Y Cynulliad a’r Capel

Mehefin 16, 2013

Ddoe ddiwetha, darllenais ddwy erthygl mewn dau gylchgrawn: y naill am Gynulliad Sul yn Llundain a’r llall am Gapel Gras sy’n cael ei sefydlu yn Ninbych.  Petawn i’n deud wrthych mai Jones ac Evans a Cunningham yw enwau arweinyddion y naill a’r llall, byddech yn siwr o feddwl bod Jones ac Evans ynglyn â’r gwaith yn nhref Dinbych.  Ond fel arall y mae hi.  Sanderson Jones a Pippa Evans sy’n arwain y Cynulliad Sul a Dafydd Cunningham sy’n arwain y Capel Gras.

 Mae yna bethau sy’n gyffredin i’r Cynulliad a’r Capel.  Gwaith newydd yw’r ddau: dechreuwyd y Cynulliad fis Ionawr eleni ac mae’r Capel wedi ei gynnal unwaith y mis ers y Pasg gyda’r bwriad o gyfarfod yn wythnosol o dymor yr hydref ymlaen.  Mwyaf rhyfedd, o gofio’r enw Capel Gras, mewn neuaddau yn hytrach na chapel neu eglwys y mae’r ddau’n cael eu cynnal.  Ac mae arweinyddion y naill a’r llall yn dweud eu bod yn darparu ar gyfer pobl sydd ddim yn mynd i eglwys. 

Ond os oes tebygrwydd rhwng y ddau, mae’r gwahaniaethau’n fwy o lawer.  Sefydlwyd y Cynulliad Sul gan anffyddwyr er mwyn cynnig cymdeithas debyg i’r hyn a geir mewn eglwys i anghredinwyr.  Mae’r gynulleidfa’n canu, gwrando ar straeon a geiriau doeth o gyngor, a chael cyfle i fyfyrio’n dawel.  Ond does dim emynau na gweddiau na Beibl nac unrhyw sôn am Dduw.  Arwyddair y Cynulliad yw ‘Byw’n well, helpu’n aml, rhyfeddu mwy’.  Mae’n cynnig rhai elfennau o fywyd eglwys, fel y syniad o gymdeithas gynnes a phobl yn dysgu gyda’i gilydd.  Ond math o ‘eglwys’ yw hon heb y prif bethau sy’n gwneud ‘eglwys’ yn eglwys.

Mae’n siwr gen i fod arwyddair Capel Gras Dinbych yn yr enw!  Ac er mai ceisio denu ‘pobl sydd ddim yn mynd i eglwys’ yw’r bwriad yno, bydd emyn a gweddi a Beibl ac addoliad yn ganolog i’r gwaith hwn.  Oherwydd y nod fydd cyhoeddi Gras Duw yn Iesu Grist er mwyn i lawer o bobl sydd ar hyn o bryd heb wybod dim am yr Efengyl ddod at Grist mewn ffydd.  Fel y Cynulliad Sul, bydd Capel Gras yn awyddus i bobl ddod at ei gilydd mewn cymdeithas gynnes.  Ond nid geiriau doeth dynion ac anogaeth i bobl geisio bod yn fwy caredig a hael fydd yma ond Efengyl sy’n cynnig maddeuant i’r euog a gras a nerth i’r gwan, a’r cyfan trwy Grist, Fab Duw. 

Gellid dweud mai math o ‘eglwys’ heb Dduw na chrefydd ar ei chyfyl yw’r Cynulliad Sul.  Fe gewch yno’r gân a’r gwmniaeth a’r gwersi, ond heb y Gair na’r Gras na’r Gwaredwr y mae pob gwir eglwys yn eu cynnig.  Cynulliad ynteu Capel sy’n eich denu chi?        

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 16 Mehefin, 2013