Y ddau Hitchens

Chwefror 11, 2012

Ddeufis yn ôl, ar Ragfyr 15, 2011 bu farw’r colofnydd a’r areithiwr, Christopher Hitchens, yn Houston, Texas.  Roedd yn un o ladmeryddion yr Atheistiaeth Newydd ac yn awdur llyfr poblogaidd o’r enw God Is Not Great.  Mynnai nad yw Duw yn bod, a dadleuai mai crefydd yw prif achos yr holl gasineb sydd yn y byd.  

Awdur a cholofnydd o Gristion yw ei frawd iau, Peter Hitchens.  Ysgrifennodd ef lyfr o’r enw The Rage Againt God, yn rhannol fel ymateb i God Is Not Great.  Fwy nag unwaith, mewn dadleuon cyhoeddus ffurfiol, bu’r ddau frawd yn dadlau a thrafod eu gwahanol safbwyntiau ar Gristnogaeth ac ar grefydd yn gyffredinol.

Does gen i ddim rheswm arbennig dros gyfeirio at y brodyr hyn heddiw, ar wahan i’r ffaith i mi ddigwydd darllen cyfeiriad atynt yr wythnos ddiwethaf.  Mae’n gwbl amlwg bod byd o wahaniaeth rhwng y ddau.  Cyfaddefodd Peter Hitchens unwaith: “Rydym yn bobl wahanol, mae gennym fywydau gwahanol, mae gennym bleserau cwbl wahanol, rydym yn byw ar ddau gyfandir gwahanol.  Pe na byddem yn frodyr, fydden ni ddim yn adnabod ein gilydd.”  Ond mae’n debyg i’r berthynas wella’r blynyddoedd diwethaf ac i Peter ar un cyfnod benderfynu rhoi’r gorau i’r dadleuon cyhoeddus am nad oeddent yn debygol o setlo dim, a bod mwy o berygl iddynt achosi rhwyg drachefn rhwng y ddau frawd.

Mae stori’r brodyr Hitchens yn ein hatgoffa mai mater o argyhoeddiad a ffydd personol yw Cristnogaeth.  Yr un fagwrfa a gafodd y ddau, a’r un dylanwadau a fu arnynt, ond daethant i ddau le gwahanol wrth ymateb yn bersonol i Dduw a’r Beibl a’r Efengyl.  Am eu bod ill dau yn ysgrifenwyr proffesiynol cafodd eu hargyhoeddiadau gwahanol gryn sylw.  Ond yn y bôn, yr un oedd eu stori hwy â stori miloedd o bobl eraill.  Oherwydd peth digon cyffredin yw gweld aelodau o’r un teulu yn anghydweld yn llwyr ynghylch crefydd a phopeth ynglyn â’r Efengyl.

Yn aml iawn, mae’n ddryswch i ni sut y gall pobl a fagwyd ar yr un aelwyd, a than yr un dylanwadau, fod mor wahanol eu hargyhoeddiadau.  Pam fod un yn credu a’r llall yn gwadu?  Pam fod un yn llawn ffydd a’r llall yn gwbl amddifad ohoni?  Yr ateb syml yw am fod ffydd yn beth mor bersonol.  Mae’n rhaid i bawb ohonom gredu yn Nuw drosto’i hun; mae’n rhaid i ni ymateb yn bersonol i alwad yr Efengyl.  Waeth beth a welsom neu a glywsom gan gyfeillion a theulu, mae’n rhaid i ni ein hunain gredu neu beidio credu yn Nuw’r Creawdwr a’r Achubydd.  Fedr neb wneud hynny drosom. 

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 12 Chwefror, 2012