Wrth eu ffrwythau

Fwy na thebyg fod pawb arall yn gwybod yn iawn ers talwm, ond doeddwn i ddim!  Mi fu’r peth yn gryn benbleth i mi ers rhai wythnosau, a dweud y gwir.  Ers dechrau’r haf, mi fûm drwy Lanfrothen ddwy neu dair o weithiau, ac am ryw reswm fe sylwais i fod cymaint o’r tai a’r adeiladau’r un lliwiau â’i gilydd: y waliau’n wyn a’r drysau a’r giatiau a’r landerau’n fath o wyrdd golau.  Erbyn hyn, rwyf wedi cael eglurhad: mae’r holl adeiladau hyn yn eiddo i Stad Portmeirion.  Ac wrth yrru trwy Lanfrothen, felly, mae modd adnabod adeiladau’r Stad yn rhwydd iawn yn ôl eu lliwiau.

 Mae’r un peth yn wir am ei ddisgyblion ef, yn ôl yr Arglwydd Iesu.  Ond nid wrth eu lliwiau, ond yn hytrach wrth eu ffrwythau y cânt hwy eu hadnabod.  Tua diwedd y Bregeth ar y Mynydd y dywedodd Iesu hynny wrthym.  Mae coeden dda, meddai, yn rhoi ffrwythau da, a choeden wael yn rhoi ffrwythau drwg.  Sôn am broffwydi yr oedd Iesu yn gyntaf oll wrth ddweud hyn.  Wrth eu ffrwythau, meddai, y gallwn adnabod y gau broffwydi y mae’n rhybuddio ei ddisgyblion rhagddynt.  Mae cymaint o leisiau yn cyhoeddi pob math o bethau am Dduw a chrefydd.  Ar bwy y dylem wrando?  Pwy ddylem gymryd sylw ohonynt?  ‘Wrth eu ffrwythau yr adnabyddwch hwy’ meddai.  Y bobl sy’n gwneud ewyllys Duw, yn byw yn debyg i’r Arglwydd Iesu, yn dangos cariad Duw yn eu bywydau eu hunain, yn parchu geiriau Duw ac yn gwrando ac yn ufuddhau i eiriau Iesu Grist – dyna’r bobl y dylem wrando arnynt ac ymddiried yn eu neges.

Ond mae geiriau Iesu am adnabod pobl ‘wrth eu ffrwythau’ yn wir am bob un o ddisgyblion Iesu Grist hefyd.  Ymddygiad pobl sy’n dangos eu bod yn perthyn iddo ef.  Y ffaith eu bod yn caru Duw ac yn caru pobl eraill, ac yn ymdrechu i ddilyn gorchmynion ac esiampl yr Arglwydd Iesu sy’n dangos eu bod yn perthyn iddo.  Nid y pethau da a wna pobl sy’n eu gwneud yn Gristnogion.  Ymddiriedaeth – neu ffydd yn Iesu Grist – sy’n gwneud hynny.  Ond gweithredoedd da a chariad at Dduw yw’r ffrwythau sy’n dangos fod y ffydd honno’n real a chywir.  Mae amrywiaeth o adeiladau yn Llanfrothen, ac eto mae’r lliwiau cyffredin yn dangos pa rai sy’n eiddo i’r Stad.  Mae byd o wahaniaeth rhwng un Cristion a’r llall mewn llawer peth, a diolch am hynny gan eu bod oll yn unigolion, gyda’u diddordebau a’u personoliaethau eu hunain.  Ac eto, yr un ffrwythau a welir ynddynt i gyd, pa ffordd bynnag y caiff y pethau hynny eu gweithredu.  Cariad at Dduw ac ufudd-dod i’w orchmynion, a chariad at bobl a dymuniad i wneud daioni yw’r ffrwythau sy’n dangos fod pobl yn credu yn yr Arglwydd Iesu ac yn eiddo iddo.  

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 09 Hydref, 2011

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: