Duw gyda ni o hyd

Roedd ’na sôn am ddydd Gwener du echdoe a darogan mai ddoe fyddai’r diwrnod siopa prysuraf cyn yr Ŵyl.  Beth bynnag am hynny, mae’n ddiwrnod prysur arall yn yr Ofalaeth heddiw gyda gwasanaethau Nadolig y plant yn Neiniolen yn y bore ac yn Llanberis gyda’r nos.  Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi bod yn brysur yn paratoi ar gyfer y gwasanaethau hyn mewn unrhyw ffordd.  Oedfaon i’w mwynhau yw’r rhain bob amser, ac edrychwn ymlaen at ddathlu’r Nadolig gyda’n gilydd.  Bydd bwrlwm y plant yn parhau nos Fawrth ym mharti’r Ysgolion Sul yn Capel Coch, a diolch i bawb am y nwyddau a’r bwyd a’r paratoadau ar gyfer hwnnw hefyd.  Rhwng y ddau, bydd cyfle i blant blwyddyn 3-6 yr ysgol ddod i ddiwrnod o gemau a neges y Nadolig yn Y Ganolfan yn Llanberis yfory.  Mae’r cyfan yn dangos i bwy bynnag a’u gwêl bod y dystiolaeth Gristnogol yn dal yn fyw yn ein plith, a diolchwn i Dduw am ei drugaredd sy’n sicrhau hynny.

Dyma’r math o weithgarwch y bu’r eglwysi’n ei gynnal ers cenedlaethau bellach.  Am ba reswm bynnag, mae llawer yn Neiniolen a Llanberis yn tybio bod y pethau hyn wedi darfod ac yn siarad am gapel ac Ysgol Sul fel petaent yn perthyn i’r gorffennol yn unig.  Os clywch chi rywun – boed deulu neu gymdogion neu ffrindiau – yn sôn am y pethau hyn fel petaent wedi darfod, cofiwch ddweud wrthynt am y gweithgarwch hwn sydd yma o hyd.  Ond pwysicach o lawer na’r gweithgarwch yw’r hyn y mae’r gweithgarwch yn dwyn sylw ato ac yn dystiolaeth iddo.  Oherwydd y  llawenydd mwyaf yw’r ffaith fod yma o hyd sôn am yr Arglwydd Iesu ac ymdrech yn nerth Duw i gyflwyno Iesu i genhedlaeth newydd.  Am Iesu Grist y dywedwn o hyd yn yr oedfaon a’r ysgolion Sul, am ein bod yn credu bod Iesu’n dal i gynnig y bywyd gorau posibl i bawb ohonom, beth bynnag ein hoed. 

Felly, boed i Iesu Grist gael ei fawrygu yn ein plith heddiw a’r Nadolig hwn, a boed iddo gael mwy o le yn ein calonnau a mwy o ogoniant gennym yn y flwyddyn newydd sydd o’n blaen.

Wedi sôn am gyffro a phrysurdeb, anfonwn ein cofion at bawb y mae’r Nadolig yn drwm ac anodd ac ymhell o fod yn fêl i gyd iddynt.  Boed i’r rhai sy’n llesg, yn wael, yn alarus, yn bryderus, yn ofnus ac yn unig brofi rhywfaint o ddiddanwch presenoldeb y Duw byw gyda hwy i’w cysuro a’u cynorthwyo’r dyddiau nesaf hyn.  Nid enw yn unig oedd yr ‘Imanwel’ ond sicrwydd i ni fod yr Un a aned ym Methlehem yn wir Dduw gyda ni yn y byd hwn.  Diolch am hynny, beth bynnag ein hamgylchiadau, mae modd canfod cysur a chymorth y Duw a ddaeth i ganol byd trafferthus i fod yn Geidwad ac yn Gyfaill i bawb sy’n ei geisio.

 Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 18 Rhagfyr, 2011

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: