Ffarwel i’r News of the World

Gorffennaf 9, 2011

Ar hyn o bryd, rwy’n sgwennu dwy golofn fel hon bob wythnos: un ar gyfer Gronyn a’r llall ar gyfer Pedair Tudalen y papurau enwadol. Mae’r ddwy golofn yn debyg i’w gilydd, ond mae un gwahaniaeth mawr rhyngddynt. Rhaid paratoi colofn y Pedair Tudalen erbyn nos Fawrth neu nos Fercher – ar gyfer rhifyn yr wythnos ganlynol. Felly, mae cymaint â deg diwrnod rhwng ei sgwennu a’i darllen, a gall llawer ddigwydd mewn deg diwrnod. Ond gan mai ar y funud olaf y paratoir Gronyn mae llai o beryg y bydd pethau wedi newid erbyn i bobl ei ddarllen.

Gan fod cymaint o sôn am y News Of The World yn ddiweddar roeddwn wedi meddwl sgwennu am y papur hwnnw nos Fercher diwethaf – ar gyfer rhifyn dydd Gwener nesaf y papurau enwadol. Ond wnes i mo hynny yn y diwedd. Yr hyn yr oeddwn wedi bwriadu ei ddweud oedd y byddai’n dda petai’r darllenwyr yn dangos eu dannedd ac yn gwrthod prynu’r papur, i ddangos eu hanfodlonrwydd â’r hyn a wnaed gan ei ohebwyr. Brawychwyd pobl gan yr honiadau bod rhywrai, ar ran y papur hwn, wedi gwrando ar sgyrsiau ffôn rhieni’r genod bach a lofruddiwyd yn Soham, ac wedi ymyrryd â ffôn Milly Dowler, gan roi’r camargraff a’r gobaith gwag i’w rhieni y gallai eu merch fod yn fyw, a hithau wedi eu llofruddio. Bwriadwn ddweud fy mod yn gobeithio y byddai atgasedd pobl at y pethau llygredig a wnaed gan rai o’r bobl a fu’n gweithio i’r News of The World yn troi’n wrthodiad i’w brynu, ac felly’n ergyd i’w berchnogion. Ond er bod rhai cwmniau wedi cyhoeddi na fyddent yn parhau i hysbysebu yn y papur, doeddwn i ddim yn hyderus y byddai rhuddin moesol y darllenwyr yn ddigon i wneud iddynt droi cefn arno.

Erbyn hyn, rwy’n falch na lwyddais i ddod i ben â’r erthygl nos Fercher, oherwydd erbyn pnawn Iau roedd y perchnogion wedi cyhoeddi mai rhifyn heddiw o’r News of The World fyddai’r rhifyn olaf un.

Trwy gladdu’r papur mae’r perchnogion, News International, wedi amddifadu pobl o’r cyfle i ddangos eu hanfodlonrwydd. Gwnaethant hynny o bosib er mwyn ceisio lleihau’r gwrthwynebiad i’r cwmni brynu BSkyB. Ond fe ddaw cyfle i bobl ddangos mor anfodlon ydyn nhw â’r ymyrraeth cwbl anghywir ym mywydau pobl pan fydd y cwmni yn y man yn cyhoeddi olynydd i’r News of The World. Mae’n siwr o wneud hynny, a chawn weld dyfnder teimladau pobl a gwir fesur eu hatgasedd at safonau moesol y cwmni hwn. A ddaw pobl nôl i’r gorlan ynteu a oes gobaith y gwelwn hwy’n dweud na wnawn nhw ddim â’r cwmni hwn? Rywsut, rwy’n ofni mai’r cyntaf a ddigwydd.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 10 Gorffennaf, 2011

Advertisements