Gweinidog newydd

Ar lawer ystyr, nid mis Ionawr ond mis Medi yw dechrau’r flwyddyn.  Mae hynny’n sicr yn wir ym myd addysg.  Dymunwn yn dda felly i blant a phobl ifanc yr Ofalaeth wrth iddynt gychwyn blwyddyn newydd yn yr ysgol neu’r coleg, yn arbennig os ydyn nhw’n mynd i’r ysgol am y tro cyntaf neu’n cychwyn mewn ysgol neu goleg newydd.

Ac mewn rhyw ffordd, mae’n ddechrau newydd yr adeg hon o’r flwyddyn i’r rhan fwyaf o’n gweithgareddau yn yr eglwysi.  Edrychwn ymlaen at brofi bendith Duw ar ein holl ymdrechion a’n gwasanaeth i’r Arglwydd.

Ac mae’n braf iawn cael sôn am ddechrau newydd yn hanes un gŵr ifanc sy’n gyfarwydd i lawer ohonoch.  Pan ddeuthum i’r Ofalaeth hon gyntaf, roedd Ifor Glyn a Nest Efans (Afon Goch, Deiniolen bryd hynny) yn aelodau gweithgar yn Neiniolen, a’u meibion, Rhodri a Robin, yn ffyddlon yn ein holl gyfarfodydd. Pan benodwyd Ifor yn brifathro Ysgol Dyffryn Conwy, fe symudodd y teulu i fyw yng Nghapel Curig.  Roedd yn golled fawr i ni ar eu hôl, ond mae capel yr Annibynwyr yn Nantybenglog wedi bod ar ei ennill ers hynny.

Rwy’n sôn amdanynt heddiw am fod Rhodri (Dr Rhodri Glyn erbyn hyn) yn dechrau gweithio fel Cynorthwy-ydd Gweinidogaethol yng Ngofalaeth Bro Aled yn ardal Llansannan y mis hwn.  I bob pwrpas, bydd yn gyd-weinidog yno gyda’r Parchg Aneurin Owen.  Bu Rhodri yno o’r blaen am rai misoedd yn cael profiad o waith yr eglwysi, ac yn ystod y flwyddyn ddiwethaf bu yng Ngheinewydd yn cael profiad pellach o arwain gwaith Cristnogol.  Ond heddiw i bob pwrpas mae’n cychwyn yn ei swydd newydd.  Ac ar ran yr Ofalaeth hon, mae’n braf iawn cael dymuno’n dda iddo ac erfyn bendith Duw ar ei weinidogaeth ym Mro Aled.  Yn ôl a ddeallaf, cynhelir cyfarfod arbennig i’w gomisiynu i’w waith newydd nos Sul, Hydref 2, ac mae’n siwr y cawn ni ragor o fanylion am y cyfarfod hwnnw maes o law. 

Mae clywed hanes Rhodri yn gwneud i ni ddiolch fod Duw yn dal i alw pobl i’w wasanaethu yng Nghymru heddiw.  Ac mae clywed am rywun yr ydym ni’n ei adnabod yn ymateb i’r alwad honno’n gwneud i ni rywsut deimlo’n fwy diolchgar fyth.  Gweddiwn yn arbennig dros y bobl ifanc sy’n ymateb i alwad Duw i’w wasanaethu fel gweinidogion yr Efengyl neu mewn rhyw ffordd arall o fewn ei eglwys.  Boed i Dduw eu cynnal a’u calonogi a’u nerthu, a boed iddo roi iddynt hwy – ac i ninnau gyda hwy – fendith helaethach, a mwy o lwyddiant yng ngwaith y Deyrnas nag a welodd y gweddill ohonom hyd yma. 

 Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 04 Medi, 2011

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: