Carreg filltir

Wyddwn i ddim bod yna hen dwnnel ger Tŷ Golchi, wrth gylchfan y Faenol, cyn clywed amdano ar y Newyddion y dydd o’r blaen.  Ac nid nepell o’r cylchfan hwn hefyd mae carreg filltir sy’n nodi bod 6 milltir i Gaernarfon, 2 i’r Felinheli, 2 i Borthaethwy a 3 i Fangor o’r fan honno. 

Mae cerrig milltir o’r fath yn brin erbyn hyn, gan fod y mwyafrif ohonynt wedi hen ddiflannu.  Ond ceir marcwyr tebyg ar hyd priffyrdd a thraffyrdd i nodi’r milltiroedd a deithiwyd ar hyd y ffyrdd hynny.  Nid yw union leoliad y cerrig milltir o bwys.  Y peth pwysig yw eu bod yn nodi pa mor bell yw tref neu bentref arbennig, ac yn rhoi sicrwydd i deithwyr eu bod ar y ffordd gywir.

Mae’r rhifyn hwn o Gronyn yn fath o garreg filltir gan mai dyma’r pum canfed rhifyn ers i ni ddechrau ei gyhoeddi’n wythnosol ym mis Medi 2001.  Does dim byd arbennig am y rhifyn hwn fel y cyfryw.  Ond fel pob rhifyn arall, gobeithio, mae’n nodi’r ffordd yr ydym arni, ac yn ein cyfeirio at fan cychwyn a phen draw’r ffordd honno.  ‘Pobl y ffordd’ fu Cristnogion erioed, ac Iesu Grist ei hun yw’r ffordd, wrth gwrs.  Prif ddiben cyhoeddi Gronyn yw ein hatgoffa mai yn yr Arglwydd Iesu Grist y mae’r gwir fywyd i’w gael.  A gobeithio’n wir fod o leiaf ambell un o’r 500 rhifyn wedi’n hatgoffa mewn rhyw ffordd am ddechreuad y daith yr ydym ninnau arni fel dilynwyr i’r Iesu.  Oherwydd dechrau’r bywyd Cristnogol yw credu yn yr Iesu a’i dderbyn yn Arglwydd a Gwaredwr ein bywydau.  Gobeithio hefyd bod ambell rifyn wedi’n helpu i sylweddoli ym mhle rydym ar y daith ar hyn o bryd, trwy fod o help i ni ddeall mwy am y bywyd hwn o ddilyn Iesu trwy ei garu a’i addoli a’i wasanaethu.  A gobeithio hefyd bod ambell rifyn wedi llwyddo i’n cyfeirio at ddiwedd y daith, a rhoi i ni’r gobaith sicr sydd gennym o fywyd tragwyddol trwy ffydd yn yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae’r garreg filltir yn dangos i’r teithiwr y pellter a deithiodd o un dref, a pha mor bell yw’r dref nesaf ar ei daith.  Buan iawn y daw at y garreg nesaf, a mynd heibio i honno wedyn ar ei daith.  Gellid dweud bod dwy flynedd a mwy wedi mynd heibio ers y garreg filltir ddiwethaf o bwys yn hanes Gronyn, sef cyhoeddi’r pedwar canfed rhifyn.  Ond nid Gronyn, mwy na’r garreg filltir, sy’n bwysig, ond y ffordd, a thaith ddiogel ar hyd y ffordd honno.  Yr Arglwydd Iesu Grist yw testun ein cân a gwrthrych ein serch fel ei bobl.  Y bywyd o’i nabod a’i ddilyn ef yw’r bywyd gorau sydd.  A hyd y bo modd, ac os Duw a’i myn, bydd Gronyn gobeithio’n dal i’n cyfeirio at y Ffordd a gwasanaethu Pobl y Ffordd.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 13 Mai, 2012

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: