Llefydd eraill

Credwch neu beidio, fe fuom ni ar drip Ysgol Sul ddoe, a hynny heb adael Llanberis o gwbl.

Ffrindiau i ni o Bandy Tudur oedd wedi gofyn am help. Roedden nhw wedi trefnu trip Ysgol Sul i weld Sïon Corn ar drên bach y Llyn, ac yn awyddus i gael rhywbeth arall i ddiddanu’r plant cyn mynd am ginio i Pete’s Eats. Felly, fe drefnwyd iddynt ddod i’r Ganolfan, lle’r oedd Andrew Settatree wedi trefnu gemau hwyliog ar eu cyfer tra oedd eu rhieni’n cael paned a mins pei. Bu’r plant yn chwarae gemau am awr, cyn i Andrew ddweud stori wrthynt am y Nadolig ac am Iesu Grist fel rhodd fwyaf Duw i ni. Diolch yn fawr iawn i Andrew am baratoi ar eu cyfer, a diolch i Dafydd am ei helpu efo’r gemau.

Roedd yn braf clywed am yr ymdrech sy’n cael ei gwneud ym Mhandy Tudur i wahodd teuluoedd yn ôl i’r capel a’r Ysgol Sul ac i gyflwyno’r newydd da am Iesu Grist iddynt. Er enghraifft, roedden nhw wedi cynnal swper i rieni’r plant hynaf adeg y Diolchgarwch ac wedi gwahodd rhywun i ddweud gair am y Ffydd Gristnogol yno.

Un enghraifft yn unig yw hon o’r hyn sy’n digwydd mewn llu o bentrefi a threfi ar draws y wlad, lle ceir pobl ffyddlon yn gweithio’n galed i gyflwyno Iesu Grist i blant ac ieuenctid a theuluoedd. Mae clywed am rai o’r ymdrechion hynny yn ysbrydiaeth. Mae’n ein hatgoffa hefyd am y fraint a gawn ninnau o wneud yr un peth, ac yn help i ni ddiolch i Dduw am y bobl sy’n gweithio’n galed dros Grist yn ysgolion Sul a chlybiau’r ardal a’r Ofalaeth hon.

Roedd yn braf gweld hen ffrindiau a chael sgwrs dros ginio, a sylweddoli o’r newydd ein bod yn rhan o’r un gwaith yn enw’r Arglwydd Iesu Grist. Gallwn fod yn ynysig iawn yn ein heglwysi. Ychydig o gyswllt sydd rhyngom ag eglwysi eraill, wrth i bawb ohonom geisio gwneud ein gorau o fewn ein sefyllfaoedd ein hunain. Diolch felly am gyfle i glywed am waith y Deyrnas mewn man arall, a hwnnw heb fod yn bell iawn oddi wrthym. Gweddïwn dros ymdrechion capel Pandy Tudur i gyflwyno’r Newyddion Da o fewn eu cymuned. A diolch am yr hyder sydd gennym y byddant hwy hefyd yn cofio yn eu gweddïau am ein hymdrechion ninnau dros yr Efengyl. A daliwn i weddïo wrth reswm dros y gwaith, yn ei amrywiol agweddau, yma’n lleol.

Ar Sul arall, felly, diolchwn i Dduw am y cariad sy’n cymell cymaint o bobl i ddal ati yng ngwaith yr Efengyl, ddydd ar ôl dydd, a blwyddyn ar ôl blwyddyn. Diolchwn am y gras a’r nerth y mae Duw’n eu rhoi i’w bobl i barhau yng ngwasanaeth Iesu, trwy eu cariad ato Ef ac at eraill.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 12 Rhagfyr, 2010

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: