Twr CN

Mae’r CN Tower (Twr Cenedlaethol Canada) yn Nhoronto hanner uchder yr Wyddfa! Mae’r Wyddfa’n 1085 medr o uchder a’r Twr yn 553 medr. Mi gewch chi gerdded neu fynd ar y trên i ben yr Wyddfa. Mi gewch chi ddringo’r Twr, ar droed neu mewn lifft. Ond o fis Awst ymlaen fe gewch chi hefyd fynd am dro o amgylch y twr, ar silff agored bum troedfedd o led, 350 medr oddi ar y llawr (neu un rhan o dair o uchder yr Wyddfa!) Fydd yna ddim math o ffens o amgylch y silff; ond byddwch yn falch o wybod y byddwn yn gwisgo harnes gyda weiren yn sownd ynddi i’ch cysylltu wrth gylch o fetel o amgylch y twr.

Fyddaf fi ddim yn rhuthro i dalu £111 am y fraint o gael cerdded rownd y twr am hanner awr! Ond mae’n debyg y bydd yna ddigon o bobl yn awyddus i wneud hynny gan fod gweithgareddau mentrus o bob math mor boblogaidd y dyddiau hyn.

Mae’n bosib iawn mai arwydd o ofn a diffyg menter ar fy rhan i yw’r ffaith na fyddwn yn ystyried mynd yn agos at silff agored y Twr Toronto. Ac mae’n rhaid i mi gyfaddef fy mod yn ei chael yn anodd penderfynu beth i’w feddwl o’r bobl a fydd yn gwneud hynny. Dylwn i edmygu eu dewrder ynteu weld bai arnynt am fod mor ffôl? Dwi ddim yn siŵr, ac mi gewch chi benderfynu.

Ar un wedd, mae’n rhaid edmygu eu dewrder am fentro cerdded ar silff gul o amgylch adeilad mor uchel. A hefyd edmygu eu ffydd! Oherwydd bydd gofyn i’r bobl hyn roi eu holl ymddiriedaeth yn y weiren a fydd yn cydio wrth y cylch haearn a fydd yn sownd wrth y twr. Dyna fydd yn eu cadw’n ddiogel, ac yn hynny o beth, maen nhw’n debyg i bobl sy’n rhoi eu holl ymddiriedaeth yn Iesu Grist i fod yn Waredwr iddynt. Ffydd ydi credu bod y weiren yn ddigon saff a chadarn i’w cadw rhag syrthio dros ymyl y twr, a ffydd ydi credu bod Iesu Grist yn ddigon i’n cadw ninnau rhag gorfod dioddef canlyniadau ein pechod.

Ond ar wedd arall, mae’n anodd peidio meddwl mai rhyfyg ffôl yw’r fath weithgaredd. Mae mwy na digon o beryglon yn ein byd heb i ni fynnu creu rhai newydd. Beth petai’r harnes neu’r weiren yn torri? Beth petai’r cyffro’n ormod i galon wan? Mae rhai pobl yn gorfod wynebu sefyllfaoedd peryglus wrth gyflawni eu gwaith, ond a oes raid i bobl eu rhoi eu hunain mewn peryg er mwyn adloniant a hwyl? Ac felly, yn hytrach nag edmygu eu dewrder a’u ffydd, gellid dweud eu bod yn debyg i bobl sy’n rhyfygu yn eu perthynas efo Duw. Maen nhw’n gwthio’r ffiniau, yn mentro ymhellach oddi wrth Dduw o hyd, ac eto’n disgwyl i Dduw ofalu amdanynt a’u gwarchod rhag niwed.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 22 Mai, 2011

Meddwl a Chalon

Roedd un o’r gwleidyddion a enillodd sedd yn y Cynulliad y dydd o’r blaen yn mynnu bod ei blaid wedi llwyddo i ‘adennill calon yr etholwyr’. O feddwl mor fympwyol yw llawer o’r etholwyr, gyda miloedd lawer wedi cefnu ar y pleidiau a gafodd eu cefnogaeth flwyddyn yn ôl, mae’n anodd gwybod pa mor sicr yw’r afael a gaiff unrhyw wleidydd ar galonnau pobl. Ond gallaf ddeall yn iawn pam fod y dyn arbennig hwn mor awyddus i gredu bod yr hyn a ddywedai yn wir.

Pa mor llwyddiannus bynnag fu’r gwleidyddion yn hyn o beth, mae’n rhaid i ni gydnabod mai ceisio ennill meddwl a chalon pobl ydym ninnau yn yr eglwysi. Brwydro ydym er mwyn perswadio pobl fod yr Efengyl yn wir, ac yn werth ei derbyn a’i gwneud yn sylfaen ein bywyd. Brwydro hefyd i gyflwyno’r Arglwydd Iesu Grist fel bod pobl yn agor eu calon iddo ac yn ei wneud Ef yn ganolbwynt eu bywyd. Ac fe wnawn ni hyn gan wybod mai meddyliau a chalonnau a enillwyd i Grist sy’n esgor ar ffyddlondeb a gwasanaeth iddo.

