Pabi

Tachwedd 16, 2011

Bu cryn ddadlau ynghylch y pabi coch cyn Sul y Cofio unwaith eto.  A’r tro hwn, y corff rheoli pêl droed, FIFA, fu’n gyfrifol am lawer ohono trwy geisio gwahardd timau pêl droed Lloegr a Chymru rhag rhoi llun pabi ar eu crysau ar gyfer y gemau rhyngwladol a chwaraewyd ddoe.  Yn y diwedd cafwyd cyfaddawd trwy roi hawl i’r timau osod y pabi ar y bandiau braich duon a wisgai’r chwaraewyr. 

Yrheswm a roddai FIFA dros wahardd y pabi oedd nad yw’n caniatau unrhyw beth gwleidyddol ar grysau timau rhyngwladol.  Beirniadwyd FIFA o bob cyfeiriad am ei safiad.  Ond beth bynnag am ddoethineb gwrthod yr hawl i roi’r pabi ar y crysau ddoe, a hithau’r diwrnod rhwng Tachwedd 11 a Sul y Cofio, mae’n rhaid cydnabod fod FIFA yn gywir mewn un peth, sef bod y pabi’n symbol gwleidyddol.  

Wrth gwrs mai dyna ydyw.  Nid bod wrth gwrs yn golygu ei fod yn gysylltiedig ag unrhyw blaid wleidyddol benodol.  Mae pobl o bob plaid a pherswad yn ei wisgo i goffau’r bobl a gollwyd ar faes y gad.  Ond am y rheswm syml mai symbol ydyw i gofio’r miloedd a laddwyd – mewn dau ryfel byd a rhyfeloedd eraill – y mae’r pabi’n wleidyddol.  Oherwydd peth gwleidyddol yn ei hanfod yw pob rhyfel a phob dim sy’n gysylltiedig â rhyfeloedd. 

Hyd yn oed os dadleuwn mai cofio er mwyn pledio achos heddwch a wnawn, mae hynny hefyd yn weithred wleidyddol.  Oherwydd mae a wnelo â galw ar genhedloedd byd i ymwrthod â dulliau rhyfel er mwyn setlo dadleuon ac anghyfiawnderau. 

Gweithred wleidyddol yn sicr yw galw am heddwch byd.  Ond nid yw’r ffaith ei bod yn weithred wleidyddol yn golygu na all hefyd fod yn weithred grefyddol a Christnogol.  Oherwydd rhan o’n gwasanaeth i Grist yw’r ymdrech i fod mewn heddwch â phobl eraill, ar lefel bersonol a chymdeithasol a chenedlaethol.  Dyna hefyd yw unrhyw bwyso a wnawn ar ein harweinwyr gwleidyddol i ymwrthod â phob math o ryfela. 

Mae’r pabi a Sul y Cofio yn ein hatgoffa am ddau ryfel byd a’r rhyfelodd a welwyd ers hynny.  Mae’n ein hatgoffa’n gyntaf am yr holl filwyr a laddwyd, ond hefyd gobeithio am bawb arall a laddwyd yn y rhyfeloedd hynny.  Ac am y rheswm hwnnw ni all ond bod yn wleidyddol.  Oherwydd mater gwleidyddol yw rhyfel a heddwch a chyfiawnder ymhlith cenhedloedd daear.  Does ond gobeithio felly bod pawb sy’n gwisgo’r pabi heddiw nid yn unig yn cofio’r bobl a laddwyd ym mhob rhyfel ond yn cyhoeddi hefyd nad ydynt am weld rhagor o dywallt gwaed.  

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 13 Tachwedd, 2011