Ar y ffordd i’r ysgol …

Chwefror 13, 2011

Ar y ffordd i Fangor ddoe, mi welais gar yn sefyll yr ochr arall i’r lôn. Roedd bonet y car hwnnw’n agored, a’r gyrrwr yn archwilio’r injan. Doeddwn i ddim yn nabod y car. Wn i ddim chwaith pwy oedd yn y car oedd ar fin aros y tu ôl iddo i gynnig help i’r gyrrwr. Wn i ddim beth ddigwyddodd wedyn. Mae’n rhaid i mi gyfaddef na wnes i sylwi os oedd y car yno pan oeddwn yn dod adref.

Ond un peth a wn yw na fydd yr un bwletin newyddion na phapur newydd yn dweud gair am y digwyddiad. Mae cannoedd o geir yn torri bob dydd. Ond nid yw hynny, na’r ffaith fod cannoedd o bobl yn cynnig help, yn ‘newyddion’. Ac wrth reswm, nid yw Huw Edwards a’i debyg yn sôn am bob galwad am help y bydd faniau’r AA neu’r RAC yn ymateb iddi.

Ac eto, fe roddwyd sylw mawr yn y papurau ac ar y teledu a’r radio’r dydd o’r blaen i’r hyn a ddigwyddodd i ŵr o’r enw Paul Long, yn Ware, Swydd Hertford, yn Ne Lloegr. Wrth i Mr Long ddanfon ei ddau blentyn i’r ysgol, fe dorrodd ei gar ar gylchfan prysur, yng nghanol traffig trwm. Bu yno am ddeng munud cyn iddo gael help. Arhosodd car o’i flaen, a daeth y gyrrwr allan i gynnig helpu. Gofynnodd Mr Long iddo wthio’r car oddi ar y lôn, ac fe wnaeth yntau hynny efo help dyn arall oedd wedi aros i helpu. Dyna’r cyfan a ddigwyddodd, ond daeth yn stori ‘fawr’ am y rheswm syml mai David Beckham oedd y gyrrwr a arhosodd i helpu.

Chwarae teg iddo, fe wnaeth David Beckham fwy nag a wnaeth degau o bobl a yrrodd heibio i Mr Long. Fe wnaeth cannoedd o bobl rywbeth tebyg mewn mannau eraill y diwrnod hwnnw. Ond roedd yr hyn a ddigwyddodd yn Ware yn ‘newyddion’ am fod David Beckham yn rhan ohono, ac am nad oes neb yn disgwyl i rywun fel fo wneud y fath beth.

Pob clod i David Beckham. Ond rhyfedd o fyd! Mae’r ffaith fod seren ddisgleiriaf byd pêl droed a’r selebs yn cynnig help i yrrwr mewn trafferth yn newyddion mawr. Mae’n fwy o destun rhyfeddod i lawer o bobl na’r hyn a ddigwyddodd ar Galfaria. Nid seren ddisglair, ond Mab Duw ei hun, oedd yn y fan honno’n aros i helpu. Fe welodd ein trafferth, a mynnu dod atom. Fe gymerodd ein pechodau a’n heuogrwydd oddi arnom, a chymryd ei gosbi yn ein lle. Doedd dim rhaid iddo wneud hynny. Gallasai fod wedi ein gadael. Ond oherwydd ei gariad rhyfeddol ato, mynnodd farw drosom. Mae wedi ei ddarostwng ei hun er ein mwyn, a gallwn ninnau ddiolch am yr aberth ac am y cariad syfrdanol sydd y tu cefn i’r aberth honno.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 13 Chwefror, 2011