Nid oes gennym obaith gweld pobl yn gweithredu’n Gristnogol – boed hynny’n addoli, mynychu oedfaon, meithrin bywyd defosiynol, cyfrannu arian at gynnal yr Achos, rhoi amser i weithio dros Grist, na gweithredu egwyddorion Cristnogol megis geirwiredd, maddeuant a chymod, oni bai bod eu meddyliau wedi eu hennill i Grist a’u calonnau wedi eu gosod arno.

Rywsut, rydym yn dal i feddwl bod modd cael pobl i fyw’n Gristnogol heb iddynt gael eu hennill i’r Gwaredwr. Treuliasom flynyddoedd yn holi pam nad yw pobl yn cefnogi’r Achos. A’r gwir yw nad oes gobaith iddyn nhw wneud hynny os nad yw eu meddwl a’u calon yn eiddo iddo. Ond os yw’r meddwl a’r galon wedi eu perswadio bod Crist yn ein caru, ac yn deilwng o’n cariad llwyraf ni, mae gobaith i ni fedru gwasanaethu Crist ac ildio ein bywyd iddo. Nid bod ildio a rhoi’r lle cyntaf i Grist yn rhwydd wedyn, chwaith; ond mae’n amlwg ei bod yn amhosibl gwneud hynny heb fod y meddwl a’r galon wedi eu hennill.

Mae deall hyn yn help hefyd i’n harbed rhag dryswch a digalondid. Yn aml iawn, rydym yn ofni bod yr Efengyl rywsut yn aneffeithiol am nad yw hi’n cynhyrchu ffyddlondeb a gweithgarwch. Ond fedr hi ddim gwneud hynny heb iddi gael ei derbyn i ddechrau. Y mae’r Efengyl yn newid bywydau, ond mae’n gwneud hynny trwy gael ei chredu a’i chofleidio, ac nid trwy fod yn ddylanwad cyffredinol ar bawb. Pan welwn ni feddyliau a chalonau yn cael eu hennill gan Iesu; ac, ie, yn cael eu caethiwo iddo, bydd gobaith i ni weld pobl ar dân drosto yn eu bywydau bob dydd.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 08 Mai, 2011

Y dechrau a’r diwedd

Llwyddodd Boris Johnson i gorddi’r dyfroedd unwaith eto’r dydd o’r blaen.  Yn ôl Maer Llundain, roedd y briodas ddydd Gwener yn ymarfer perffaith ar gyfer y Gemau Olympaidd a gynhelir yn y ddinas y flwyddyn nesaf!  Roedd y Maer yn eithriadol falch fod popeth wedi mynd mor rhwydd ar ddiwrnod a ystyriai ef yn ‘dry run’ ar gyfer y     Gemau.  Cafodd ei feirniadu gan rai am ddweud y fath beth, am ei fod, am wn i, yn rhoi’r argraff bod y Gemau’n bwysicach na’r briodas frenhinol.  Doedd y Maer ddim yn bwriadu bod yn feirniadol, mae’n siwr. 

Y briodas oedd y stori fawr echdoe.  Mewn gwirionedd, roedd y papurau newydd a’r sianelau teledu’n gwneud eu gorau i’n perswadio mai dyna’r peth pwysicaf a ddigwyddodd yn unrhyw le’n byd y diwrnod hwnnw.  Onid doedd llygaid y byd, medden nhw, ar y briodas a’r dathliadau?  Ond pa ryfedd bod Boris Johnson yn meddwl am y Gemau Olympaidd?  Wedi’r cwbl, mae wedi bod yn paratoi ar eu cyfer ers blynyddoedd bellach.  Roedd yn gwbl naturiol ei fod am weld sut y byddai’r ddinas yn delio â’r holl dyrfaoedd.

Mae’n rhwydd iawn cydymdeimlo â Boris Johnson y tro hwn.  Nid bod arno angen ein cydymdeimlad chwaith, gan nad yw’n debygol o golli llawer o gwsg oherwydd ychydig o feirniadaeth.  Ond gallwn gydymdeimlo ag ef am ei bod mor rhwydd i bawb ohonom osod ein ddiddordebau ein hunain, a mwy na hynny hyd yn oed, ein gosod ni ein hunain yng nghanol y stori’n aml.

Mae’n hen, hen demtasiwn i bobl Iesu Grist eu gosod eu hunain, yn hytrach na’r Arglwydd Iesu, yn y canol.  Iesu Grist sy’n bwysig.  Ei anrhydedd ef yw’r peth mawr.  Ond mor rhwydd yw i ni feddwl mai fel arall y mae hi, ac mai ein henw da a’n hanrhydedd ni sy’n cyfrif.  Gallwn feddwl mwy am ein llwyddiant ni ein hunain yn y gwaith nag am anrhydedd y Gwaredwr.  Mae’r sylw yng ngwaith yr eglwys i fod ar yr Arglwydd Iesu Grist ac nid arnom ni na neb arall.

