Colli

Colli wnaeth y rhan fwyaf ohonom yn y Gyllideb ddydd Mercher. Un arwydd pendant o hynny yw’r ffaith y bydd pobl dros 80 oed yn cael £100 yn llai at eu costau ynni’r gaeaf nesaf, er bod cost nwy a thrydan wedi codi cymaint yn ddiweddar. Dal yng nghrafangau’r gaeaf economaidd ydym yn ôl pob golwg.

Colli fu hanes peldroedwyr Cymru ddoe, ac mae gwanwyn newydd ein tîm cenedlaethol yn ymddangos mor bell ag erioed.

A cholli awr fu’n hanes ninnau yn ystod y nos ar ddechrau Amser yr Haf, ond mae gobaith o wanwyn. Gwelsom y dydd yn ymestyn ers wythnosau, a gwelwn wahaniaeth amlwg eto heno. Does ond gobeithio y cawn ni dywydd braf y gwanwyn a’r haf.

Ond ’dyw colli pres a gem ac awr yn ddim o’u cymharu â’r colledion mawr a gafodd pobl oherwydd daeargryn a tswnami a gormes a brwydro yn ystod y dyddiau a’r wythnosau diwethaf. Daliwn i gofio am y bobl sydd wedi dioddef cymaint mewn trychinebau naturiol ac oherwydd creulondeb pobl at ei gilydd.

Ond yng nghanol yr holl sôn am golli, diolchwn heddiw y gallwn sôn am rywbeth sy’n ennill mawr i ni, gan mai dyna’n sicr yw Efengyl Iesu Grist a’i bendithion. Does neb ar ei golled wrth ddod at yr Arglwydd Iesu Grist. Elw mawr yw’r Efengyl i bawb sy’n ei chredu gan fod Iesu’n rhoi bywyd i ni, sef bywyd o lawenydd a gobaith. Mae Cristnogion yr oesoedd wedi profi bod hynny’n wir, a dyna mae pawb sy’n credu yn Iesu heddiw yn ei brofi hefyd.

Heddiw yw dydd y Cyfrifiad yng ngwledydd Prydain. Ydych chi wedi llenwi’r ffurflen a nodi eich enw ac enw pawb sy’n byw neu’n aros acw? Un o fendithion mwyaf yr Efengyl yw ei bod yn rhoi sicrwydd i bawb sy’n credu yng Nghrist fod eu ‘henwau yn llyfr y bywyd’ (Philipiaid 4:3). Mae Duw ei hun yn datgan mai ei bobl ef ydym, ac mai ei bobl ef fyddwn ni, heddiw ac am byth.

Ond neges fawr Y Beibl yw bod rhaid i bobl dderbyn cynnig Duw o fywyd tragwyddol. Mae’n rhaid ymateb mewn ffydd i’r Iesu, neu golli’r cyfan sy’n cael ei gynnig trwyddo. Ond oherwydd cariad a thrugaredd Duw, does dim rhaid i neb golli’r bendithion hyn. Mae Duw’n gwahodd pawb i gredu a chael y trysor mwyaf; ond os yw pobl yn gwrthod Iesu, maen nhw’n colli’r cyfan.

Bydd pobl Iesu Grist yn diolch am byth am y gras a gawsant i dderbyn yr Arglwydd Iesu fel eu Gwaredwr, gan mai trwyddo ef y maent yn derbyn y bendithion mwyaf gwerthfawr sydd gan Dduw ar eu cyfer.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 27 Mawrth, 2011

Dangos Iesu

Ddwywaith yr wythnos ddiwethaf fe wyliais y bwletin tywydd ar y teledu a sylweddoli wedyn nad oedd gennyf syniad pa fath o dywydd i’w ddisgwyl drannoeth. Ac ar y ddwy ffrog oedd y bai.

Mae’n bosibl mai’r un ferch oedd yn cyflwyno’r bwletin y ddau dro. Ond ein ty ni, beth bynnag, yr oedd y gri’r ddau dro: ‘Be mae hi’n wisgo?’ Ffrog las a du a gwyn a melyn oedd y gyntaf a rhywbeth du a choch a gwyn oedd yr ail. Peidiwch â gofyn i mi fanylu mwy na dweud bod y ddwy ferch fel petaen nhw’n gwisgo darnau o frethyn sgwarog wedi eu rhoi yn sownd wrth ei gilydd. Y cwbl a wn i yw ein bod wedi rhoi mwy o sylw i’r ffrogiau nag i’r hyn a ddywedai’r genod am y tywydd. Bosib iawn mai arnom ni oedd y bai am hynny.

Ond fe wnaeth i mi sylweddoli o’r newydd mor rhwydd y medrwn ninnau yn yr eglwysi fod yn fwy amlwg na’n neges. Mae gennym neges arbennig i’w chyhoeddi yn yr Efengyl. Mae’n bwysicach o lawer nag unrhyw fwletin tywydd. Bydd pobl ar eu colled o beidio clywed yr Efengyl a gweithredu arni. Ac felly, fe ddylem wneud pob ymdrech i gyhoeddi hon i’r holl fyd.

Ond mor rhwydd yw i ni dynnu sylw atom ni’n hunain yn y gwaith hwn. Y neges yw’r peth pwysig. Yr Arglwydd Iesu Grist ei hun sydd i fod yn amlwg. Dweud amdano ef yw ein gwaith ni. Arno ef y mae’r sylw i fod.

Ond fe lwyddwn i ddod rhwng y gwrandawr a’r neges. Rywsut, mae’r sylw arnom ni, ac nid ar Iesu. Ac yn aml iawn, ein gwisg sydd ar fai. Nid ffrog na siwt, nac unrhyw ddilledyn arall o ran hynny, ond ein hymddygiad. Oherwydd fe all ymddygiad anghywir, ac annheilwng o Dduw, rwystro pobl rhag cymryd sylw o’r Efengyl y ceisiwn ei chyhoeddi.

‘Be mae o’n ei wneud?’ yw’r gri pan yw Cristnogion yn gwneud rhywbeth sy’n anghyson â dysgeidiaeth ac esiampl Iesu Grist. Ac os digwydd hynny, fydd pobl ddim yn debygol o gymryd sylw o’r hyn a ddywedwn am yr Efengyl.

Ac mor bwysig hefyd yw ein bod yn dangos Iesu, yn hytrach na’n dangos ein hunain. Mae hynny’n wir hefyd pan fyddwn ni’n gweithredu’n ffyddlon iddo. Mae ein gweithredoedd da, meddai Iesu, i fod i ogoneddu ein Tad sydd yn nefoedd yn hytrach na thynnu sylw atom ni’n hunain. Nid pwy ydym ni, neu beth a wnawn ni sy’n cyfrif, ond pwy yw Iesu a beth y mae ef wedi ei wneud. Yn y cyfan a wnawn ni ac a ddywedwn ni, boed i bobl eraill weld Iesu Grist a rhoi iddo’r clod a’r mawl am ei gariad mawr tuag atom.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 20 Mawrth, 2011

Japan

Ychydig dros flwyddyn yn ôl, lladdwyd  dros 300,000 o bobl gan y ddaeargryn yn Haiti.  Ychydig dros chwe blynedd yn ôl, lladdwyd dros 225,000 o bobl gan y tswnami yn Ne-orllewin Asia.  Ac echdoe, trawodd daeargryn a tswnami anferth Japan gan ladd o leiaf fil o bobl; ond mae’n amlwg y bydd nifer terfynol y rhai a laddwyd yn sylweddol uwch na hynny.  Unwaith eto, o ddiogelwch ein gwlad fach ni fe welsom luniau trasiedi arall a achoswyd gan rym natur.

Mae’r holl luniau wedi adrodd eu stori am rym y ddaeargryn a’r tswnami, ac fe’n brawychwyd wrth weld y dinistr, wrth i geir a chychod ac adeiladau gael eu sgubo ymaith yn llif y tswnami.  Ac roedd y lluniau hefyd yn dweud rhywbeth am Japan ei hun.  Arwydd o gyfoeth y wlad yw’r ffaith fod yno gamerâu holl bresennol mewn stryd a siop a swyddfa a senedd i gofnodi arswyd y bobl ac anferthedd y dinistr.  A diolch am hynny, mae cyfoeth y wlad yn golygu bod Japan wedi gallu paratoi ar gyfer daeargryn o’r fath trwy gynllunio adeiladau a all wrthsefyll daeargryn fawr, a chyda threfniadau i rybuddio pobl rhag dyfodiad tswnamis. Ac o’r herwydd, er cymaint y colledion presennol yn Japan, mae’r niferoedd a laddwyd yn is o lawer nag a gafwyd yn Haiti neu Dde-orllewin Asia.  Fedrwn ni ddim atal y trasiedïau hyn, ond mae’n amlwg y gellir arbed llawer o fywydau trwy baratoi ar eu cyfer.  A thrasiedi pethau yw bod pobl dlotaf y byd yn aml yn ddiamddiffyn rhag y fath ddigwyddiadau. 

Ond er y paratoadau, mae’r dinistr yn enfawr.  Gweddïwn y bydd Japan a’i phobl yn derbyn pob cymorth posibl y dyddiau nesaf yma.  Gweddïwn dros y bobl sy’n dal i ofni’r posibilrwydd o ddifrod pellach cyn i’r ddaear lonyddu; dros y bobl sydd wedi eu dal yn gaeth yng nghanol y dŵr; dros bobl sy’n ofni beth all ddigwydd oherwydd y difrod a wnaed i orsafoedd ynni niwclear; dros bobl a gollodd deulu a ffrindiau; a thros bobl a gollodd eu cartrefi a’u heiddo. 

Gweddiwn dros bawb a fydd yn gweithio’n galed mewn unrhyw ffordd i helpu’r bobl a ddioddefodd; dros y rhai a fydd yn arwain a rhoi trefn ar y gwaith hwnnw; a thros eglwysi Japan a fydd yn enw Iesu Grist yn ceisio helpu a chysuro’r bobl a ddioddefodd.  Bydd yr elusennau Cristnogol unwaith eto’n rhan o’r ymdrech ddyngarol i helpu’r rhai a gollodd cymaint.  Ac yn eu mysg y mae CRASH.  Mudiad  Cristnogol â’i wreiddiau yn Japan yw hwn, a’r enw trawiadol yn dweud y cyfan: Christian Relief, Assistance, Support and Hope.  Boed i’r eglwys ym mhob man wasanaethu Crist trwy gynnig esmwythâd, cymorth, cefnogaeth a  gobaith i bobl mewn trallod o bob math.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 13 Mawrth, 2011

Y canlyniad sicr

Nôl at fater y Refferendwm dwi’n dod yr wythnos hon, a’r bleidlais gref a gafwyd o blaid y Cynulliad. Roedd y canlyniad a gafwyd ddydd Gwener yn well na’r disgwyl, gyda phob sir, ar wahân i Sir Fynwy, yn gadarn o blaid. Ond o gofio cefndir hanesyddol y sir honno, roedd y canlyniad yno hefyd bron cystal â phleidlais ‘Ydw’ gan mai trwch blewyn yn unig oedd ynddi. Roedd yn ddiwrnod hanesyddol (hyd yn oed os na sylweddolodd y Daily Post hynny, gan mai carcharu John Gizzi am ddod â chyffuriau i Ogledd Cymru oedd prif stori’r papur hwnnw, er mawr cywilydd).

Roedd yn chwith gen i beidio cael aros ar fy nhraed yn hwyr nos Iau i glywed canlyniad y bleidlais gan mai bore Gwener oedd y cyfrif yn digwydd y tro hwn. Oherwydd hynny, gwrando yma ac acw, ar radio’r car neu mewn ambell i dy, y bum i. Doedd gen i ddim syniad beth i’w ddisgwyl er bod yr arolygon barn wedi awgrymu bod yr ‘Ydw’ ar y blaen yn weddol gyfforddus. Ond yn fuan iawn, wedi clywed y canlyniadau cynharaf, a deall bod Sir Ddinbych a Wrecsam ill dwy wedi pleidleisio “Ydw”, roedd hi’n amlwg beth fyddai’r canlyniad terfynol, diolch am hynny.

Mae elfen felly i’r Ffydd Gristnogol hefyd, gan fod y canlyniad terfynol yn amlwg er bod y frwydr yn parhau. Roedd hynny’n wir am fywyd a gwaith yr Arglwydd Iesu Grist. Daeth i’r byd i achub pechaduriaid trwy farw drostynt ar Galfaria. Ceisiodd y diafol ei demtio a’i rwystro rhag gwneud y gwaith hwnnw. Ac er bod y frwydr yn real, a’r temtasiwn i gefnu ar y llwybr oedd i’w arwain i Galfaria yn real, roedd hi’n amlwg o’r dechrau pwy fyddai’n ennill y dydd. Roedd hi’n amlwg y byddai Iesu yn gwneud yr hyn y daethai i’r byd i’w wneud.

Ac mae’n wir hefyd amdanom ninnau sydd wedi credu yn Iesu Grist. Trwy ffydd yn Iesu, fe gawsom addewid y bywyd tragwyddol. Mae hynny’n golygu y byddwn ni ryw ddydd yng nghwmni Iesu ei hun, heb na gwendid na bai yn agos atom. Mae’n anodd dychmygu hynny ar hyn o bryd, a bod yn onest, gan mai brwydr yw’r bywyd Cristnogol yn erbyn drygioni ac yn erbyn ein gwendidau ein hunain. Cawn ninnau ein temtio i gefnu ar lwybrau Duw; ac yn wahanol i’r Iesu, yr ydym ni’n baglu a syrthio yn aml. Ond neges fawr yr Efengyl yw bod maddeuant am bob methiant i’r rhai sy’n ymddiried yn Iesu Grist. Oherwydd gras Duw, mae’r canlyniad yn gwbl sicr, gan na all dim ein gwahanu oddi wrth gariad Duw yn Iesu Grist. Unwaith y bu farw Crist drosom ac yr atgyfododd, mae’r ffordd yn glir at Dduw i bawb sy’n cyfaddef bai ac yn credo ynddo. Pa mor arw bynnag yw’r llwybr, a pha mor aml bynnag y syrthiwn, mae gras yn golygu bod y canlyniad terfynol yn gwbl sicr.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 06 Mawrth, 2011