Cwis Teuluol CICiau – Nos Wener yma!

Mai 22, 2012
NOS WENER, MAI 25, 2012
YNG NGWESTY’R DOLBADARN, LLANBERIS
 
Noson Gwis i’r teulu cyfan
am 7.00 o’r gloch
 
Noson i ieuenctid a theuluoedd CIC a phlant a theuluoedd yr Ysgol Sul
 
Cysylltwch â John Pritchard am ragor o fanylion (01286 872390)

Dyrchafael

Mai 22, 2012

Un o’r dyddiau mwyaf syfrdanol a welodd disgyblion Iesu oedd y dydd Iau hwnnw, ddeugain niwrnod wedi Sul y Pasg, pan esgynnodd yr Iesu i’r nef.  Ychydig iawn o sylw a rown ni i Ddydd Iau Dyrchafael, mwya’ piti.  Oherwydd mae’r digwyddiad a nodir gan y dydd hwn o’r pwys mwyaf.

Ac mewn gwirionedd, dyna’n union y dylid ei bwysleisio gyntaf wrth sôn am yr Esgyniad, mai digwyddiad ydoedd.  Nid ffuglen, er y gellir yn hawdd ddychmygu adran ‘effeithiau arbennig’ byd y ffilmiau yn cael hwyl wrth geisio cyfleu’r olygfa.  Ffaith yw’r Esgyniad.  Codwyd Iesu oddi ar y ddaear yng ngŵydd ei ddisgyblion, ac fe welson nhw fo’n cael ei gipio ymaith mewn cwmwl.  Digwyddiad go iawn, ond digwyddiad goruwchnaturiol yn amlwg.  Ac nid dyna ddiwedd yr elfen oruwchnaturiol chwaith, oherwydd fe welodd y disgyblion hefyd ddau angel a ddywedodd wrthynt fod Iesu wedi mynd i’r nef ac y byddai ryw ddydd yn dod yn ei ôl.

Dyma’n amlwg un o ddigwyddiadau mawr bywyd a gweinidogaeth yr Arglwydd Iesu Grist, ac ni ddylid ei anwybyddu.  Cyfaddefodd Tony Blair fwy nag unwaith iddo beidio â sôn gormod am ei ffydd pan oedd yn Brif Weinidog rhag i bobl ei ystyried yn ‘nutter’.  Tybed a fu Cristnogion yn dawel am yr Esgyniad am yr un rheswm, nad oeddent hwythau chwaith am gael eu cyfrif yn ffyliaid am gredu bod Iesu wedi ymadael â’i bobl trwy gael ei symud o’r ddaear i’r nefoedd?

Dywed yr Esgyniad sawl peth wrthym am yr Arglwydd Iesu.  Dywed yn gyntaf fod Iesu’n fyw.  Atgyfododd fore’r Pasg, ac ni fu farw wedyn.  Ni ddychwelodd i unrhyw fedd, ond fe’i cymerwyd yn ei gorff atgyfodedig i’r nefoedd.  A mwya’ yn y byd y meddyliwn ni am hyn, mwya’ rhyfeddol ydyw.

Dywed wrthym wedyn fod Iesu Grist yn teyrnasu.  Esgyn i’w orsedd a wnaeth y Brenin hwn, ac oherwydd hynny gwasanaethu’r Brenin a’i addoli yw’r peth gweddus i’w wneud.  Wrth sôn am adnabod Iesu a’i ddilyn, mor bwysig yw i ni beidio â’i dynnu i lawr i’n lefel ni ein hunain, ond cofio’n hytrach mai person i’w ogoneddu â’n geiriau a’n gweithredoedd yw hwn.     

A dywed wrthym hefyd fod Iesu’n eiriol drosom.  Hynny yw, mae’n gweddïo drosom.  Daeth i lawr o’r nef unwaith i’n gwaredu, a gorffennodd y gwaith hwnnw trwy farw trosom ac atgyfodi.  Ond ers iddo esgyn i’r nefoedd, bu’n gwneud gwaith arall ar ein rhan trwy weddïo drosom.  A diolchwn am ei eiriolaeth sy’n parhau o hyd, ac yntau ar ei orsedd yn gweddïo ar i ni brofi bendithion a nerth yr Arglwydd Dduw bob dydd.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 20 Mai, 2012