Gofalwn nad oes dim yn cael mwy o sylw na’r Gwaredwr.  Gofalwn mai amdano ef yr ydym yn sôn bob amser.  Ef yw’r Alffa a’r Omega, y dechrau a’r diwedd.  Ef yw dechrau a diwedd yr Efengyl, dechrau a diwedd yr eglwys, a dechrau a diwedd bywyd ei bobl. 

Yr Arglwydd Iesu Grist yn y canol.  Felly y dylai fod.  A thrwy ras, felly gobeithio y mae hi yn ein plith.  Mae bri ar waith yr eglwys pan yw Iesu’n canol.  Pan gaiff Crist ei ganmol a’i gyhoeddi, mae gobaith i waith mawr y Deyrnas lwyddo.  Duw yn ei drugaredd a sicrhao na fydd dim yn tynnu ein sylw oddi ar Iesu, na dim yn mynd â’n bryd rhagor na dweud amdano a gwneud yn dda er ei glod.    

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 01 Mai, 2011

Pasg Perffaith

Welsoch chi hysbyseb diweddaraf Marks and Spencer ar y teledu? Mae’r siop enwog yn addo’r Pasg Perffaith i’w chwsmeriaid eleni. A beth sy’n gwneud peth felly? Wel yn ol M&S, tri pheth: byns y Grog (hot cross buns), cig oen a wyau siocled! Ac fel y byddech yn disgwyl gan gwmni mor enwog am ei fwyd safonol, mae rhywbeth arbennig am y tri pheth. Cranberries a sultanas yn y byns; stwffin garlleg a rosmari efo’r cig; a chnau a cranberries ar ben yr wy siocled! Mmm … blasus iawn.

Ond er cystal y danteithion, go brin y gall y cwmni gyfiawnhau’r honiad mai dyna sy’n gwneud y `Pasg Perffaith’. Gwelais yr hysbyseb am y tro cyntaf echnos, nos Wener y Groglith. Ond yng nghanol dathliadau’r Pasg, mae’n anodd iawn meddwl mai ar silffoedd M&S, nac unrhyw siop arall, y cawn ni Basg Perffaith. Byddwn i – a phawb arall ohonoch, gobeithio – yn dadlau ein bod yn fwy tebygol o ganfod peth felly yn nysgeidiaeth a dathliadau’r Eglwys Gristnogol. Ac wrth ddod ynghyd Pr oedfaon heddiw, gweddiwn y gwelwn ni ryfeddod y Pasg ac y profwn beth o lawenydd yr Wyl. Oherwydd mae a wnelo’r Pasg Perffaith 5’r Arglwydd Iesu Grist, a’i fywyd a’i farwolaeth a’i atgyfodiad.

Ond y syndod yw bod hysbyseb M&S mor agos ati wedi’r cyfan! Yn fwriadol neu beidio, mae’r hysbyseb yn ddameg fechan. Mae’n cychwyn efo byns y Grog. Ers canrifoedd, bu’r groes ar ben y byns yn arwydd o groes yr Arglwydd Iesu. Hyd yn gymharol ddiweddar, dim ond adeg y Pasg y byddai’r byns hyn i’w cael. Ond er bod modd eu prynu bellach ar hyd y flwyddyn, mae’r groes fechan yn dal i atgoffa’r cyfarwydd am groes Calfaria.
Wrth symud ymlaen at y cig oen, mae dameg yr hysbyseb yn ein hatgoffa am yr Un a fu ar y groes honno, sef Iesu, gwir Oen y Pasg, ‘Dacw Oen Duw’, meddai loan Fedyddiwr amdano ar ddechrau gweinidogaeth Iesu. Ac ar y groes, mae’r Oen hwn yn cael ei wneud yn aberth dros bechod y byd. Roedd holl ebyrth cyfnod yr Hen Destament wedi cyfeirio ymlaen at aberth Iesu Grist. Iesu yw gwir Oen Duw sy’n marw dros eraill, gan gymryd ei gosbi yn eu lle.

Ac wrth orffen gydag wy siocled, daw’r ddameg a ni at fuddugoliaeth Sul y Pasg. Roedd yr wy, mae’n debyg, yn symbol o fywyd newydd ymhell cyn i Gristnogion ei fabwysiadu. Ond yn y traddodiad Cristnogol, arwydd yw’r wy Pasg o Atgyfodiad Crist a’i fywyd newydd.

Mewn gwirionedd, onid dyna’r union bethau sy’n gwneud Pasg Perffaith? Croes Calfaria; Crist, Oen Duw yn marw arni; ac Atgyfodiad Iesu o’r bedd. Os mai dyna ystyr y Pasg i chi, dathlwch yn llawen heddiw. Plygwn yn edifeiriol wrth y groes, gan gydnabod mai trosom ni y bu Iesu farw. Diolchwn bod Iesu, am ei fod yn ein caru gymaint, wedi mynnu mynd Pr groes a dioddef drosom. A Ilawenhawn wrth gofio a chyhoeddi o’r newydd ei fod wedi gorchfygu angau a dod yn ol yn fyw. Gorfoleddwn yn y maddeuant a’r bywyd newydd a gawn trwyddo. Ie, dyna yw perffeithrwydd y Pasg.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 24 Ebrill, 2011