Nadolig Llawen

Os medrwch ddod atom, bydd croeso cynnes i chi ddathlu’r Nadolig gyda ni mewn Oedfa Gymun yn Capel Coch, Llanberis am 10.00 o’r gloch fore dydd Nadolig.  Oedfa dri chwarter awr fydd hon, ac edrychwn ymlaen i’ch croesawu.

Nadolig Llawen i bawb ohonoch.

 

 

Paratoadau’r Nadolig

Flynyddoedd yn ôl yn y ganrif ddiwethaf, (er, mae’n rhaid cyfaddef, o fewn cof llawer ohonom) byddai dau Syr yn dod i’r golwg adeg y Nadolig.  Mae’r ddau gyda ni o hyd, ond ni fyddwn yn clywed fawr ddim am un ohonynt yr adeg hon o’r flwyddyn erbyn hyn.  Syr Cas a Syr Preis yw’r ddau dan sylw.

Oedd, roedd syrcas (Billy Smart fel arfer) yn rhan bwysig o arlwy’r Nadolig ar y teledu ers talwm, ond mae wedi ei hen ddisodli gan ffilmiau ac operau sebon ac ati.  Mae’n siwr bod yna rai sy’n dal i hiraethu am y dyddiau da pan oedd y clown yn teyrnasu ar bnawn Dolig.

Ond diolch am hynny mae’r Syr arall mor boblogaidd ag erioed, ac y mae llawer ohonom yn edrych ymlaen yn eiddgar at gael y syrpreis yn yr hosan Dolig fore Mawrth.  Mae plant yn hoff o syrpreis; a thybed nad yw’r anrheg syrpreis y bydd Sion Corn yn ei adael yn fwy o hwyl yn aml na’r pentwr o deganau y byddan nhw wedi gofyn iddo amdanynt?  Ac mae llawer o oedolion yn hoffi anrhegion syrpreis hefyd.

Tybed faint ohonom fydd yn rhuthro o siop i siop cyn amser cau bnawn yfory yn chwilio am anrheg i hwn a’r llall?  Pwy fydd ymhlith torfeydd yr ‘impulse buy’, yn prynu anrheg heb feddwl amdano ymlaen llaw?  Pwy gaiff eu denu i brynu rhywbeth y digwyddan nhw ei weld ar silff y siop?  Yn aml iawn, mae’r anrheg lawn cymaint o syrpreis i’r sawl sy’n ei roi ag ydyw i’r un a fydd yn ei dderbyn! 

Gall rhodd werthfawr y Nadolig fod yn syrpreis i bobl. A gobeithio’n fawr y bydd hynny’n wir eleni wrth i lawer o bobl sydd wedi arfer â Stori’r Geni ddod i weld am y tro cyntaf bod a wnelo’r stori ryfeddol hon â hwy.  Syrpreis braf yw sylweddoli bod plentyn bach Bethlehem wedi dod i’r byd er ein mwyn ni’n bersonol.

Ond os yw’r Iesu, rhodd fawr Duw i ni, a’r hyn a wnaeth drosom yn ei fywyd a’i farwolaeth a’i atgyfodiad, yn medru bod yn syrpreis i ni, nid yw’n syrpreis o gwbl i Dduw.  Does dim o’r ‘impulse buy’ ynglyn â’r rhodd hon sydd gan Dduw ar ein cyfer.  Nid penderfynu rhoi Iesu i ni ar y funud olaf a wnaeth Duw.  Nid hyd yn oed ymateb i’n hangen am waredwr a wnaeth Duw o weld y llanast a wnaeth pobl o’r byd ac o’u bywydau eu hunain.

Na, roedd y rhodd hon wedi ei bwriadu erioed.  Bu trefnu a pharatoi gofalus ar gyfer dyfodiad Iesu i’r byd.  A dyma a ddathlwn y Nadolig hwn.  Hen drefniant oedd dyfodiad Crist.  Gwyddai Duw yn dda beth fyddai ei rodd fwyaf i ni.  Roedd wedi addo’r rhodd honno.  A diolchwn ninnau bod y rhodd yn gwbl addas ar ein cyfer.  ‘Y mae in Waredwr, Iesu Grist, Fab Duw.’ 

 Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 23 Rhagfyr, 2012