Haint

Un o’r negeseuon anarferol a gefais yn ddiweddar oedd cyfarwyddyd oddi wrth Ysbyty Gwynedd i gadw draw oddi yno am y tro oherwydd yr haint sy’n blino nifer o wardiau’r ysbyty. Rwyf wedi ufuddhau i’r cyfarwyddyd hwnnw, yn y gobaith o beidio dal yr haint na chwaith ei drosglwyddo i neb arall. Gobeithio bod y penderfyniad i gyfyngu ar ymweliadau wedi bod o help i atal yr haint rhag lledaenu.

Cadw pobl rhag dod i gysylltiad â’r haint yw’r ffordd orau o sicrhau nad yw pobl yn ei ddal. Ac yn aml iawn, dyna’r syniad sydd gan bobl hefyd am ddrygioni. Rhyw fath o haint yw pechod, meddir, a’r gamp yw cadw pobl rhag ei ddylanwad. Mae hynny wrth reswm yn beth clodwiw, a gwnawn ein gorau i ddiogelu ein hunain, ac yn arbennig ein plant, rhag dylanwadau drwg o bob math. Ac ar y cyfan, mae pobl yn gobeithio bod y mwyafrif ohonom yn llwyddo i gadw’n hunain yn ddiogel, rhag y dylanwadau gwaethaf o leiaf.

Ond hyd yn oed os ydym yn gwarchod ein hunain a’n plant rhag llawer o’r drygioni sy’n ein bygwth, nid ydym yn rhydd o afael yr haint. Oherwydd mae hwnnw’n fwy o lawer na’r llyfrau a ddarllenwn, a’r ffilmiau a welwn, a’r gemau a chwaraewn, a’r rhegfeydd a glywn, a’r anghyfiawnder a’r creulondeb a’r lladd a welwn.

Mae’r haint yn nes o lawer na dylanwad y pethau hyn arnom. Nid dylanwadau o’r tu allan yw’r gwir haint, ond rhywbeth sydd ynom ni ein hunain. Fel y dywedodd Iesu, ‘Y mae’r pethau sy’n dod allan o’r genau yn dod o’r galon, a dyna’r pethau sy’n halogi rhywun (Mathew 15:18). O’n mewn, ac nid o’n cwmpas, y mae’r haint. Rhywbeth sydd ynom ydyw, ac nid rhywbeth a ddaliwn.

Petaech chi’n gosod pobl mewn gwagle, heb unrhyw gysylltiad â’r un person arall ac ymhell o bob dylanwad drwg, byddai pobl yn dal i bechu, yn arwydd o’r haint sy’n eu blino. Nid yw hon yn ddysgeidiaeth boblogaidd heddiw. Ni fu erioed yn boblogaidd mae’n debyg. Mae’n haws gan bobl gredu ein bod yn hanfodol dda, ac mai’r cyfan sydd ei angen yw meithrin pobl i ymwrthod â’r drwg. Ond wedi canrifoedd o feithrin ac addysgu, ydi pobl yn eu hanfod ronyn gwell?

Gobaith mawr am feddyginiaeth i’r haint hwn sydd yn yr Efengyl. Mae honno’n delio â’r drwg sydd ynom trwy estyn i ni faddeuant am ein beiau a gallu i frwydro yn erbyn y drwg sydd o’n mewn. Yn Iesu Grist, mae i ni faddeuant am bob bai, a nerth i wrthsefyll ein gwendid ein hunain a’r temtasiynau amrywiol a wynebwn. Mae’r haint wedi ei goncro gan Grist, ac nid trwy ein hymdrechion ni i’w osgoi.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 10 Ebrill, 2011

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: