Credu ymarferol

Gorffennaf 13, 2012

Roeddwn i’n meddwl yn siŵr na fydden ni’n mynd i’r twrnamaint pêl droed ym Methesda ddoe.  Doedd hi’n tresio bwrw ddydd Gwener?  Byddai’r caeau’n wlyb diferol, a pha gysur fyddai i’r plant chwarae yng nghanol y glaw?  Byddai’r trefnwyr yn siwr o ohirio’r cyfan cyn i neb gychwyn fore Sadwrn.  Ond nid felly bu, ac wedi dyddiau o law cafwyd diwrnod hyfryd, a Dyffryn Ogwen ar ei harddaf.  Roedd Parc Meurig wedi sychu’n rhyfeddol, a’r gwahaniaeth rhwng dau ddiwrnod yn syfrdanol.

Oedd, roedd hi’n anodd meddwl ddoe bod cymaint o bobl wedi bod yn ofni’r llifogydd lai na phedair awr ar hugain yn gynharach.  Ond ddydd Gwener, gwelwyd pobl yn cario bagiau tywod a gosod giatiau llifogydd i warchod eu tai.  Ac wrth i bobl ddarogan tywydd drwg a llifogydd mae’n siwr fod yna lawer iawn yn dechrau meddwl beth ddylen nhw ei wneud i amddiffyn eu tai rhag llifogydd posibl.  Hyd yn oed os na chafwyd llifogydd yn agos i’w cartrefi erioed o’r blaen, mae pobl yn dechrau meddwl a ddylen nhw gael bagiau     tywod a giât arbennig i’w gosod o flaen drws y tŷ rhag ofn y gwaethaf.  Mae’n bosibl y bydd prynu mawr ar bethau felly dros y misoedd nesaf wrth i bobl geisio gwneud popeth posibl  i warchod eu heiddo rhag llifogydd.  Mae’n debyg na fydd ar y mwyafrif o bobl eu hangen, a phe bydden nhw’n prynu llond sied o fagiau tywod na fyddai defnydd arnynt byth.

Nid amddiffynfa rhag pethau nad ydynt yn debygol o ddigwydd yw’r Efengyl.  Mae’n fwy ymarferol o lawer na hynny.  Amddiffynfa yw hi rhag pethau sy’n sicr o ddigwydd.  Ac am y rheswm hwnnw y mae ei hangen ar bob un ohonom.  

Er enghraifft, mae’r Efengyl yn ein hamddiffyn rhag ein pechodau a’u canlyniadau.  Mae pawb ohonom wedi pechu yn erbyn Duw, ac felly mewn peryg o gael ein gwrthod ganddo.  Ac nid rhyw bosibilrwydd bychan yw hynny chwaith.  Mae Duw’n dweud yn gwbl glir wrthym nad oes neb ohono’i hun yn ddigon da i sefyll o’i flaen na bod yn ei gwmni.  Ond mae’r Efengyl yn ateb perffaith i’n hamherffeithrwydd ni.  Oherwydd yr Efengyl yw’r newydd da fod Duw’n cynnig i ni faddeuant am bob bai.  Yn yr Efengyl y mae Duw’n gwneud drosom yr hyn na allwn ni ei wneud ein hunain.  Mae’n symud y rhwystr sydd rhyngom ag ef ei hun; mae’n cael gwared â’n pechodau; mae’n dod â ni i berthynas iach ag ef ei hun. 

Dowch i ni atgoffa ein gilydd o’r newydd o’n hangen am yr Arglwydd Iesu a’i Efengyl.  Wnaiff neb gredu yng Nghrist yn ofer.  Credu ynddo yw’r peth mwyaf ymarferol a wnawn.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 08 Gorffennaf, 2012

 

Advertisements