Duw gyda ni o hyd

Rhagfyr 17, 2011

Roedd ’na sôn am ddydd Gwener du echdoe a darogan mai ddoe fyddai’r diwrnod siopa prysuraf cyn yr Ŵyl.  Beth bynnag am hynny, mae’n ddiwrnod prysur arall yn yr Ofalaeth heddiw gyda gwasanaethau Nadolig y plant yn Neiniolen yn y bore ac yn Llanberis gyda’r nos.  Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi bod yn brysur yn paratoi ar gyfer y gwasanaethau hyn mewn unrhyw ffordd.  Oedfaon i’w mwynhau yw’r rhain bob amser, ac edrychwn ymlaen at ddathlu’r Nadolig gyda’n gilydd.  Bydd bwrlwm y plant yn parhau nos Fawrth ym mharti’r Ysgolion Sul yn Capel Coch, a diolch i bawb am y nwyddau a’r bwyd a’r paratoadau ar gyfer hwnnw hefyd.  Rhwng y ddau, bydd cyfle i blant blwyddyn 3-6 yr ysgol ddod i ddiwrnod o gemau a neges y Nadolig yn Y Ganolfan yn Llanberis yfory.  Mae’r cyfan yn dangos i bwy bynnag a’u gwêl bod y dystiolaeth Gristnogol yn dal yn fyw yn ein plith, a diolchwn i Dduw am ei drugaredd sy’n sicrhau hynny.

Dyma’r math o weithgarwch y bu’r eglwysi’n ei gynnal ers cenedlaethau bellach.  Am ba reswm bynnag, mae llawer yn Neiniolen a Llanberis yn tybio bod y pethau hyn wedi darfod ac yn siarad am gapel ac Ysgol Sul fel petaent yn perthyn i’r gorffennol yn unig.  Os clywch chi rywun – boed deulu neu gymdogion neu ffrindiau – yn sôn am y pethau hyn fel petaent wedi darfod, cofiwch ddweud wrthynt am y gweithgarwch hwn sydd yma o hyd.  Ond pwysicach o lawer na’r gweithgarwch yw’r hyn y mae’r gweithgarwch yn dwyn sylw ato ac yn dystiolaeth iddo.  Oherwydd y  llawenydd mwyaf yw’r ffaith fod yma o hyd sôn am yr Arglwydd Iesu ac ymdrech yn nerth Duw i gyflwyno Iesu i genhedlaeth newydd.  Am Iesu Grist y dywedwn o hyd yn yr oedfaon a’r ysgolion Sul, am ein bod yn credu bod Iesu’n dal i gynnig y bywyd gorau posibl i bawb ohonom, beth bynnag ein hoed. 

Felly, boed i Iesu Grist gael ei fawrygu yn ein plith heddiw a’r Nadolig hwn, a boed iddo gael mwy o le yn ein calonnau a mwy o ogoniant gennym yn y flwyddyn newydd sydd o’n blaen.

Wedi sôn am gyffro a phrysurdeb, anfonwn ein cofion at bawb y mae’r Nadolig yn drwm ac anodd ac ymhell o fod yn fêl i gyd iddynt.  Boed i’r rhai sy’n llesg, yn wael, yn alarus, yn bryderus, yn ofnus ac yn unig brofi rhywfaint o ddiddanwch presenoldeb y Duw byw gyda hwy i’w cysuro a’u cynorthwyo’r dyddiau nesaf hyn.  Nid enw yn unig oedd yr ‘Imanwel’ ond sicrwydd i ni fod yr Un a aned ym Methlehem yn wir Dduw gyda ni yn y byd hwn.  Diolch am hynny, beth bynnag ein hamgylchiadau, mae modd canfod cysur a chymorth y Duw a ddaeth i ganol byd trafferthus i fod yn Geidwad ac yn Gyfaill i bawb sy’n ei geisio.

 Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 18 Rhagfyr, 2011


Newid amser oedfa

Rhagfyr 17, 2011

Bydd yr oedfa yn Neiniolen am 4.00 o’r gloch nos Sul, Rhagfyr 18 (yn lle’r 5.00 o’r gloch arferol).

Ceir oedfa Nadolig yng ngofal y Gweinidog.