Sul Croeso Nôl

Yr wythnos nesaf (neu un o’r Suliau dilynnol) bydd eglwysi trwy wledydd Prydain yn cymryd rhan yn y Sul Croeso Nôl neu’r Sul Nôl i’r Eglwys.

Fe gaiff y ddau enw eu defnyddio gan yr eglwysi Cymraeg eu hiaith, a hynny’n dibynnu ar ba un ohonynt sydd orau ganddynt. Hyd y gwn i, dim ond yr enw Back to Church Sunday a ddefnyddir yn Saesneg; a fydd neb yn sôn am y Welcome Back Sunday.

Pam y gwahaniaeth? Pam fod gennym ni sy’n siarad Cymraeg ddau enw? Am fod y Saeson yn llawer mwy cyfforddus na ni’r Cymry efo’r gair ‘eglwys’.

Y peth cyntaf a feddyliwn ni’r Cymry amdano wrth glywed y gair ‘eglwys’ yw adeilad arbennig. Llefydd fel Eglwys Llandinorwig ac Eglwysi Padarn Sant a Pheris Sant ddaw i’n meddwl wrth glywed y gair. Ond fel y nodais yn Gronyn ryw ddeufis yn ôl wrth drafod y gair Groeg ekklesia, nid cerrig a mortar ond pobl sy’n gwneud eglwys.

Sôn am ‘fynd i’r capel’ a wnawn ni’r Anghydffurfwyr Cymraeg. Braidd nad ydym wedi trosglwyddo’r hawlfraint ar y gair ‘eglwys’ i’r Anglicaniaid. Mae pethau wedi newid rhywfaint erbyn hyn wrth i bobl y capeli ddod yn fwy parod i arddel y gair. Ond mae hen arfer yn anodd ei dorri. Ac yn sicr, mae pobl o’r tu allan i’r capeli’n meddwl am eglwysi Anglicanaidd pan soniwch wrthynt am ‘eglwys’.

A dyna pam fod y sawl a gyfieithodd y term Back to Church Sunday wedi bathu’r ymadrodd ‘Sul Croeso Nôl’. Beth bynnag a ddywed neb ohonom am gydweithio rhwng yr eglwysi – ac mae’n dda gweld hwnnw bob amser – mae pawb ohonom eisiau gwahodd pobl i’n heglwys ni. A does dim o’i le yn hynny. Mae’n naturiol ein bod eisiau i bobl ddod atom ni i addoli ac i wasanaethu trwy ein heglwys leol. Nid mater o gystadlu’n erbyn ein gilydd ydyw, ond pawb yn gwneud ei orau dros y gymdeithas y mae’n aelod ohoni.

Pa derm bynnag ddefnyddiwn, cofiwn mai i gymdeithas arbennig yr ydym yn gwahodd pobl. Y Sul nesaf yn Capel Coch, a’r mis nesaf yn Neiniolen, dowch i ni wahodd ffrindiau a theulu’n ôl atom yn eglwysi’r Arglwydd Iesu Grist. Gwahoddwch nhw i ddod efo chi; gwahoddwch nhw i ddod atom ni; gwahoddwch nhw i fwynhau cwmpeini pobl sy’n addoli Iesu Grist yn y llefydd arbennig hyn. Mi wnaf fi lawenhau efo unrhyw eglwys sy’n denu pobl atynt. A byddai’n well gen i weld pobl yn mynd i eglwys arall na’u bod yn peidio mynd i unman. Ond rwyf am ei gwneud yn glir i bawb mai gwahodd pobl i’n heglwys ni a wnawn ni, fel pawb arall.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 19 Medi

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: