Troi trwyn y car

Rhagfyr 4, 2010

Mae Gronyn yn debyg iawn i gar. 

Mae’n bosibl bod rhai ohonoch wedi cael trafferth i danio’r car yn nhywydd oer yr wythnos ddiwethaf yma.  Dyna beth yw niwsans pan ydych chi ar frys i fynd i’r gwaith neu i siopa.  Ond diolch am hynny, unwaith y caiff ei danio mae’r car yn mynd yn ddidrafferth.  Ac yn aml iawn, y cychwyn – y frawddeg gyntaf un – sy’n anodd wrth sgwennu Gronyn.  Unwaith y daw honno, mae’r gweddill yn dilyn, nid yn ddidrafferth, ond yn weddol rwydd.

A rwan ta, wedi i ni gychwyn, i ble’r aiff car Gronyn â ni heddiw?  Mae’n Sul cyntaf Rhagfyr ac yn ail Sul yr Adfent.  Erbyn hyn, mae ambell dŷ yn olau llachar a’r ffeiriau Nadolig wedi cychwyn, a thrwyn y car yn troi at Fethlem.  Nid ei fod am ruthro yno chwaith gan fod mwy na digon o bethau eraill i’w gwneud ar y ffordd.  Ond ar ddechrau’r daith eleni, caiff geiriau’r bugeiliaid ein hannog: ‘Gadewch i ni fynd i Fethlehem, a gweld yr hyn sydd wedi digwydd, y peth yr hysbysodd yr Arglwydd ni amdano’.

Roedd y bugeiliaid yn benderfynol o fynd i Fethlehem.  Fe allen nhw fod wedi aros ar y bryniau, ac mae’n bosib y gallen nhw fod wedi dewis mynd i rywle arall.  Ond i Fethlehem yr aethant.  Ac i Fethlehem y mynnwn ninnau fynd y Nadolig hwn.  A beth bynnag arall sy’n galw, a lle bynnag arall yr awn, byddwn yn benderfynol, gobeitio, o fynd i Fethlehem i weld yr hyn a ddigwyddodd yno.

Un o ryfeddodau Bethlehem yw bod modd ail ymweld â’r lle o flwyddyn i flwyddyn a dal i weld rhywbeth newydd am yr hyn a ddigwyddodd yno’r Nadolig cyntaf hwnnw.  Awn yno o’r newydd trwy eiriau cyfarwydd Y Beibl a charol ac oedfa.  Awn yno mewn myfyrdod a gweddi.  Awn yno dan ganu a llawenhau.  Awn yno gan gyhoeddi i eraill fawredd yr hyn a ddigwyddodd pan ddaeth Duw yn ddyn bach.

 Fel miliynau o bobl eraill ar hyd y cenedlaethau, buom yno o’r blaen.  Ond awn eto’r Nadolig hwn i weld y cyfan o’r newydd.  Fel y bugeiliaid, awn yno’n benderfynol o weld yr Iesu.  Awn yno’n ddisgwylgar ac addolgar.  Bydd y geiriau’n ffres; bydd y stori’n rymus; bydd y neges yn glir; a bydd Iesu Grist yn bopeth a fwriadodd Duw iddo fod i ni ac i bawb sy’n dod ato.

Y cychwyn sy’n medru bod yn anodd yn nhwll gaeaf, yn oerfel Rhagfyr, yn niflastod a chaledi bywyd, ac yn rhuthr y tymor gall fod yn anodd cychwyn.  Ond o gychwyn, gallwn fwynhau’r daith ac edrych ymlaen at ryfeddu drachefn at fawredd Duw yn Iesu Grist.   Awn i Fethlehem.

 Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 05 Rhagfyr, 2010