Golau

Mawrth 13, 2013

Rhyfedd fel mae rhywun yn dod i arfer â phethau.  Bron na fyddem yn derbyn erbyn hyn fod y goleuadau traffig ar y ffordd o Lanberis i Ben Twnnel yno i aros.  Maen nhw yno ers wythnosau lawer, ac mi fyddan nhw yno am sbel eto, mae’n debyg, nes i’r gwaith o drwsio’r waliau ddod i ben.

Am ryw reswm rhyfedd, mae’r goleuadau’n goch yn amlach na heb pan fyddaf fi’n dod atyn nhw (neu felly mae’n ymddangos beth bynnag).  Felly, dros yr wythnosau diwethaf rwyf wedi eistedd mewn car llonydd wrth y goleuadau hyn am gryn amser.  Ac oherwydd hynny, dyma geisio cael rhyw fudd o’r profiad trwy seilio rhyw fath o neges arno.

Beth, felly, sydd i’w ddweud am oleuadau traffig?  Rwy’n ofni mai’r ymateb greddfol yw eu bod yn  niwsans.  Mae gorfod oedi wrth y goleuadau, weithiau ddwy neu dair gwaith, yn dipyn o niwsans ar ddechrau neu ar ddiwedd siwrnai.  Ar un cyfnod yn ddiweddar roedd pump neu chwech set o oleuadau rhwng Llanberis a Wal y Faenol, a byddai angen dwywaith yr amser arferol i gyrraedd Bangor.  

Ond niwsans neu beidio, mor bwysig yw cofio bod y goleuadau yno er diogelwch pawb ohonom; y gweithwyr sy’n trwsio’r waliau a ninnau sy’n teithio ar hyd y ffordd.  Hebddynt, byddai wedi bod yn beryglus i’r gweithwyr gyda cheir yn gwibio heibio iddyn nhw, ac i’r ceir gyda cherrig a pheiriannau ar fin y ffordd.   

Gallwn feddwl am orchmynion y Beibl fel goleuadau traffig er ein diogelwch ni.  Mae’n bosibl eu hystyried nhw hefyd yn dipyn o niwsans ar brydiau, a’u gweld fel pethau sy’n ein rhwystro rhag gwneud y pethau yr ydym am ei wneud. Ond  gorchmynion a roddwyd er ein lles ydyn nhw, ac o’u cadw bydd llawer o ddiogelwch i ninnau.  Mae’r  gorchmynion yn gwahardd llawer o bethau, wrth gwrs, ac yn dangos yr hyn sy’n groes i fwriad Duw ar ein cyfer. Dim ond meddwl am y Deg Gorchymyn sydd angen ei wneud i weld rhai o’r gwaharddiadau hynny.  Maen nhw hefyd yn cynnwys pethau fel rhybudd Duw i ni beidio â dibynnu ar ein hymdrechion ein hunain i’w garu a’i wasanaethu.

Ond mae Gair Duw hefyd yn llawn o’r golau gwyrdd sy’n ein harwain i’r ffordd ddiogel a chywir.  A rhan o’r golau gwyrdd hwnnw yw’r gwahoddiad i bwyso ar Iesu; yr anogaeth i ddilyn ei esiampl; yr addewid o faddeuant a bywyd i bawb sy’n credu ynddo; a’r sicrwydd y cawn gwmni’r Arglwydd Iesu yng nghanol pob math o anawsterau a stormydd a all ddod i’n hwynebu.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 10 Mawrth, 2013