Y dechrau a’r diwedd

Mai 1, 2011

Llwyddodd Boris Johnson i gorddi’r dyfroedd unwaith eto’r dydd o’r blaen.  Yn ôl Maer Llundain, roedd y briodas ddydd Gwener yn ymarfer perffaith ar gyfer y Gemau Olympaidd a gynhelir yn y ddinas y flwyddyn nesaf!  Roedd y Maer yn eithriadol falch fod popeth wedi mynd mor rhwydd ar ddiwrnod a ystyriai ef yn ‘dry run’ ar gyfer y     Gemau.  Cafodd ei feirniadu gan rai am ddweud y fath beth, am ei fod, am wn i, yn rhoi’r argraff bod y Gemau’n bwysicach na’r briodas frenhinol.  Doedd y Maer ddim yn bwriadu bod yn feirniadol, mae’n siwr. 

Y briodas oedd y stori fawr echdoe.  Mewn gwirionedd, roedd y papurau newydd a’r sianelau teledu’n gwneud eu gorau i’n perswadio mai dyna’r peth pwysicaf a ddigwyddodd yn unrhyw le’n byd y diwrnod hwnnw.  Onid doedd llygaid y byd, medden nhw, ar y briodas a’r dathliadau?  Ond pa ryfedd bod Boris Johnson yn meddwl am y Gemau Olympaidd?  Wedi’r cwbl, mae wedi bod yn paratoi ar eu cyfer ers blynyddoedd bellach.  Roedd yn gwbl naturiol ei fod am weld sut y byddai’r ddinas yn delio â’r holl dyrfaoedd.

Mae’n rhwydd iawn cydymdeimlo â Boris Johnson y tro hwn.  Nid bod arno angen ein cydymdeimlad chwaith, gan nad yw’n debygol o golli llawer o gwsg oherwydd ychydig o feirniadaeth.  Ond gallwn gydymdeimlo ag ef am ei bod mor rhwydd i bawb ohonom osod ein ddiddordebau ein hunain, a mwy na hynny hyd yn oed, ein gosod ni ein hunain yng nghanol y stori’n aml.

Mae’n hen, hen demtasiwn i bobl Iesu Grist eu gosod eu hunain, yn hytrach na’r Arglwydd Iesu, yn y canol.  Iesu Grist sy’n bwysig.  Ei anrhydedd ef yw’r peth mawr.  Ond mor rhwydd yw i ni feddwl mai fel arall y mae hi, ac mai ein henw da a’n hanrhydedd ni sy’n cyfrif.  Gallwn feddwl mwy am ein llwyddiant ni ein hunain yn y gwaith nag am anrhydedd y Gwaredwr.  Mae’r sylw yng ngwaith yr eglwys i fod ar yr Arglwydd Iesu Grist ac nid arnom ni na neb arall.

Gofalwn nad oes dim yn cael mwy o sylw na’r Gwaredwr.  Gofalwn mai amdano ef yr ydym yn sôn bob amser.  Ef yw’r Alffa a’r Omega, y dechrau a’r diwedd.  Ef yw dechrau a diwedd yr Efengyl, dechrau a diwedd yr eglwys, a dechrau a diwedd bywyd ei bobl. 

Yr Arglwydd Iesu Grist yn y canol.  Felly y dylai fod.  A thrwy ras, felly gobeithio y mae hi yn ein plith.  Mae bri ar waith yr eglwys pan yw Iesu’n canol.  Pan gaiff Crist ei ganmol a’i gyhoeddi, mae gobaith i waith mawr y Deyrnas lwyddo.  Duw yn ei drugaredd a sicrhao na fydd dim yn tynnu ein sylw oddi ar Iesu, na dim yn mynd â’n bryd rhagor na dweud amdano a gwneud yn dda er ei glod.    

