Buddsoddi

Hydref 22, 2011

Cynhaliwyd Oedfa Ddiolchgarwch y plant yn Neiniolen fore Sul diwethaf, ac roedd yn braf iawn cael cwmni cymaint ohonoch yn yr oedfa. Diolch i’r plant am gymryd rhan ac i’r athrawon am eu gwaith paratoi.

Fore heddiw y cynhelir Oedfa Ddiolchgarwch y plant yn Llanberis, ac edrychwn ymlaen at oedfa dda arall. Ychydig dros wythnos yn ôl roeddwn rywfaint yn bryderus ynglyn â’r oedfa hon heddiw. Doeddwn i ddim yn siwr faint ohonoch fyddai’n debygol o aros gartref i weld diwedd y gêm fawr ar y teledu. Roeddwn yn ofni mai cynulleidfa fechan iawn fyddai gennym heddiw.

Ond roedd hynny wrth gwrs cyn yr hyn a ddigwyddodd fore Sadwrn, wythnos yn ôl. Erbyn hyn, mae pobl yn dechrau dod dros y siom o weld Cymru’n colli’r gêm yn erbyn Ffrainc. Doedd colli wedyn yn erbyn Awstralia echdoe ddim hanner mor boenus, ac mae’n debyg mai dim ond pobl sydd wir yn mwynhau rygbi a drafferthodd hyd yn oed i wylio’r rownd derfynol heddiw. I’r gweddill ohonom, rhywbeth a barodd tra oedd Cymru’n gwneud yn dda oedd y diddordeb eirias yn y bêl hirgron. Fe bylodd y diddordeb hwnnw gryn dipyn wedi’r golled yn y rownd gyn-derfynol, ac aethom ninnau nôl at beth bynnag yr oeddem yn ei wneud cyn dechrau’r gystadleuaeth.

Mae gwir ddiddordeb a chariad at y gêm neu at unrhyw beth arall yn golygu ein bod ni’n rhoi ein hamser a’n hegni i fod ynglyn â’r pethau hynny. Wrth sôn am ein gobeithion ynghylch Cynllun Efe yn y Cyfarfod Blynyddool nos Iau, roeddwn yn sôn am yr angen i ni fuddsoddi yn y gwaith. Mae’r buddsoddi hwnnw’n golygu buddsoddi arian, adnoddau, amser ac amynedd. Ac mae hynny’n wir nid yn unig am Gynllun Efe ond am holl waith yr eglwys a’r Efengyl.

Os ydym am weld gwaith yr eglwys yn tyfu mae’n rhaid i ninnau, sy’n gweld gwerth y gwaith hwnnw fuddsoddi ynddo. Golyga hynny fuddsoddi arian er mwyn cynnal y gwaith. Buddsoddi adnoddau, yn arbennig adnoddau dynol, wrth fod yn bobl sy’n ymroi i weithio dros Grist a’i Deyrnas. Buddsoddi amser i fynychu’r oedfaon a chynnal gwahanol weithgareddau’r eglwys. A buddsoddi amynedd, yn yr ystyr ein bod yn gweddio’n amyneddgar a disgwylgar ar Dduw i fendithio’r gwaith.

Gall Duw fendithio’i waith yn ôl ei drugaredd a’i ddewis ei hun. Ac eto, i raddau helaeth, gallwn ddweud hefyd mai i’r graddau yr ydym yn buddsoddi yn y gwaith y gallwn ddisgwyl bendith ar y gwaith hwnnw. A’r gwir yw mai dim ond pobl sy’n caru Crist sy’n debygol o weld unrhyw werth o gwbl mewn buddsoddi er ei fwyn.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 23 Hydref, 2011