a Nepal wedi cael mwy o sylw na hwy dros y dyddiau diwethaf. Ond nid felly y bu.  Gwae ni os yw’r 1200 yn llai o stori am fod y bobl hynny yn Asia yn hytrach nag yn un o wledydd y Gorllewin.

Ie, gwae ni os oes ynom unrhyw duedd i feddwl fod bywyd unrhyw ddyn neu ddynes yn llai gwerthfawr na’i gilydd.  Gweddïwn am y gras i barchu ac i werthfawrogi bywyd pob un byw.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 10 Medi, 2017

 


Anobeithiol?

Medi 10, 2017

cricket-stump-250x250-250x250

Yn y Guardian y darllenais yr erthygl am dranc criced yn India’r Gorllewin.  Roedd gwŷr y Caribî newydd golli’r prawf cyntaf yn erbyn tîm Lloegr yn Birmingham yr wythnos o’r blaen.   Nid colofnydd y Guardian oedd yr unig un i ysgrifennu’n huawdl am ddiflaniad India’r Gorllewin o reng flaen timau criced y byd wedi’r gweir a gafwyd gan sêr Lloegr.  Roedd pob sylwebydd yn gytûn fod y tîm hwn o gricedwyr ifainc ymhlith y gwaethaf o’r prif dimau rhyngwladol ar hyn o bryd, heb unrhyw obaith o fedru cystadlu â mawrion  presennol y gamp fel Lloegr ac  India. Yn ôl yr erthygl honno, ac yn ôl y  gwybodusion i gyd, roedd cricedwyr India’r Gorllewin yn destun gwawd ac yn annheilwng o gael eu cysylltu â’r meistri a fu’n cynrychioli’r ynysoedd dros y blynyddoedd.

Rhyfedd o fyd.  O fewn deng niwrnod, roedd y tîm cwbl anobeithiol hwn wedi ennill yr ail gêm brawf a chwaraewyd yn Leeds.  Bydd y trydydd prawf, a’r olaf, yn cychwyn ddydd Iau; ond beth bynnag a ddigwydd yn hwnnw, mae chwaraewyr ifainc India’r Gorllewin wedi adfer eu hunan-barch ac wedi tawelu eu beirniaid, am y tro o leiaf.  Nid dyma’r tro cyntaf i beth o’r fath ddigwydd ym myd chwaraeon wrth gwrs, gan fod yna lu o enghreifftiau o dimau ac unigolion yn llwyddo pan oedd pawb yn disgwyl iddyn nhw wneud llanast o bethau.

Ond ni all y trobwyntiau mwyaf a welwn ym myd chwaraeon gymharu â’r cyfnewidiadau y mae Duw yn eu gwneud ym mywydau unigolion ac ym mywyd ei Eglwys.  Efengyl sy’n dod â gobaith i’r anobeithiol a gyflwynir yn y Beibl.  Heb Iesu Grist, mae’n fwy anobeithiol arnom ni nag ydyw ar yr athletwr salaf mewn unrhyw ras neu’r tîm gwannaf mewn unrhyw ornest.  Y mae ein beiau mor amlwg.  Oherwydd nid â Christnogion gloyw y cawn ein cymharu, na hyd yn oed â’r bobl orau a welwn o’n cwmpas heddiw, ond â Christ ei hun.  Ynddo ef y gwelwn ni’r safon y mae Duw yn ei  cheisio ynom ninnau, a chan mai perffeithrwydd – a dim llai na hynny – yw’r safon honno, mae’n amlwg nad oes yr un ohonom yn dod yn agos at ei fodloni.

Rhyfeddod yr Efengyl yw bod y cyfan wedi ei newid trwy’r Arglwydd Iesu Grist.  Yr oedd yn anobeithiol arnom.  Yr oedd yn amhosibl i’r un ohonom blesio Duw.  Yr oeddem yn haeddu cael ein gwrthod ganddo.  Ond y mae’r cyfan wedi ei newid am fod Duw’n drugarog ac yn benderfynol o wneud yr amhosibl yn bosibl.

Trwy farwolaeth Iesu Grist ar Galfaria, mae’r gwrthodedig wedi ei dderbyn, a’r aflan wedi ei wneud yn lân.  Mae’r cyfan sy’n ein rhwystro rhag dod at Dduw wedi ei ddileu.  I bob pwrpas, mae Iesu Grist wedi cyfnewid lle â ni.  Ar y groes, roedd o’n ysgwyddo’r bai am ein holl bechodau ni.  Ac oherwydd iddo wneud hynny, yr ydym ni’n cael ein cyfrif yn gwbl ddi-fai.  Ydi, y mae’r amhosibl yn bosibl.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 03 Medi, 2017


Gweithiwr Newydd Cynllun Efe: Croeso, Catrin

Gorffennaf 24, 2017

image3

Newyddion da! Mae Cynllun Efe wedi penodi Gweithiwr newydd. Bydd Catrin Ruth Hampton yn cychwyn ei swydd newydd fel Gweithiwr Plant, Ieuenctid a Theuluoedd Efe ar Fedi 1af, 2017. Mae hon yn swydd lawn amser mewn cydweithrediad ag Eglwys y Bedyddwyr yng Nghaersalem, Caernarfon a Scripture Union. Bydd Catrin yn gwasanaethu Eglwys Caersalem am ddiwrnod a hanner yr wythnos, a bydd diwrnod yr wythnos yn cael ei neilltuo i genhadaeth trwy chwaraeon dan nawdd Scripture Union, gyda gweddill yr amser yn ardal Efe. Rydym yn cydnabod arweiniad Duw a chydweithrediad Caersalem a Scripture Union sydd wedi’n galluogi i fentro ymlaen yn hyderus i benodi Catrin i’r swydd hon am y tair blynedd nesaf. Edrychwn ymlaen at gydweithio â Catrin ac â’n gilydd i ddatblygu ymhellach y gwaith y bu Cynllun Efe yn ei wneud ers mis Hydref 2008 dan arweiniad ein Gweithiwr Ieuenctid blaenorol, Andrew Settatree.

Daw Catrin yn wreiddiol o Lansannan. Mae ganddi brofiad o waith Cristnogol a chenhadol trwy ei chysylltiadau â Choleg y Bala, Y Gorlan yn yr Eisteddfod Genedlaethol a LLANW, yn ogystal ag yn yr eglwysi y bu’n gysylltiedig â hwy. Mae wedi gweithio fel nani ac fel gweinyddydd, ac ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Cydlynydd Iechyd a Llesiant gyda Medrwn Môn. Mae’n croesawu’r cyfle newydd hwn i wasanaethu’r eglwysi a Chynllun Efe yn enw yr Arglwydd Iesu, ac yn edrych ymlaen yn fawr at ddod atom ym mis Medi.

Mae’n briod â Corey ac yn byw yng Nghaernarfon ers blwyddyn a hanner. Mae’r ddau wedi ymgartrefu yn yr eglwys yng Nghaersalem ers symud i’r Dre.

Bwriedir cynnal Oedfa Gomisiynu ym mis Medi.

Llongyfarchiadau gwresog i Catrin ar ei phenodiad, a dymuniadau gorau a phob bendith iddi yn ei gwaith.


