I’r holl fyd

Medi 17, 2012

Yr Unol Daleithiau, Indonesia, Brasil, Ariannin, Bangladesh, Malaysia, Bwlgaria, Chile, Yr Almaen, Singapore, Hwngari, Sbaen, Uruguay, Gwlad Thai, India, Taiwan, Colombia, Ecuador, Rwsia, Kenya ac Irac. Faint wyddoch chi am y gwledydd hyn? Fuoch chi yn rhai ohonyn nhw erioed?  Ydych chi’n nabod rhywun sy’n byw yn unrhyw un ohonyn nhw? 

Darllenwch y rhestr eto, neu chwiliwch am y gwledydd ar fap, ac fe welwch fod yma gynrychiolaeth o bob rhan o’r byd ac o bum cyfandir.  Ond pam eu rhestru heddiw?  Be sy’n gyffredin iddynt?    Mae’r ateb yn annisgwyl, ac yn ddigon plwyfol.  Oherwydd yn ôl yr ystadegau sydd o’m blaen ar sgrin y cyfrifiadur, mae yna bobl o bob un o’r gwledydd hyn wedi ymweld â gwefan Gronyn rywbryd yn ystod y chwe mis diwethaf.  

Dwi ddim yn ddigon gwirion i feddwl fod yna bobl yn yr holl wledydd hyn yn disgwyl yn eiddgar bob wythnos i weld beth sydd gan Gronyn i’w ddweud! Fwy na thebyg mai galw heibio’n anfwriadol a wnaeth y mwyafrif ohonynt, os nad pob un.  Bosib mai gwneud camgymeriad  wrth deipio gair tebyg i ‘gronyn’ yn eu hiaith eu hunain a wnaethant, ac yna gadael y wefan heb ddeall yr un gair na sylweddoli hyd yn oed mai sôn am weithgarwch capeli mewn cornel fechan o ogledd orllewin Cymru a wna’r ‘gronyn’ arbennig hwn.

Ond gan fod yna bobl yn y llefydd mwyaf annisgwyl erbyn hyn yn siarad neu’n dysgu’r Gymraeg, mae’n bosibl fod un neu ddau o bobl rywle yn y byd mawr wedi deall y geiriau, ac wedi darllen y neges fawr. Mae hynny’n rhyfeddod, ac mae’n ein hatgoffa o’r posibiliadau enfawr y mae’r dechnoleg fodern a’r ‘we’ yn eu rhoi i’r Eglwys er mwyn lledaenu’r dystiolaeth.  ‘Ewch i’r holl fyd, a phregethwch yr Efengyl,’ meddai Iesu wrth ei ddisgyblion (Marc 16:15).  Mae’r we’n golygu ei bod yn haws nag erioed i eglwysi fod yn rhan o’r genhadaeth fawr honno, gan fod modd anfon y neges i bob cwr o’r byd mewn eiliad. Duw yn unig a ŵyr pwy fydd yn ei darllen wedyn. 

Ond mae mynd i’r holl fyd yn cychwyn yn nes adref o lawer, wrth reswm. Mae’n golygu dweud wrth bobl o’n cwmpas am Iesu Grist; dechrau trwy ddweud wrth gyfeillion a chymdogion am ei gariad mawr tuag atom.  Bosib iawn mai dyna yw’r ‘byd’ i’r rhan fwyaf ohonom. Gwnawn ein gwaith o fewn ein cymdogaeth, gan ddiolch i Dduw am y fraint o gael tystio yma i’n Gwaredwr. Pen draw’r pentref a’r ardal fydd ffin eithaf ein cenhadaeth yn aml.  Ond yr her a’r alwad a roddwyd i ni yw dwyn ein tystiolaeth, yn glir a ffyddlon, lle bynnag y’n gosodwyd a pha gyfle bynnag sydd o’n blaen.  Ond ar brydiau o bosib, trwy’r we, gallwn ninnau hefyd fynd ychydig pellach.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 16 Medi, 2012