Iesu’n wylo

Ebrill 2, 2012

Mae gwahanol bobl yn ymateb yn wahanol i glod a bri.  Mynd yn falch fydd rhai, a’r ganmoliaeth leiaf yn ddigon i chwyddo’r pen yn fawr.  Bydd eraill yn teimlo cywilydd mawr am eu bod yn eu gweld eu hunain yn gwbl annheilwng o unrhyw ganmoliaeth.  Ond beth am Iesu?

Ar Sul y Blodau, fe gofiwn ni heddiw’r ffordd y croesawyd Iesu i Jerwsalem y diwrnod hwnnw y marchogodd i mewn i’r ddinas ar gefn asyn.  Dyna beth oedd canmoliaeth!  Roedd yno dyrfa yn ei ddilyn a thyrfa arall yn dod allan i’w groesawu.  Roedd yno floeddio a chwifio dail palmwydd a thaenu dillad yn garped o’i flaen.  Cai Iesu ei gydnabod yn Frenin.  Gwaeddai’r bobl arno i’w hachub, ac roedden nhw’n hyderus fod y gallu ganddo i wneud hynny.  A beth oedd ymateb Iesu?

Wnaeth o ddim gwrthod y mawl.  Mae hynny’n amlwg.  Galwodd y Phariseaid arno i ddweud y drefn wrth ei ddilynwyr am ddweud a gwneud y pethau hyn.  Ond, dywedodd Iesu y byddai’r cerrig yn gweiddi’r un pethau pe byddai’r bobl hyn yn tewi.  Roedd yn fodlon derbyn y clod, nid yn falch nac yn ymffrostgar, ond am ei fod yn syml iawn yn gwybod ei bod yn briodol fod pobl yn ei gydnabod fel Brenin.  Dyna ydoedd wedi’r cwbl!  Mae Iesu’n derbyn y clod a’r parch heb ymddiheuro o gwbl am wneud hynny.

Ond nid dyna’r unig ymateb a gafwyd ganddo.  Oherwydd wrth iddo ddod yn agos i’r ddinas, yng nghanol yr holl sŵn a chyffro mae Iesu’n wylo wrth weld y ddinas o’i flaen.  Mae’n gwybod am elyniaeth cymaint o bobl y ddinas iddo, a’u methiant i’w dderbyn ef fel Mab Duw yn eu plith.  Mae’n gwybod hefyd mai digon arwynebol yw’r croeso a roddwyd iddo’r diwrnod hwnnw gan lawer o’r bobl, a’u bod yn meddwl amdano fel brenin gwahanol iawn i’r hyn ydyw go iawn.  Ac felly, mae’n wylo.  Mae’n wylo am ei fod yn gwybod y daw’r ddinas cyn hir dan warchae am iddi fethu ei wir dderbyn ef  yn Feseia Duw. 

Doedd y ffaith eu bod yn galw Iesu’n Frenin a Meseia ynddo’i hun ddim yn ddigon am fod eu syniad o’r math o Frenin a Meseia oedd o yn anghywir.  A dyna lle mae Sul y Blodau mor bwysig i ni o hyd.  Mae’n ein hatgoffa bod rhaid i’n syniadau am y Brenin  fod yn gywir.  Y Brenin a ddaeth i’n hachub oddi wrth ein pechodau ydyw.  Y Brenin sy’n ehangu ei deyrnas trwy blygu i’n gwasanaethu, a dioddef a marw drosom yw hwn.  Y Brenin sy’n sefydlu heddwch rhwng pobl a Duw yn gyntaf ydyw.  Y Brenin sy’n cynnig maddeuant i bawb sy’n credu ynddo ydyw.  Os mynnwn wneud brenin gwahanol ohono ac os gwrthodwn yr hyn y mae’n ei gynnig, mae Iesu Sul y Blodau’n wylo drosom ninnau.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 01 Ebrill, 2012