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 01 Mai, 2011

Advertisements

Pasg Perffaith

Mai 1, 2011

Welsoch chi hysbyseb diweddaraf Marks and Spencer ar y teledu? Mae’r siop enwog yn addo’r Pasg Perffaith i’w chwsmeriaid eleni. A beth sy’n gwneud peth felly? Wel yn ol M&S, tri pheth: byns y Grog (hot cross buns), cig oen a wyau siocled! Ac fel y byddech yn disgwyl gan gwmni mor enwog am ei fwyd safonol, mae rhywbeth arbennig am y tri pheth. Cranberries a sultanas yn y byns; stwffin garlleg a rosmari efo’r cig; a chnau a cranberries ar ben yr wy siocled! Mmm … blasus iawn.

Ond er cystal y danteithion, go brin y gall y cwmni gyfiawnhau’r honiad mai dyna sy’n gwneud y `Pasg Perffaith’. Gwelais yr hysbyseb am y tro cyntaf echnos, nos Wener y Groglith. Ond yng nghanol dathliadau’r Pasg, mae’n anodd iawn meddwl mai ar silffoedd M&S, nac unrhyw siop arall, y cawn ni Basg Perffaith. Byddwn i – a phawb arall ohonoch, gobeithio – yn dadlau ein bod yn fwy tebygol o ganfod peth felly yn nysgeidiaeth a dathliadau’r Eglwys Gristnogol. Ac wrth ddod ynghyd Pr oedfaon heddiw, gweddiwn y gwelwn ni ryfeddod y Pasg ac y profwn beth o lawenydd yr Wyl. Oherwydd mae a wnelo’r Pasg Perffaith 5’r Arglwydd Iesu Grist, a’i fywyd a’i farwolaeth a’i atgyfodiad.

Ond y syndod yw bod hysbyseb M&S mor agos ati wedi’r cyfan! Yn fwriadol neu beidio, mae’r hysbyseb yn ddameg fechan. Mae’n cychwyn efo byns y Grog. Ers canrifoedd, bu’r groes ar ben y byns yn arwydd o groes yr Arglwydd Iesu. Hyd yn gymharol ddiweddar, dim ond adeg y Pasg y byddai’r byns hyn i’w cael. Ond er bod modd eu prynu bellach ar hyd y flwyddyn, mae’r groes fechan yn dal i atgoffa’r cyfarwydd am groes Calfaria.
Wrth symud ymlaen at y cig oen, mae dameg yr hysbyseb yn ein hatgoffa am yr Un a fu ar y groes honno, sef Iesu, gwir Oen y Pasg, ‘Dacw Oen Duw’, meddai loan Fedyddiwr amdano ar ddechrau gweinidogaeth Iesu. Ac ar y groes, mae’r Oen hwn yn cael ei wneud yn aberth dros bechod y byd. Roedd holl ebyrth cyfnod yr Hen Destament wedi cyfeirio ymlaen at aberth Iesu Grist. Iesu yw gwir Oen Duw sy’n marw dros eraill, gan gymryd ei gosbi yn eu lle.

Ac wrth orffen gydag wy siocled, daw’r ddameg a ni at fuddugoliaeth Sul y Pasg. Roedd yr wy, mae’n debyg, yn symbol o fywyd newydd ymhell cyn i Gristnogion ei fabwysiadu. Ond yn y traddodiad Cristnogol, arwydd yw’r wy Pasg o Atgyfodiad Crist a’i fywyd newydd.

Mewn gwirionedd, onid dyna’r union bethau sy’n gwneud Pasg Perffaith? Croes Calfaria; Crist, Oen Duw yn marw arni; ac Atgyfodiad Iesu o’r bedd. Os mai dyna ystyr y Pasg i chi, dathlwch yn llawen heddiw. Plygwn yn edifeiriol wrth y groes, gan gydnabod mai trosom ni y bu Iesu farw. Diolchwn bod Iesu, am ei fod yn ein caru gymaint, wedi mynnu mynd Pr groes a dioddef drosom. A Ilawenhawn wrth gofio a chyhoeddi o’r newydd ei fod wedi gorchfygu angau a dod yn ol yn fyw. Gorfoleddwn yn y maddeuant a’r bywyd newydd a gawn trwyddo. Ie, dyna yw perffeithrwydd y Pasg.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 24 Ebrill, 2011