Siwrnai

Chwefror 5, 2013

Rywsut, rywbryd yn ystod y blynyddoedd diwethaf yma mae’r byd ar un siwrnai fawr.  O leiaf, dyna’r argraff a gawn o glywed pobl yn cyfeirio at y ‘siwrnai’ ryfeddol y buon nhw arni wrth gymryd rhan, dyweder, mewn rhaglenni teledu o bob math.  ‘Siwrnai’ gyffrous, er enghraifft, ydi’r gwahanol gystadlith dawnsio a chanu i bawb sy’n cymryd rhan ynddynt.  Yn yr un modd, ‘siwrnai’ anturus yw’r llwyddiant a ddaw i ran timau chwaraeon. 

O glywed cymaint o bobl yn defnyddio’r gair i ddisgrifio gwahanol brofiadau, mae’n werth i Gristnogion eu hatgoffa eu hunain i hwn fod yn ddarlun cyfarwydd iawn erioed i bobl y Ffydd.  Oherwydd fel siwrnai (neu ‘bererindod’) y bu Cristnogion yn disgrifio’r bywyd Cristnogol er blynyddoedd meithion.

Mae i bob siwrnai ei chyfeiriad a’i throeon amrywiol, ac y mae iddi hefyd ei chychwyn a’i diwedd.  A dyna sy’n gwneud siwrnai a phererindod yn eiriau arbennig o addas i ddisgrifio’r bywyd Cristnogol. 

Mae’n rhaid i bob siwrnai gychwyn yn rhywle, a dechrau’r bererindod Gristnogol yw credu yn yr Arglwydd Iesu Grist.  Ac er na all pob Cristion ddweud pryd y daeth i gredu – a phryd,  felly, y dechreuodd y ‘siwrnai’ – dod i gredu a wnaeth.  Oherwydd ni chafodd yr un ohonom ei geni yn gredinwyr.  Dod i gredu rywbryd a wnaeth pob un o ddilynwyr Iesu, boed hynny yn ifanc iawn fel na all gofio adeg pan nad oedd yn credu, neu yn nes ymlaen yn ei fywyd, ac yntau wedyn yn gallu cofio’r union funud y daeth at Grist, y Gwaredwr.  Y naill ffordd neu’r llall, bu cychwyn i’r daith.

Ac mae disgrifio’r Cristion fel un o ‘ddilynwyr Iesu’ yn cyfleu i’r dim beth yw hanfod y siwrnai, sef bywyd o ddilyn yr Arglwydd a’r Arweinydd hwn.  Mae i’r bererindod gyfeiriad pendant, o fyw yn debyg i’r Iesu; ac y mae i’r daith ei throeon amrywiol, wrth i ni lwyddo weithiau a gwyro dro arall oddi ar y llwybr, dros ddyddiau a blynyddoedd ein hoes.  A thrwy’r cyfan, dyma’r siwrnai fwyaf melys a chyffrous sy’n bod.

Ac oes, y mae i’r siwrnai hon ei phen draw sicr.  Oherwydd nid crwydro’n ddiderfyn fydd ein hanes.  Y mae i’r siwrnai hon, sydd – er mor felys a chyffrous – ar adegau hefyd yn galed a phoenus, ei phen draw eithaf ymhell y tu hwnt i’r byd a’r bywyd hwn.  Y nefoedd, y bywyd tragwyddol a phresenoldeb a chwmni Duw ei hun yw pen draw’r daith.  Wedi’r crwydro, wedi’r siwrnai hir, fe ddaw’r daith i’w therfyn gorfoleddus a buddugoliaethus yn y byd tu hwnt i’r llen.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 03 Chwefror, 2013