Guto

Tachwedd 3, 2012

Roedd digon o sŵn a golau nos Wener. Bron na feddyliech fod rhywrai wedi dechrau dathlu’n gynnar!  Ond mellt a tharanau, yn hytrach na thân gwyllt oedd i’w gweld a’u clywed echnos.  Nos yfory yw Noson Tân Gwyllt.  Nid dyna oedden ni’n arfer ei galw chwaith, ond Noson Guy Fawkes (neu Noson Guto Ffowc).

Does dim cymaint o sôn am yr hen Guto erbyn hyn.  Nid ei fod mor ‘hen’ â hynny, gan mai 35 mlwydd oed oedd pan fu farw, ac yntau wedi’i ddedfrydu i’w grogi am ei ran yn y Cynllwyn Powdr Gwn yn erbyn Tŷ’r Arglwyddi a’r Brenin Iago I.  Mae’n debyg i Guto neidio oddi ar y crocbren a thorri ei wddf pan oedd ar fin cael ei grogi ym mis Ionawr 1606.

Roedd Iago I wedi rhoi gorchymyn i bobl Llundain danio coelcerthi er mwyn dathlu’r ffaith fod y cynllwyn yn ei erbyn wedi ei rwystro ar Dachwedd 5, 1605.  Dyna ddechrau  Noson Guto Ffowc, ac yn fuan wedi hynny dechreuwyd  llosgi delw o Guto ar y goelcerth i gofio’i fethiant. Ond go brin fod neb ohonom ni wedi gosod delw o wellt a phapur a hen ddillad ar ben y goelcerth gan gredu ein bod yn dathlu’r ffaith fod Tŷ’r Arglwyddi wedi ei arbed.  Tipyn o hwyl ar ddechrau gaeaf fu Noson Guto Ffowc.  A go brin hefyd ein bod wedi llosgi’r ddelw i ddathlu’r ffaith fod Guto a’i gyd-gynllwynwyr wedi methu yn eu hymdrech i orseddu’r Ffydd Babyddol yn lle’r Ffydd Brotestannaidd yn y gwledydd hyn.  Roedd hynny’n rhan o’u bwriad, a hynny sy’n egluro mai delw o’r Pab a gai ei osod ar y goelcerth am gyfnod!

Nid yr un yw’r frwydr o blaid y Ffydd yng Nghymru heddiw ag ydoedd yn Llundain 400 mlynedd yn ôl.  Nid brwydr rhwng yr Eglwys Babyddol a’r eglwysi Protestannaidd ydyw.  Nid â phowdr gwn yr ymosodir ar y Ffydd, ac nid artaith a chrocbren a ddefnyddir i’w hamddiffyn.  Ond mae yna bobl sy’n ymosod ar y Ffydd trwy wadu, er enghraifft, rai o’i gwirioneddau sylfaenol, a darnio’r Beibl, a gwneud yr Arglwydd Iesu Grist yn llai nag ydyw.  Yn wyneb y fath ymosodiad, mae angen amddiffyn ‘y Ffydd a roddwyd unwaith i’r saint’.  Nid trwy rym braich y gwneir hynny heddiw, ond trwy dystio’n eofn i Efengyl Gras Duw ac i Iesu Grist fel Gwaredwr ac Arglwydd. 

Amddiffynnwn y Ffydd trwy gyhoeddi’r Efengyl; trwy gyflwyno Iesu’n Gyfaill a Gwaredwr; trwy dynnu sylw at ddysgeidiaeth sy’n groes i’r hyn a ddysgir yn Y Beibl; a thrwy fyw’r bywyd newydd o gariad a maddeuant a chymod yng Nghrist.   Amddiffynnwn y Ffydd trwy ddangos mewn gair a gweithred mai Iesu Grist yw’r ffordd, a’r unig ffordd, at Dduw.    

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 04 Tachwedd, 2012

Advertisements

Jimmy Savile

Tachwedd 3, 2012

‘Pa fodd y cwymp y cedyrn?’  A do, fe welsom gedyrn yn cwympo’n ddiweddar.  Lance Armstrong yn colli ei goron fel pencampwr rasio beics; Silvio Berlusconi, cyn Brif-weinidog yr Eidal yn cael ei ddedfrydu i garchar; a  Syr Jimmy Savile yn cael ei gollfarnu ym mhobman am droseddau difrifol.

Llwyddodd Jimmy Savile i osgoi sefyll gerbron ei well yn ystod ei oes.  Er yr holl sibrydion ac amheuon, aeth i’w fedd heb orfod wynebu ei gyhuddwyr.    Ond erbyn hyn, derbyniwyd ei fod yn euog o droseddau difrifol a gyflawnodd dros gyfnod o ddegawdau.  Ni ellir ei ddwyn gerbron yr un llys, ond fe’i dyfarnwyd yn euog.  Ni ellir ei garcharu, ond fe symudwyd cofebau, fe daflwyd ei garreg fedd ac fe ailenwyd stryd oedd yn dwyn ei enw.  Bellach, mae galwad i’r teitl, ‘Syr’, gael ei dynnu oddi arno.  Mae Pabyddion amlwg yn galw hefyd am iddo gael ei amddifadu o’r anrhydedd a roddodd yr Eglwys Babyddol iddo trwy ei wneud yn farchog.

 Mae’n amlwg ei bod gryn dipyn haws symud carreg fedd ac arwydd stryd na theitlau a roddwyd gan Lywodraeth Prydain a’r Fatican.  Cafwyd awgrym oddi wrth y naill a’r llall y gall fod yn anodd gwneud hynny i Jimmy Savile gan nad yw’r teitl erioed wedi ei dynnu oddi ar neb wedi i’r person hwnnw farw.  Mae’r anrhydedd, meddir, yn diflannu p’run bynnag ar farwolaeth y sawl a anrhydeddwyd.  Mae’n anodd derbyn hynny.  Glywsoch chi rywun yn sôn am Frank Drake a Wally Raleigh erioed?  Sir Francis a Sir Walter yw hi bob tro, bedair canrif wedi iddyn nhw farw.

Ond beth am yr anrhydedd a ddyfarnwyd gan y Fatican?  Mae’r Eglwys Babyddol (ac unrhyw gorff crefyddol arall) sy’n anrhydeddu pobl am wasanaeth i’w ffydd, neu i’w cymuned, neu i’r Fatican ei hun, yn debygol o wneud cam gwag ar brydiau rwy gael eu twyllo gan ragrithwyr fel Jimmy Savile.  Tybed na fyddai’n well i’r Eglwys beidio rhoi’r anrhydeddau hyn, a gadael y gwaith o bwyso a mesur cyfraniad pobl, a’r gwaith o farnu, i’r Brenin Mawr ei hun.

A phwy gaiff y gair olaf yn hanes Jimmy Savile?  Nid y llysoedd y llwyddodd i’w hosgoi.  Nid y wasg na’r cyhoedd a’i dyfarnodd yn euog.  Nid hyn yn oed y bobl a ddioddefodd o’i herwydd.  Gan Dduw y bydd y gair olaf.  Oherwydd bydd raid i Jimmy Savile a phawb ohonom ‘sefyll gerbron brawdle Duw’ a ‘rhoi cyfrif amdanom ni’n hunain i Dduw’ (Rhuf. 14:10, 12).  Ac yn wyneb y farn deg a chyfiawn honno, unig obaith yr un ohonom fydd bod Iesu Grist yn sefyll o blaid y rhai sy’n credu ynddo, ac yn ateb yn eu lle.   

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 28 Hydref, 2012