Meddwl a Chalon

Roedd un o’r gwleidyddion a enillodd sedd yn y Cynulliad y dydd o’r blaen yn mynnu bod ei blaid wedi llwyddo i ‘adennill calon yr etholwyr’. O feddwl mor fympwyol yw llawer o’r etholwyr, gyda miloedd lawer wedi cefnu ar y pleidiau a gafodd eu cefnogaeth flwyddyn yn ôl, mae’n anodd gwybod pa mor sicr yw’r afael a gaiff unrhyw wleidydd ar galonnau pobl. Ond gallaf ddeall yn iawn pam fod y dyn arbennig hwn mor awyddus i gredu bod yr hyn a ddywedai yn wir.

Pa mor llwyddiannus bynnag fu’r gwleidyddion yn hyn o beth, mae’n rhaid i ni gydnabod mai ceisio ennill meddwl a chalon pobl ydym ninnau yn yr eglwysi. Brwydro ydym er mwyn perswadio pobl fod yr Efengyl yn wir, ac yn werth ei derbyn a’i gwneud yn sylfaen ein bywyd. Brwydro hefyd i gyflwyno’r Arglwydd Iesu Grist fel bod pobl yn agor eu calon iddo ac yn ei wneud Ef yn ganolbwynt eu bywyd. Ac fe wnawn ni hyn gan wybod mai meddyliau a chalonnau a enillwyd i Grist sy’n esgor ar ffyddlondeb a gwasanaeth iddo.

Nid oes gennym obaith gweld pobl yn gweithredu’n Gristnogol – boed hynny’n addoli, mynychu oedfaon, meithrin bywyd defosiynol, cyfrannu arian at gynnal yr Achos, rhoi amser i weithio dros Grist, na gweithredu egwyddorion Cristnogol megis geirwiredd, maddeuant a chymod, oni bai bod eu meddyliau wedi eu hennill i Grist a’u calonnau wedi eu gosod arno.

Rywsut, rydym yn dal i feddwl bod modd cael pobl i fyw’n Gristnogol heb iddynt gael eu hennill i’r Gwaredwr. Treuliasom flynyddoedd yn holi pam nad yw pobl yn cefnogi’r Achos. A’r gwir yw nad oes gobaith iddyn nhw wneud hynny os nad yw eu meddwl a’u calon yn eiddo iddo. Ond os yw’r meddwl a’r galon wedi eu perswadio bod Crist yn ein caru, ac yn deilwng o’n cariad llwyraf ni, mae gobaith i ni fedru gwasanaethu Crist ac ildio ein bywyd iddo. Nid bod ildio a rhoi’r lle cyntaf i Grist yn rhwydd wedyn, chwaith; ond mae’n amlwg ei bod yn amhosibl gwneud hynny heb fod y meddwl a’r galon wedi eu hennill.

Mae deall hyn yn help hefyd i’n harbed rhag dryswch a digalondid. Yn aml iawn, rydym yn ofni bod yr Efengyl rywsut yn aneffeithiol am nad yw hi’n cynhyrchu ffyddlondeb a gweithgarwch. Ond fedr hi ddim gwneud hynny heb iddi gael ei derbyn i ddechrau. Y mae’r Efengyl yn newid bywydau, ond mae’n gwneud hynny trwy gael ei chredu a’i chofleidio, ac nid trwy fod yn ddylanwad cyffredinol ar bawb. Pan welwn ni feddyliau a chalonau yn cael eu hennill gan Iesu; ac, ie, yn cael eu caethiwo iddo, bydd gobaith i ni weld pobl ar dân drosto yn eu bywydau bob dydd.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 08 Mai, 2011

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: