Cwrs cyfiawnder

Chwefror 4, 2012

Mae gan ohebwyr y teledu a’r radio a’r papurau newydd waith anodd o’u blaenau dros y misoedd nesaf.  Ddydd Gwener, cyhoeddodd y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus y bydd Chris Huhne a’i gyn wraig, Vicky Pryce, yn cael eu cyhuddo o ‘wyrdroi cwrs cyfiawnder’.  Mae’r cyhuddiad yn ymwneud â phwyntiau cosb am yrru’n rhy gyflym yn 2003.  Honnir mai Chris Huhne oedd yn euog o oryrru ond bod Vicky Pryce wedi cymryd y pwyntiau cosb yn ei le rhag iddo fo gael ei wahardd rhag gyrru.

Gall rhywun sy’n euog o’r drosedd hon gael ei garcharu am oes.   Nid bod neb yn disgwyl i’r un o’r ddau hyn wynebu’r fath gosb os cant eu dyfarnu’n euog yn Llys y Goron.  Mewn achos tebyg yn ddiweddar, er enghraifft, mae’n debyg mai chwe mis o garchar, a gafodd un gŵr am dderbyn pwyntiau cosb yn lle ei fab.

Doedd y cyhoeddiad ddim yn annisgwyl gan y bu’r stori hon yn mudferwi ers iddi gael sylw gyntaf mewn papur newydd fis Mai diwethaf.  Ers hynny, trafodwyd llawer ar y digwyddiad a allai fygwth gyrfa wleidyddol Chris Huhne ac achosi embaras i Lywodraeth Glymbleidiol San Steffan.  Ond ers dydd Gwener mae’r gohebwyr yn gorfod gofalu peidio dweud unrhyw beth a allai ei gwneud yn anodd i’r un o’r ddau gael achos teg gerbron llys.  Felly’r gamp fydd dweud llawer, a dweud dim byd!

Y tristwch mawr yw y gallem ni yn yr eglwysi ddysgu gwers neu ddwy i’r gohebwyr yn hyn o beth, gan ein bod yn aml yn feistri ar ddweud llawer a dweud dim byd! Gallwn dreulio oriau’n trafod a doethinebu, yn dweud ein barn ar hyn ac arall, ac yn condemnio un peth a’r llall.  Ond tristwch pethau yw bod raid i ni gyfaddef y gall pobl wrando arnom heb wybod beth yn union a ddywedwn.

Byddai rhai’n dweud y dylem roi’r gorau i’n siarad a rhoi mwy o bwyslais ar wneud pethau.  Wrth gwrs, mae angen i’r Eglwys wneud daioni, a thrwy’r daioni hwnnw mae’n cyhoeddi cariad Duw.  Ond mae’n rhaid wrth eiriau hefyd i gyhoeddi’r Efengyl, a phriod waith yr Eglwys yw sôn wrth y byd am Iesu Grist a’i waith.  A dylem wneud pob ymdrech i sicrhau bod ein geiriau’n glir a dealladwy, er mwyn i bobl glywed a deall yr hyn a ddywedwn am yr Arglwydd Iesu.  Felly, faint bynnag a ddywedwn, gofalwn ddweud rhywbeth!  A’r rhywbeth hwnnw yw’r neges am Fab Duw yn cymryd y pwyntiau a’r gosb yn ein lle ar Galfaria.  Ac wrth wneud hynny, nid gwyrdroi cwrs cyfiawnder a wnaeth Iesu ond gorseddu cyfiawnder Duw.  Cyhoeddwn fod Duw wedi trin a chosbi pechod yn gyfiawn yng Nghrist.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 05 Chwefror, 2012