“Ymddirieda yn yr Arglwydd”

Ionawr 17, 2011

Os oedd unrhyw rai o blith awduron y Beibl yn gwybod gwerth ailadrodd geiriau ac ymadroddion, yna awdur neu awduron y Salmau oedd y rheiny.  Mae llawer o’r Salmau’n ail adrodd yr alwad i foli’r Arglwydd, er enghraifft.  Un o’m hoff ddarnau yn Llyfr y Salmau yw’r tamaid hwnnw o Salm 115 sy’n sôn am y delwau di-fudd y mae pobl yn eu haddoli, a diddorol yw sylwi bod hwn eto’n un o’r darnau a gaiff ei ail adrodd, gan fod yr un disgrifiad o’r delwau gwag yn Salm 135 hefyd.

Trowch i’r geiriau yn Salm 115 (adnodau 4-8) a Salm 135 (adnodau 15-18), ac fe welwch fod y Salmydd yn cyferbynnu’r delwau hyn efo’r gwir Dduw.  Maen nhw’n edrych yn ddigon o ryfeddod, wedi eu gwneud o aur ac arian.  Ond yn wahanol i’n ‘Duw ni, sydd yn y nefoedd’ (115:3) a ‘goruwch yr holl dduwiau’ (135:5), ‘gwaith dwylo dynion’ yw’r delwau hyn.  Ac yna caiff y Salmydd hwyl fawr wrth eu disgrifio.  Mae ganddynt gegau sy’n methu siarad,  llygaid sy’n methu gweld, clustiau sy’n methu clywed, ffroenau sy’n methu arogli, dwylo sy’n methu teimlo, traed sy’n methu cerdded, a gyddfau sy’n methu gwneud sŵn.  Mewn gair, mae’r delwau neu’r duwiau hyn yn farw.  A chwbl ofer yw i unrhyw un ymddiried ynddynt.  Dyna ddywed y Salmydd, a chawn yr argraff ei fod yn mwynhau ei ddweud.

Mae’n gwybod yn iawn mai’r Duw y mae ef yn ei addoli yw’r Duw byw.  Dim ond y Duw byw, Duw Israel, sy’n medru clywed a siarad: a gall wneud yr holl bethau eraill hynny na all y delwau eu gwneud.  Ynddo Ef yn unig y gall pobl ymddiried; ac mae’r Salmydd yn galw ar bawb i wneud hynny.

Mae pobl yn gwneud pob math o bethau yn dduwiau iddynt eu hunain heddiw wrth eu gwneud y pethau pwysicaf yn eu bywyd.  Gallant fod yn bethau da a gwerthfawr a phrydferth, fel yr aur a’r arian y gwnaed y delwau ohonynt.  Ond ddaw dim da o’u haddoli gan mai pethau ydynt yr ydym ni ein hunain wedi eu gwneud yn ddelwau a duwiau.  Fedran nhw ddim ein bodloni.  Wnawn nhw ddim ein cynnal yn y dydd blin.  Allan nhw ddim ein cysuro pan fo pethau’n mynd o chwith. 

Ond fe all y Duw byw ein cynnal.  Gallwn ymddiried ynddo, beth bynnag a ddaw.  Oherwydd nid yw Ef yn dibynnu arnom ni.  Nid ffrwyth ein dychymyg neu waith ein dwylo ydyw, ond y Duw byw, sy’n siarad,  gweld, clywed, arogli, teimlo, cerdded a gwneud swn!  A dyna’r Salmydd wrthi eto’n ei ailadrodd ei hun, oherwydd fwy nag unwaith mae’n annog ei wrandawyr i ymddiried yn yr Arglwydd a’i fendithio.  Yr Arglwydd, meddai, “yw eu porth a’u tarian”, ac y mae’n fwy na digon i’n cynnal a’n cadw. 

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 16, Ionawr 2011

Advertisements