Dameg y wê nôl

Mehefin 20, 2012

Mi ddylai pethau fod yn rhwyddach yr wythnos hon!  Mae’r cyswllt â’r rhyngrwyd wedi ei adfer, a’r cyfrifiadur a’r argraffydd yn bihafio’n dda.  Dim ond rhoi trefn ar gynnwys y rhifyn hwn (a’i sgwennu) sydd ei angen heno.  Fe ddylai’r gweddill fod yn ddidrafferth.  Ac ni fydd raid i chithau graffu ar brint llai nag arfer fel yr wythnos ddiwethaf.

Fel y soniais y Sul diwethaf, doedd y we ddim yn gweithio acw.  Ac mi barodd hynny am ddau ddiwrnod cyfan.  Roedd hynny nid yn unig yn niwsans ond yn drafferthus ac yn rhwystredig.  Mi ffoniais am help, fel sydd raid efo’r pethau hyn, sawl gwaith, ond yn ofer.  Doedd pethau ddim gwell.  Yn ôl pob sôn, roedd rhyw nam yn y gyfnewidfa ffôn yn wreiddiol.  Ond wedyn, roedd rhywbeth yn bod ar ein llinell ni.  Roedd rhywun neu rywrai’n ceisio’i thrwsio, ond doedd pethau’n gwella dim nes i’m hachos gael ei drosglwyddo i sylw rhywun ar ‘Lefel 2’.  Rŵan, dwn i ddim beth yn union yw ‘Lefel 2’, ond mae’n amlwg fod y ‘dyn Lefel 2’ y bum i’n siarad ag o’n dallt y dalltings.  O fewn dim i mi ei ffonio roedd o’n sylweddoli beth oedd y broblem, ac mi roddodd gyfarwyddiadau manwl i mi eu dilyn er mwyn ei datrys.  Ac wrth wneud yn union beth oedd o’n ei ddeud wrthyf a theipio’r llythrennau a’r rhifau priodol, o fewn dim o dro roedd y cyfan  yn ôl i drefn, a’r nam a barodd am ddeuddydd cyfan wedi ei gywiro.

Y mae teyrnas nefoedd yn debyg i ddyn mewn trafferth efo’i gyfrifiadur.  Ni all ddatrys y broblem ei hunan, ac ni all ei ffrindiau na’i deulu ei helpu.  Mae’n ffonio am gymorth ond i ddim diben.  O’r diwedd, mae’n dod o hyd i ddyn Lefel 2 sy’n deud wrtho beth sy’n bod a beth i’w wneud.  Mae’n rhaid  iddo gredu bod dyn Lefel 2 yn medru ei helpu. Ac er iddo chwilio am help ym mhob cyfeiriad, a chael ei siomi mewn mwy nag arbenigwr a ddylasai fod wedi ei helpu, mae’n barod i ymddiried yn y dyn Lefel 2.  Mae’n ei roi ei hun yn ei ofal ac yn gwneud popeth y mae’n ei ddweud wrtho.  A’r munud y mae’n gwneud hynny, mae’r dyn Lefel 2 yn cydymdeimlo ag o ac yn ei arwain ac yn delio â’r broblem gan drwsio’r nam ac adfer y cysylltiad â’r we.  Mae’r dyn oedd yn drist wrth ei fodd ac yn diolch i ddyn Lefel 2, ac yn ei ganmol wrth bawb o’i ffrindiau.

Un o’r camau cyntaf i’r bywyd Cristnogol yw sylweddoli bod Duw’n gwybod i’r dim beth sy’n bod arnom.  Ac am ei fod yn gwybod beth sy’n bod yr anfonodd Duw ei Fab.  Trwy ymddiried yn y Mab y cawn ni ein dwyn i berthynas gywir â Duw.  Ac o ymddiried ynddo y down i brofi’r bywyd newydd ac i wybod am gariad rhyfeddol Duw atom ni.  Ac y mae pawb a brofodd y bywyd newydd hwn yn rhoi’r clod a’r diolch i Dduw ac yn ei ganmol yng ngŵydd eraill.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 17 Mehefin, 2012