Galwad oer

Medi 9, 2012

Fel y gŵyr y rhan fwyaf ohonom, mae’n anodd ymateb yn gynnes i alwad ffôn oer – y galwadau ffôn oddi wrth gwmniau na ofynnon ni iddyn nhw ein ffonio.  Ers talwm, mi allech fentro mai gwerthu ffenestri dwbl fyddai’r rhan fwyaf ohonynt.  Dwn i ddim ai arwydd o lwyddiant y galwadau cynnar hynny yw’r ffaith nad oes neb yn ffonio erbyn hyn i drio gwerthu ffenestri i ni.  Mae’n fwy tebygol wrth gwrs fod y cwmniau hynny wedi perffeithio dulliau eraill o werthu eu nwyddau.  Erbyn hyn, mae’r galwadau oer – o leiaf y rhai a gaf fi – yn tueddu i drio gwerthu yswiriant, neu’n cynnig iawndal am ddamwain nad wyf wedi ei chael, neu’n ceisio fy mherswadio i gymryd rhan mewn arolwg masnachol trwy ateb pob math o gwestiynau. 

Eisiau trafod PPI oedd y wraig a’m   ffoniodd yn ddiweddar. (Os ydych eisiau gwybod beth yw PPI, ffoniwch y ddynes!  Mi fasa hi wrth ei bodd yn egluro’r cyfan i chi.)  Roedd hi’n daer  iawn ac yn mynnu gwybod pam nad oeddwn eisiau trafod!  Minna’n meddwl mod i’n glyfar ac yn dweud na fydda i byth yn prynu dim oddi wrth ‘alwr oer’.  A dyna’r camgymeriad mawr!  Nid ‘galwr oer’ mohoni o gwbl, medda hi.  Doeddwn i, meddai hi eto, wedi rhoi tic mewn rhyw focs ar ryw ffurflen ryw bryd i ddeud y byddwn i’n falch o gael sgwrs efo rhywun fel hi!  ‘Hyd yn oed os gwnes i roi tic mewn bocs,’ medda finna, ‘dwi ddim isio trafod y mater arbennig hwn heddiw, diolch i chi.’  Doedd hi ddim yn derbyn hynny chwaith, ac oni bai i mi derfynu’r sgwrs, dwi’n siwr y byddai hi wedi deud y drefn wrtha i am ddifetha ei hamser a’m rhybuddio i fod yn fwy gofalus y tro nesaf wrth dicio bocsys.

Un taer yw Duw.  Mae ei daerineb i’w weld yn glir yn y Testament Newydd wrth i Iesu alw pobl ato’i hun.  Mae’r taerineb hwn yng ngwahoddiad yr Efengyl i bobl gredu ynddo.  Ac fe ddylai fod hefyd yn ein llais ninnau wrth i ni alw ar bobl i dderbyn yr Iesu yn Waredwr ac Arglwydd. Daw’r Efengyl fel galwad oer at lawer o bobl am y rheswm syml nad oeddent yn rhoi llawer o sylw i bethau’r Ffydd cyn i rywun ddweud gair am Grist wrthyn nhw.  Mae galwad Duw yn daer, a gall llawer o bobl dystio iddi fod ar brydiau yn daer iawn, a hwythau’n teimlo nad oes llonydd o gwbl i’w gael oddi wrth alwad Duw iddynt droi ato.  Ond nid yw Duw yn ei wthio’i hun ar neb ohonom.  Nid yw’n gorfodi neb i ymateb i’r Efengyl yn groes i’w ewyllys ei hun. 

Glywsoch chi alwad daer Duw i gredu â’ch holl galon yn y Mab sy’n ffordd i’r bywyd gwell yn y byd hwn ac i’r bywyd tragwyddol yn y byd a ddaw?  Peidiwch â throi cefn ar y cynnig hwn na rhoi taw ar y sawl sy’n galw. 

 Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 09 Medi, 2012