Japan

Ychydig dros flwyddyn yn ôl, lladdwyd  dros 300,000 o bobl gan y ddaeargryn yn Haiti.  Ychydig dros chwe blynedd yn ôl, lladdwyd dros 225,000 o bobl gan y tswnami yn Ne-orllewin Asia.  Ac echdoe, trawodd daeargryn a tswnami anferth Japan gan ladd o leiaf fil o bobl; ond mae’n amlwg y bydd nifer terfynol y rhai a laddwyd yn sylweddol uwch na hynny.  Unwaith eto, o ddiogelwch ein gwlad fach ni fe welsom luniau trasiedi arall a achoswyd gan rym natur.

Mae’r holl luniau wedi adrodd eu stori am rym y ddaeargryn a’r tswnami, ac fe’n brawychwyd wrth weld y dinistr, wrth i geir a chychod ac adeiladau gael eu sgubo ymaith yn llif y tswnami.  Ac roedd y lluniau hefyd yn dweud rhywbeth am Japan ei hun.  Arwydd o gyfoeth y wlad yw’r ffaith fod yno gamerâu holl bresennol mewn stryd a siop a swyddfa a senedd i gofnodi arswyd y bobl ac anferthedd y dinistr.  A diolch am hynny, mae cyfoeth y wlad yn golygu bod Japan wedi gallu paratoi ar gyfer daeargryn o’r fath trwy gynllunio adeiladau a all wrthsefyll daeargryn fawr, a chyda threfniadau i rybuddio pobl rhag dyfodiad tswnamis. Ac o’r herwydd, er cymaint y colledion presennol yn Japan, mae’r niferoedd a laddwyd yn is o lawer nag a gafwyd yn Haiti neu Dde-orllewin Asia.  Fedrwn ni ddim atal y trasiedïau hyn, ond mae’n amlwg y gellir arbed llawer o fywydau trwy baratoi ar eu cyfer.  A thrasiedi pethau yw bod pobl dlotaf y byd yn aml yn ddiamddiffyn rhag y fath ddigwyddiadau. 

Ond er y paratoadau, mae’r dinistr yn enfawr.  Gweddïwn y bydd Japan a’i phobl yn derbyn pob cymorth posibl y dyddiau nesaf yma.  Gweddïwn dros y bobl sy’n dal i ofni’r posibilrwydd o ddifrod pellach cyn i’r ddaear lonyddu; dros y bobl sydd wedi eu dal yn gaeth yng nghanol y dŵr; dros bobl sy’n ofni beth all ddigwydd oherwydd y difrod a wnaed i orsafoedd ynni niwclear; dros bobl a gollodd deulu a ffrindiau; a thros bobl a gollodd eu cartrefi a’u heiddo. 

Gweddiwn dros bawb a fydd yn gweithio’n galed mewn unrhyw ffordd i helpu’r bobl a ddioddefodd; dros y rhai a fydd yn arwain a rhoi trefn ar y gwaith hwnnw; a thros eglwysi Japan a fydd yn enw Iesu Grist yn ceisio helpu a chysuro’r bobl a ddioddefodd.  Bydd yr elusennau Cristnogol unwaith eto’n rhan o’r ymdrech ddyngarol i helpu’r rhai a gollodd cymaint.  Ac yn eu mysg y mae CRASH.  Mudiad  Cristnogol â’i wreiddiau yn Japan yw hwn, a’r enw trawiadol yn dweud y cyfan: Christian Relief, Assistance, Support and Hope.  Boed i’r eglwys ym mhob man wasanaethu Crist trwy gynnig esmwythâd, cymorth, cefnogaeth a  gobaith i bobl mewn trallod o bob math.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 13 Mawrth, 2011

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: