Embargo

Ebrill 11, 2012

Bydd cwmnïau masnachol a phleidiau gwleidyddol yn aml yn anfon datganiad neu stori i’r Wasg ‘dan embargo’ tan ryw ddyddiad arbennig.  Ystyr hynny yw bod y papurau wedi eu gwahardd rhag cyhoeddi’r peth tan y dyddiad hwnnw.  Mae elfen fawr o ymddiriedaeth yn y fath drefniant.  Mae’r papurau newydd yn ymrwymo i beidio cyhoeddi’r peth cyn pryd gan wybod na fyddent yn debygol o gael yr un stori arall gan y cwmni neu’r blaid pe byddent yn torri’r embargo.  Weithiau felly, bydd y stori gan y papur newydd ers dyddiau cyn iddi gael ei chyhoeddi.

Digwyddodd rhywbeth tebyg i Simon Pedr y diwrnod y gwelodd o Iesu Grist yn cael ei weddnewid.  Aethai Pedr a Iago ac Ioan gyda Iesu i ben y mynydd, lle gwelsant wyneb Iesu’n disgleirio fel yr haul a’i ddillad mor wyn â goleuni.  Gwelsant ddau o ddynion mawr  yr Hen Destament, Moses ac Elias, yn siarad ag ef ar y mynydd.  A chlywsant Dduw’n dweud, ‘Hwn yw fy Mab, yr Anwylyd; ynddo ef yr wyf yn ymhyfrydu’ (Mathew 17:5).  Dyma un o ddigwyddiadau mwyaf rhyfeddol gweinidogaeth Iesu Grist gan i’w dri disgybl gael golwg ar ei ddwyfoldeb.  Dangoswyd iddynt mai Mab Duw oedd y dyn hwn yr oeddent hwy’n ei ddilyn fel athro ac arweinydd.  Mewn gwirionedd, roedd Simon Pedr  newydd gyffesu hynny ar y ffordd i Gesarea Philipi: ‘Ti yw’r Meseia, mab y Duw byw’ (Mathew 16:16).  Ond ar ‘Fynydd y Gweddnewidiad’, caiff brawf o hynny.  Does ryfedd i Pedr a’r ddau arall syrthio ar eu hwynebau mewn ofn mawr.

Dychmygwch eu cyffro wedi i Iesu eu sicrhau nad oedd angen iddynt ofni.  Byddai’r tri’n naturiol yn awyddus i adrodd yr hanes wrth bawb.  Pwy allai eu beio am fod eisiau dweud wrth y disgyblion eraill am yr olygfa ryfeddol a’r llais o’r nef?

Ond gorchymynnodd Iesu hwy i feio dweud wrth neb!  Gwaharddwyd hwy rhag adrodd yr hanes ‘nes y bydd Mab y Dyn wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw’ (Mathew 16:9).  Roedd stori’r gweddnewidiad dan embargo tan hynny.  Roedd rhaid cadw’r gwirionedd hwn rhag y tyrfaoedd am y tro.  Tybed oedd Pedr yn torri ei fol eisiau dweud, fel y byddwn ni pan fydd cyfrinach wedi ei rhannu â ni ond ein bod dan orchymyn i beidio dweud dim wrth neb am rai dyddiau? 

Rhannodd Pedr y stori mewn llythyr: ‘Nid dilyn chwedlau wedi eu dyfeisio’n gyfrwys yr oeddem wrth hysbysu i chwi allu ein Harglwydd Iesu Grist a’i     ddyfodiad: yn hytrach, yr oeddem wedi ei weld â’n llygaid ein hunain yn ei fawredd.  Yr oeddem yno pan roddwyd iddo anrhydedd a gogoniant gan Dduw, pan ddaeth y llais ato o’r Gogoniant goruchel yn dweud, “Hwn yw fy Mab, fy Anwylyd; ynddo ef yr wyf yn ymhyfrydu.” Fe glywsom ni’r llais yn dod o’r nef, oherwydd yr oeddem gydag ef ar y mynydd sanctaidd’ (2 Pedr 1:16-18).

Erbyn hynny, roedd gan Pedr hawl i rannu’r stori.  Roedd yr embargo wedi ei godi am fod Iesu wedi ei godi!  Sul y Pasg, ac atgyfodiad Iesu roes iddo’r hawl i ddweud yn glir wrth bawb mai Mab Duw yw Iesu Grist.  Yr atgyfodiad yw’r prawf o hynny i ninnau hefyd.   

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn Sul y Pasg, 8 Ebrill, 2012