Picnic

Mehefin 18, 2011

Picnic Ysgolion Sul Llanberis a Deiniolen 

ym Mharc Padarn

tua 11.45 o’r gloch

ar ôl Oedfa Deulu Llanberis

ddydd Sul nesaf, Mehefin 26

(yn festri Capel Coch os bydd yn dywydd gwlyb)

Croeso cynnes i bawb

 

Dowch â’ch picnic efo chi

Advertisements

Tynnu llygaid

Mehefin 18, 2011

Mae yna bethau annisgwyl yn digwydd yn ein hardal ni ein hunain ar brydiau, hyd yn oed mewn lle mor heddychol â Chwm-y-glo. Ac mae angen i ni fod yn ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd.

Wrth gwrs, mae’n rhaid i mi ddweud hyn yn ofalus iawn, rhag eich dychryn a gwneud i chi feddwl bod yna gannoedd o gathod dall yn crwydro’r fro erbyn hyn. Mewn dau le gwahanol yr wythnos ddiwethaf (Cwm-y-glo oedd un ohonyn nhw) fe welais i, gefn dydd golau, gang o ddynion yn rhwygo llygaid cathod a’u tynnu o’u gwraidd. A chredwch neu beidio, er bod digon o bobl yn gweld y peth yn digwydd, wnaeth neb ddim o gwbl i geisio eu rhwystro.

Roedd gan y dynion reswm dros dynnu’r llygaid cathod. Mae’n bosib eu bod nhw am ail darmacio’r ffordd, a hynny’n golygu bod rhaid codi’r llygaid cathod o ganol y lôn cyn dechrau. Neu efallai bod yr hen lygaid wedi gwisgo, a bod angen gosod rhai newydd yn eu lle. Beth bynnag y rheswm, mae’n siŵr y bydd rhai newydd wedi eu gosod cyn bo hir gan fod y rhain mor bwysig o ran diogelwch y ffordd. Dyfais syml ond effeithiol iawn yw’r llygaid cathod sy’n adlewyrchu golau’r car yn nhywyllwch nos, gan ddangos canol y lôn a helpu cadw’r cerbydau, a phawb sy’n teithio ynddyn nhw, yn ddiogel.

Mae adnodau a gwirioneddau’r Beibl yn debyg i’r llygaid cathod gan eu bod yn help i’n cadw ar y llwybr diogel. Maen nhw yno i ddangos ffyrdd Duw i ni. O gadw’n golwg arnynt a’u dilyn, mae gobaith i ni gerdded y llwybrau y mae Duw’n dymuno i ni eu cerdded. Mae dilyn y llwybr yn anodd, os nad yn amhosib, heb gymorth y gwirioneddau hyn. Deddfau Duw a geiriau Iesu Grist yw’r canllawiau ar gyfer bywyd duwiol y Cristion.

Ond nid y deddfau a’r geiriau moel chwaith! Dyw’r llygaid cathod o ddim help i neb heb i olau’r cerbydau ddisgleirio arnynt. Ac mae geiriau’r Beibl yn farwaidd hefyd heb i oleuni Ysbryd Glân Duw ddisgleirio arnynt. Gallwn wybod y geiriau a bod yn gyfarwydd â’r adnodau; ond er mwyn iddynt fod yn ganllawiau ac yn rheol i’n bywydau, mae’n rhaid i’r Ysbryd Glân eu goleuo i’n deall ac i’n calonnau ni. Yr Ysbryd Glân sy’n gwneud y geiriau hyn yn fyw i ni, ac yn dangos eu gwerth a’u perthnasedd i’n bywydau ni ein hunain.

Ac yn wahanol i lygaid cathod y ffordd sy’n treulio ac yn cael eu hadnewyddu, nid yw gwirioneddau’r Beibl yn heneiddio o gwbl. Nid oes angen eu hadnewyddu na chwilio am rai newydd yn eu lle. Hen wirioneddau’r Beibl a’r Efengyl sydd eu hangen arnom o hyd, a’r Ysbryd yn eu goleuo o’r newydd er ein lles a’n diogelwch tragwyddol.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 19 Mehefin, 2011