Gary Speed

Rhagfyr 4, 2011

Diwrnod rhyfedd iawn oedd wythnos i heddiw.  Cyrhaeddais adref amser cinio wedi’r oedfa yn Nhanycoed a’r cwestiwn cyntaf ofynwyd i mi oedd, ‘Glywaist ti am Gary Speed?’  Doedd gen i mo’r syniad lleiaf beth oeddwn i fod wedi ei glywed, a fedrwn ni ddim credu’r hyn a glywais wedyn am ei farwolaeth sydyn a chwbl annisgwyl. 

Rwy’n dal i deimlo’n euog am feddwl yn fuan iawn y byddai hyn yn golygu cam yn ôl i’n tîm pêl droed cenedlaethol a wnaeth mor dda’n ddiweddar.  Oherwydd o’i gymharu â phoen a loes teulu Gary Speed, dibwys iawn yw hynt a helynt unrhyw dim.

Mae’n naturiol mai un o’r cwestiynau a ofynnir amlaf yn dilyn hunanladdiad yw ‘Pam?’  Mae’n gwestiwn mor anodd ei ateb, ac yn sicr yn amhosibl i’w ateb o bell, pan nad ydym yn adnabod y person.  I raddau helaeth, hyd yma beth bynnag, fe ymatalodd pobl rhag ymbalfalu am atebion.  Ond un peth a’m trawodd yn od oedd rhywbeth a ddarllenais ym mhapur newydd y Guardian fore Llun, lle dywedodd un colofnydd ‘mai’r un peth y gallwn fod yn sicr ohono oedd nad oedd a wnelo’r hyn a ddigwyddodd ddim â phêl droed’.

Fedrwn i yn fy myw a deall sut gallai’r dyn ddweud hynny.  Oherwydd yr unig beth y gallwn fod yn sicr ohono yw nad ydym yn gwybod.  Ŵyr neb pam y penderfynodd Gary Speed ei ladd ei hun, ac felly ynfydrwydd yw datgan nad oedd a wnelo ddim â hyn ac arall.  Mae bywyd a’i broblemau mor gymhleth, a phwy a ŵyr sut y mae un peth yn effeithio ar bethau eraill, a sut y mae naill ran ein bywydau’n dylanwadu ar rannau eraill?

Gweddïwn dros bobl sy’n ei chael yn anodd gweld sut allan nhw ddal ati yn wyneb pethau sy’n eu poeni.  Yn aml iawn, nid yw’r gofidiau’n amlwg i bobl eraill, ac oherwydd hynny mae’n bosibl mai ‘gweddïo yn y tywyllwch’ y byddwn ni, heb wybod hyd yn oed dros bwy yr ydym yn gweddïo.  Weithiau, mae gweddïau cyffredinol yn bethau i’w hosgoi, gan ei bod yn dda i ni fod yn benodol ac enwi pobl gerbron Duw, yn ein gweddïau personol yn sicr os nad yn ein gweddïau cyhoeddus hefyd.  Ond wrth weddïo dros y gofidus, mae’n bosibl mai’r unig beth y gallwn ei wneud yw gweddïo’n gyffredinol ‘dros bawb sy’n cael eu poeni’, ac sydd o bosibl yn ystyried hunanladdiad.  Ond os na fedrwn ni enwi pobl, ac os na wyddom ni dros bwy yn union yr ydym yn gweddïo, mae’r Duw Hollalluog yn gwybod i’r dim. 

A heddiw, wythnos yn ddiweddarach cyflwynwn deulu Gary Speed i ofal Duw, gan ddeisyf ei nerth a’i gysuron iddynt yn eu profedigaeth lem.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 04 Rhagfyr, 2011