Dweud hyderus

Rhagfyr 3, 2012

Ydych chi’n rhannu’r Efengyl yn hyderus?  Dyna a ofynnwyd i Gristnogion mewn arolwg y cyhoeddwyd ei ganlyniadau’r wythnos ddiwethaf.  Y Cynghrair Efengylaidd a drefnodd yr arolwg, ac roedd rhai o’r canfyddiadau’n ddiddorol dros ben.

O ran yr olwg negyddol ar bethau, roedd 87% o’r bobl a holwyd yn dweud bod delwedd gyhoeddus sâl yr Eglwys a’i harweinwyr yn llesteirio’r gwaith o efengylu.  Rhaid cofio mai Cristnogion a holwyd, ac mai adlewyrchiad o’r farn o fewn yr eglwysi heddiw a geir yma.  Mae’n amlwg fod lle i bryderu ynghylch yr argraff a roddir gan yr eglwysi a’u harweinwyr.

Roedd 48% o’r bobl a holwyd yn cyfaddef eu bod yn rhy ofnus i ddweud am eu ffydd wrth bobl sydd ddim yn Gristnogion.  Mae hynny hefyd yn rhywbeth i ofidio amdano.  Tybed faint ohonom ninnau fyddai’n cyfaddef yr un peth?  Tybed hefyd beth feddyliwn ni o bregethu ar ochr stryd?  Dim ond 9% o’r bobl a holwyd oedd yn credu bod hwnnw’n ffordd effeithiol o rannu’r Efengyl heddiw. 

Yn fwy cadarnhaol, roedd 57% o’r bobl a holwyd yn dweud mai trwy eu gweithredoedd yn hytrach na’u geiriau sy’n cyfeirio pobl eraill at Iesu Grist.  Ond er gwaetha hynny hefyd, roedd  cymaint â 80% o’r bobl a holwyd yn dweud eu bod yn hyderus wrth rannu eu ffydd gyda grŵp o ffrindiau, a bod sgwrsio’n anffurfiol mewn grŵp o’r fath yn ffordd effeithiol o son am yr hyn a gredant. 

Synnwn i ddim y byddai llawer ohonom ninnau’n barod i ddweud bod ein gweithredoedd yn bwysicach na’n geiriau o ran ein tystiolaeth.  Wedi’r cwbl, meddwn, oni ddywedodd Iesu ei hun mai ‘trwy eu ffrwythau yr adnabyddwch hwy’?  Ac eto, mae geiriau yn bwysig.  Mae dweud beth a gredwn yn bwysig.  Mae cyhoeddi’r Un y credwn ynddo yn bwysig.  Ac mae’r arolwg hwn yn cadarnhau hynny hefyd wrth i gynifer o bobl ddweud eu bod yn hyderus i rannu eu ffydd â’u cyfeillion.  Oedd, roedd 80% o’r bobl hyn yn dweud hynny.  Beth amdanom ni tybed?  Fyddai 8 o bob 10 ohonom ni, aelodau’r Ofalaeth hon, yn dweud yr un peth?  Fyddai cymaint â hynny ohonom yn hyderus i gyhoeddi wrth gyfeillion neu gydweithwyr ein bod yn credu yn yr Arglwydd Iesu Grist ac yn ei ddilyn? 

Beth am roi cynnig arni’r tro nesaf y byddwn ni mewn grwp o ffrindiau, a’r sgwrs yn troi at bethau’n ymwneud â chrefydd neu’r capel a’r eglwys?  Tybed faint ohonom fydd yn ein synnu ein hunain wrth weld pa mor barod fyddwn ni i ddweud ein bod ni’n bobl y Ffydd? 

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 02 Rhagfyr, 2012