Mwy na darllen

Gorffennaf 8, 2017

15873360_1398445906845812_6724960784733417493_n

Ar un ystyr, mae hi dal yn 2016 ar Gronyn!  Dyna ‘Flwyddyn y Beibl Byw’ a drefnwyd gan Gymdeithas y Beibl, Gobaith i Gymru a’r Cyngor Ysgolion Sul.  Eleni, ‘Blwyddyn Byw y Beibl’ yw hi ond fel y gwelwch dros y ddalen, dal i ddefnyddio’r logo ‘Beibl Byw’ a wnawn ni.  Ond wnawn ni ddim poeni gormod chwaith gan mai bwriad ‘Beibl Byw’ a ‘Byw y Beibl’ fel ei gilydd yw ceisio gwneud y Beibl yn gyfarwydd ac yn berthnasol trwy gael pobl, mae’n debyg, i’w ddarllen ac i fyfyrio arno ac i’w weithredu.

Gan fod cyfrolau fel beibl.net a’r Beibl Canllaw wedi eu cyhoeddi yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae’n bosibl iawn fod mwy o ddarllen ar y Beibl yn ein plith nag ers blynyddoedd.  Ac mae hynny’n beth calonogol iawn.  Ac eto, rhaid cofio nad yw darllen y Beibl o reidrwydd yn cyflawni dim.  Mae rhai ohonom yn cofio ambell ddosbarth Ysgol Sul nad oedd yn gwneud dim ond darllen y Beibl.  Mae’n swnio’n beth ardderchog i’w wneud.  Beth well na gadael i’r Beibl ei hun siarad â ni, yn hytrach na’n bod ni’n ei drafod a’i ddadansoddi?  Ond yn aml iawn, wrth ddarllen mewn gylch, gyda phawb yn darllen adnod ar y tro, roedd yn anodd iawn i’r darllen fod yn ystyrlon ac i’r neges fod yn glir.  Gall darllen slafaidd a difeddwl gan unigolyn fod yr un mor wag o ystyr ar brydiau.

Mae angen mwy na darllen; mae angen myfyrio ar yr hyn a ddarllenir.  Mae i bob tudalen a phob pennod ac adnod o’r Beibl eu neges, ac mae’n amhosibl cael gafael ar y neges honno heb roi’r meddwl ar waith.  Heb ystyried yr hyn a ddarllenwyd, heb fyfyrio rhywfaint arno does dim modd gweld y neges sydd gan Dduw ar ein cyfer.  Nid yw hynny’n golygu o reidrwydd ein bod yn ei astudio’n fanwl iawn na’n bod yn dod yn arbenigwyr ar gynnwys y Beibl, ond y mae’n golygu meddwl am y geiriau ac ystyried beth yw eu neges i ni.

Ond mae hefyd angen fwy na myfyrio.  Nid deall neges y Beibl yn unig sydd ei angen; mae hefyd angen gweithredu’r neges honno.  Waeth heb â deall fod angen edifeirwch heb i ni edifarhau.  Waeth heb â gwybod fod angen credu yn Iesu Grist heb i ni gredu.  Waeth heb a sylweddoli fod rhaid dilyn Iesu ac ufuddhau iddo heb wneud y pethau hynny.

Nid cyfrol farw a sych yw’r Beibl ond llyfr sy’n dal i lefaru mor eglur heddiw ag erioed.  Mae’n briodol defnyddio’r term ‘Beibl Byw’, ond er mwyn iddo fod yn ymadrodd cwbl addas mae’n rhaid i’r rhai sy’n ei ddarllen ‘Fyw’r Beibl’ trwy ymateb i’w wahoddiad ac ufuddhau i’w orchmynion.  Darllenwn y Beibl er mwyn gwybod ei neges; myfyriwn arno er mwyn ei ddeall; a gweithredwn ef er mwyn ei fyw.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 09 Gorffennaf, 2017


Y rhifyn olaf

Gorffennaf 2, 2017

4908076

Diwedd Mehefin a diwedd cyfnod, am y tro beth bynnag.  Doedd yna ddim pennawd dramatig i gyhoeddi’r ffaith, ond ddydd Gwener fe gyhoeddwyd rhifyn olaf Y Cymro dan berchnogaeth  y cwmni a fu’n gyfrifol amdano ers 2005.  O bosibl y gwêl olau dydd eto mewn rhyw wedd dan oruchwyliaeth newydd, ond bydd rhaid aros sbel am hynny mae’n debyg.  Cyhoeddwyd Y Cymro yn wythnosol ers 1932, er bod sawl papur wedi dwyn y teitl ers i’r Cymro cyntaf ymddangos yn 1848.

Cilio’n dawel a wnaeth y papur ddydd Gwener, gydag erthygl ar dudalen 9 yn nodi’r ffaith mai dyma’r rhifyn olaf.  Byddai rhai’n dadlau fod hynny’n   nodweddiadol ohonom fel cenedl nad yw’n mynnu tynnu sylw ati ei hun.  Mor wahanol y dudalen flaen olaf hon i eiddo papurau diflanedig  diweddar Lloegr: ‘GOODBYE: It’s  been great to know you’; ‘THANK YOU AND GOODBYE’; a ‘STOP PRESS’.  Wyddoch chi pa dri phapur a roddodd y geiriau hynny ar flaen eu rhifynnau olaf?*  Does ond gobeithio bod y cilio tawel a di-ffws yn awgrymu y gall Y Cymro ddychwelyd yn fuan iawn.

Tasg gynyddol anodd yw cyhoeddi papur newydd neu gylchgrawn, er nad yw hynny’n amlwg chwaith o weld y doreth o gylchgronau am bob math o bynciau sydd ar werth yn y siopau heddiw.  Mae’r dasg honno’n anos fyth mewn iaith leiafrifol fel y Gymraeg, ac mae’n drueni na roed i’r Cymro ragor o nawdd cyhoeddus dros y blynyddoedd diwethaf i’w alluogi i ddatblygu ac i oroesi.  Ac o gofio fod y Tywysog Charles, yn ôl cân Dafydd Iwan, yn ‘darllen Y Cymro a’r Faner’ mae’n siŵr ei fod yntau’n rhannu ein gofid fod y ddau bapur erbyn hyn yn perthyn i’r gorffennol (er bod Y Faner Newydd ers 1997 wedi arddel teitl y papur a ddaeth i ben yn 1992).

Ond mae diflaniad Y Cymro hefyd yn ein hatgoffa o wyrth parhad y papurau a’r cylchgronau Cristnogol ac enwadol sydd gennym yng Nghymru.  Mae tri o’r enwadau’n dal i gyhoeddi papur wythnosol (gyda’r Pedair Tudalen Cydenwadol yn cael ei gynnwys yn y tri), un arall yn cyhoeddi cylchgrawn bob deufis, a chyhoeddir Cristion a’r Cylchgrawn Efengylaidd bob tri mis. Yn y Gymru Gristnogol Gymraeg sydd ohoni, mae hyn yn gryn ryfeddod. Rhaid canmol a diolch i’r enwadau am eu nawdd i’r cyhoeddiadau hyn.  Rhaid diolch hefyd i bawb sy’n eu cefnogi trwy eu prynu a’u darllen.  Yr un pryd, anogwn eraill i wneud yr un peth, nid yn unig er mwyn diogelu eu parhad ond hefyd er mwyn elwa ar yr holl ddeunydd a gyhoeddir ynddynt.

Nid dyma’r unig ddeunydd Cristnogol Cymraeg a gyhoeddir heddiw wrth gwrs. Mae sawl eglwys a gofalaeth yn cyhoeddi cylchgrawn yn fisol neu’n achlysurol, a chyhoeddir deunydd yn gyson ar y We.  Ond diwrnod trist fyddai’r dydd y gwelid tranc yr un o’r papurau a’r cylchgronau sy’n cyfrannu at dystiolaeth yr Efengyl yn ei gwlad.

* ‘GOODBYE: It’s  been great to know you’ – TODAY (Tachwedd 17, 1995); ‘THANK YOU AND GOODBYE’ – NEWS OF THE WORLD  (Gorffennaf 10, 2011);  ‘STOP PRESS’ – THE INDEPENDENT (Mawrth 27, 2016).

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 02 Gorffennaf, 2017


Trysor Fenn

Mehefin 25, 2017

forrest fenn 2

Nid wyf na bardd na beirniad llenyddol ond mentraf ddweud nad oes yma farddoniaeth fawr. Wna i ddim cyfieithu geiriau Forrest Fenn rhag gwneud cam â nhw.  Ond awgrymaf fod mwy o farddoniaeth yn enw’r dyn nag yn ei gerdd.

    As I have gone alone in there

    And with my treasures bold,

    I can keep my secret where,

    And hint of riches new and old.

Dyna’r pedair llinell gyntaf. A hyd y gwelaf, doedd a wnelo’r Awen ddim oll â’r ugain llinell arall chwaith.

Americanwr cyfoethog ydi Forrest Fenn; miliwnydd sawl gwaith drosodd a wnaeth ei ffortiwn trwy werthu gwaith celf.  Mewn llyfr a gyhoeddwyd yn 2010, honnodd iddo guddio cist lawn o drysorau aur ac arian gwerth 2 filiwn o ddoleri rywle yng nghanol y Rockies. Roedd yn ei gerdd naw cliw a fyddai o’u datrys yn arwain at y trysor. Caiff pwy bynnag a ddaw o hyd i’r gist ei chadw hi a’r trysor. Ond o gofio fod y gadwyn fynyddoedd yn ymestyn dros 3,000 o filltiroedd o ogledd Canada i New Mexico yn yr Unol Daleithiau, pa ryfedd nad oes neb hyd yma wedi hawlio’r trysor?  Mae’n debyg y dylid diolch mai rywle rhwng New Mexico a’r ffin â Chanada y mae’r trysor, sy’n cyfyngu’r chwilio i ardal sy’n ymestyn  dros ddim mwy na 1,700 o filltiroedd!

 

Mae cannoedd, os nad miloedd, o bobl wedi rhoi cynnig ar ddatrys y cliwiau a chwilio am y gist. Ac er bod rhai’n dadlau mai celwydd yw’r cyfan ac nad oes cist guddiedig, gwadu hynny wna Forrest Fenn.  Roedd yn y newyddion yr wythnos ddiwethaf wedi i Paris Wallace, a oedd yn weinidog mewn eglwys yn nhalaith Colorado, farw yn y Rio Grande wrth chwilio am y trysor. Gwaetha’r modd, dyma’r ail ddyn a fu farw ar drywydd y trysor hwn.

Ac yntau’n weinidog, mae’n debyg y gwyddai Wallace fod Iesu Grist yn drysor mwy, ac yn drysor gwahanol iawn i drysor Fenn.

Nid tasg amhosibl yw dod o hyd i drysor yr Efengyl. Mae Iesu wedi addo y bydd ‘pawb sy’n gofyn yn derbyn,  a’r sawl sy’n ceisio yn cael’ yr hyn y mae’r Tad nefol yn ei gynnig.

Nid cliwiau dyrys ac anodd eu datrys sy’n ein cyfeirio at y trysor hwn, ond gwahoddiad clir a syml Iesu i bobl droi ato mewn ffydd.

Nid tystiolaeth un dyn sydd gennym ynglŷn ag o gan fod miliynau o bobl dros y canrifoedd wedi dod o hyd iddo.

Nid oes amheuaeth yn ei gylch, ac nid oes berygl i bobl chwilio a darganfod nad yw’r Efengyl yn wir.

Nid trysor sy’n darfod mo’r Efengyl, ond trysor sydd i bara am byth.

Ac er syndod, er i ni gael ein hannog i geisio’r trysor, mae gras Duw’n golygu  y bydd llawer hefyd yn ei ddarganfod heb iddynt erioed chwilio amdano.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 25 Mehefin, 2017