Cam gwag

Mae pobl yr Unol Daleithiau yn rhydd i ddweud eu barn, hyd yn oed os yw’r farn honno’n wrthun yng ngolwg pobl eraill.  Gallant losgi baner eu gwlad a symbolau crefyddol fel y groes.  Gallant losgi Beiblau a llyfrau eraill, megis y Coran.  Dyna pam nad oedd llawer y gallai neb ei wneud i atal Terry Jones, pe byddai’r arweinydd hwn ar gymuned grefyddol yn Florida wedi mynnu llosgi llyfr sanctaidd Islam.  Yr unig beth y gellid ei gyhuddo ohono, mae’n debyg, fyddai cynnau tân yn yr awyr agored, ac  yntau heb drwydded i wneud hynny!

Roedd Jones yn bygwth llosgi’r Coran am ei fod yn gwrthwynebu’r bwriad i adeiladu mosg yn Ground Zero, lle’r arferai’r Ddau Dwr sefyll yn Efrog Newydd, cyn iddynt gael eu dinistrio ar Fedi 11, naw mlynedd yn ôl.  Fel y digwyddodd, cyhoeddodd Terry Jones cyn diwedd yr wythnos na fyddai’n cyflawni’r bygythiad.  Honnai iddo gael addewid gan arweinydd Moslemaidd y byddai safle’r mosg arfaethedig yn cael ei symud.  

Mae Cristnogion yn deall yn iawn fod yn wahaniaethau rhwng gwahanol grefyddau.  Ond mae parchu hawl pawb i addoli yn eu ffordd eu hunain yn egwyddor bwysig i’r Cristion. Does dim rhaid i ni gytuno â chredoau pobl eraill, ond mae’n rhaid i ni gydnabod eu hawl i arddel y credoau hynny.   Mae hynny’n wir am grefyddau eraill, ac am wahanol safbwyntiau ac argyhoediadau o fewn y traddodiad Cristnogol. 

Mae’n debyg fod bygythiad Terry Jones i losgi’r Coran yn gyfreithlon dan gyfraith yr Unol Daleithiau.  Ond nid oedd yw hynny’n golygu ei fod yn ddoeth na dymunol, nac yn gywir yng ngolwg Duw. 

Mae’n anodd deall syniad Terry Jones mai trwy fygwth y mae amddiffyn a hyrwyddo’r Ffydd Gristnogol.  Mor hawdd fyddai i’w fygythiadau gythruddo eithafwyr Moslemaidd i ddial am yr ymosodiad hwn ar eu ffydd. 

Does ryfedd fod pobl yn poeni beth fyddai oblygiadau’r fath weithred i Gristnogion eraill.  Fe dderbyniodd o leiaf un eglwys yn  Madhya Pradesh yn yr India, er enghraifft, lythyr yn bygwth y byddai ei hadeilad yn cael ei fomio pe byddai Jones yn cyflawni’r bygythiad.

Mae Terry Jones yn beryglus hefyd am fod ei ymddygiad yn gwneud i bobl resymol feddwl mai’r ffordd i ddangos parch at grefyddau eraill yw dweud nad oes wahaniaeth rhwng un grefydd a’r llall.  Ond nid yw parchu hawl pobl i gredu pethau neilltuol yn golygu ein bod yn cydweld â’r pethau hynny nac yn credu eu bod yn iawn.  Gallwn oddef pob cred, a dal i fynnu hefyd mai Iesu yw’r ffordd a’r gwirionedd a’r bywyd.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 12 Medi

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: