Byw fyddi

Medi 15, 2013

Mi fûm yn Nant Gwrtheyrn ddoe, a rhyfeddu unwaith yn rhagor at y ffordd droellog i lawr i’r pentref.  Bob tro yr af yno, rwy’n cofio’r tro cyntaf i mi fynd mewn cerbyd i waelod y cwm.  Roedd hynny ganol 1979, ymhell cyn bod sôn am y ffordd darmac sydd yno heddiw.  Land Rover oedd y cerbyd, a hwnnw’r unig gerbyd a allai ddilyn yr hen drac cul a oedd yn nadreddu i’r hen bentref bryd hynny.  Megis dechrau oedd y gwaith o adnewyddu’r pentref a’i   ddatblygu’n Ganolfan Iaith.  Ac rwy’n dal i gofio’r daith yn y Land Rover, ac yn arbennig y bachdro a oedd mor dynn nes bod rhaid gosod olwyn blaen y Land Rover ar ymyl y dibyn (gyda blaen y cerbyd dros y dibyn) a bagio’n ôl cyn mynd rownd y tro.  Rwy’n dotio wrth feddwl bod bws yn medru mynd rownd y tro hwnnw’n hwylus erbyn hyn.

Ychydig flynyddoedd yn gynharach, cyn bod sôn am Ganolfan Iaith, roedd Ac Eraill wedi canu am y lle, ‘Cwm Nant Gwrtheyrn, rwyt yn annwyl i mi,’ a ‘Byw fyddi, Nant Gwrtheyrn’.  Ar y pryd roedd y pentref yn adfail, ond fe wireddwyd breuddwyd Dr Carl Clowes o’i adfer, ac ers hynny mae miloedd o bobl wedi aros yn y Ganolfan neu wedi bod yno i wahanol ddigwyddiadau.

Ac onid yw stori adnewyddu’r Nant yn ddarlun o’r gobaith sydd gennym fel Cristnogion?  Rydym yn annwyl yng ngolwg Duw er yr olwg druenus sydd arnom fel pobl a bechodd yn ei erbyn.  Mor annwyl nes iddo ddymuno ein  hadfer i berthynas iach ag ef ei hun.  Neges fawr yr Efengyl yw bod Duw’n rhoi bywyd i bobl oedd yn farw o ran eu perthynas ag ef.  Oherwydd yng ngeiriau’r Beibl roeddem ‘yn feirw mewn camweddau a phechodau’ cyn i Iesu Grist farw trosom ac i’r Ysbryd Glân ein galluogi i gredu ynddo.

A gobaith am adnewyddiad yw stori Eglwys Iesu Grist o hyd am ei bod yn annwyl yng ngolwg yr Arglwydd.  Ac am y rheswm hwnnw y canwn ninnau amdani, mai ‘Byw fyddi’.  Bydd yr Eglwys fyw am fod Duw yn ei charu ac am ei fod wedi rhoi ei Fab i farw drosti.  Duw sy’n cynnal ei Eglwys heddiw, a Duw fydd yn ei gwarchod yfory.  Gallwn gredu hynny a diolch yr un pryd nad arnom ni y mae’r Eglwys yn dibynnu.  Duw ei hun sy’n llwyddo ei Eglwys ym mhob cyfnod ac ym mhob man.  Nid yw hynny’n golygu nad oes dim i ni i’w wneud er mwyn hyrwyddo ei gwaith.  Os ydym yn credu yn Iesu Grist rydym yn rhan o waith yr Eglwys, am y rheswm syml mai ni yw’r Eglwys!  Bod yn Eglwys, byw a gwasanaethu fel Eglwys yw ein galwad a’n gwaith.  Ac mae hynny’n bosibl i ni am mai Duw yw ein nerth a’n gallu.

Sut olwg sydd arnoch chi a minnau heddiw?  Sut olwg sydd ar yr Eglwys yn ein gwlad?  Mae adnewyddiad yn bosibl.  Dyna’r gobaith sydd gennym.  Ond a ydym yn ei ddymuno?  A wnawn ni ei geisio?  Ymddiriedwn yn Nuw yr adnewyddiad.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 15 Medi, 2013

Advertisements