Bendigedig

Tachwedd 25, 2010

Roedd Sulwyn Thomas yn mynnu nad oedd o’n defnyddio’r gair, er bod pawb a fu’n dynwared y cyn-ddarlledwr o Gaerfyrddin yn rhoi’r argraff ei fod yn gwneud hynny’n aml iawn. Ond os nad oedd Sulwyn yn ei ddefnyddio, mae digon o bobl eraill yn gwneud hynny. Ac mae Lyn Ebeneser ac un o lythyrwyr y Daily Post yr wythnos ddiwethaf wedi cael llond bol ar y peth.

Cwyno roedden nhw am y ffordd y defnyddir y gair ‘bendigedig’ am bob math o bethau. Ac yn ei ffordd ddifyr ei hun, roedd Lyn Ebeneser yn sôn ar y radio iddo glywed rhywun yn dweud ar ddiwedd taith gerdded bod ei draed ‘yn fendigedig’. Dim ond y Brenin Mawr sy’n fendigedig, meddai Lyn Ebeneser, a braf oedd ei glywed yn dweud hynny. Pwynt digon tebyg a wnaed gan y llythyrwr, a ddadleuai bod geiriau fel ‘ardderchog’ a ‘champus’ a ‘gwych’ yn ddigonol i ddisgrifio digwyddiadau ac adeiladau a pherfformiadau.

Mae’r drafodaeth yn ddiddorol, ac yn un i’w chroesawu am ei bod yn fwy o lawer na hollti blew ynghylch ystyr geiriau. Mae’n dangos ymwybyddiaeth o fawredd Duw, am ei bod yn gwbl amlwg fod Y Beibl yn cysylltu’r gair ‘bendigedig’ yn agos â Duw. “Bendigedig fyddo’r Arglwydd” a “Bendigedig fyddo’i enw” medd y Salmydd (Salm 72:18-19) er enghraifft. Ac meddai tyrfa Sul y Blodau am Iesu Grist, “Bendigedig yw’r un sy’n dod yn enw’r Arglwydd”. Duw ei hun sy’n fendigedig. Ystyr hynny, yn ôl Geiriadur Thomas Charles yw bod yna ddedwyddwch yn perthyn i Dduw. (Gyda llaw, nid yw’r ffaith fod y Geiriadur dros 150 mlwydd oed yn golygu ei fod damaid llai gwerthfawr.) Ac yn ôl Thomas Charles, mae o leiaf dair agwedd i’r dedwyddwch hwn: nid oes unrhyw ddrwg yn Nuw; mae pob daioni yn perthyn iddo; ac y mae Duw yn rhoi pob dedwyddwch i’w bobl.

A’r peth olaf yna sy’n egluro’r holl gyfeiriadau a geir yn Y Beibl at bobl yn ‘fendigedig’. Dyma ddau enghraifft yn unig. “Bendigedig fyddo Abram gan y Duw goruchaf” (Genesis 14:19) a “Bendigedig wyt ti ymhlith gwragedd” (Luc 1:42). Dyn neu ddynes fendigedig yw dyn neu ddynes a brofodd fendith arbennig oddi wrth Dduw. Ac yn hynny o beth, gallwn ddweud bod pob Cristion yn fendigedig. Fel y dywed Paul wrth gyfarch Cristnogion Effesus, “Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist! Y mae wedi’n benidthio ni yng Nghrist â phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd” (Effesiaid 1:3). Gair sy’n perthyn i Dduw mewn ffordd neilltuol yw’r gair ‘bendigedig’, felly, ac mae gan y Cristion hawl arbennig arno. A diolch am sgwrs radio a llythyr mewn papur newydd a’n hatgoffodd ni am hynny.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 21 Tachwedd

Advertisements