Newid

Medi 24, 2013

58 o flynyddoedd yn ôl i heddiw, Medi 22, 1955 y dechreuodd sianel deledu ITV ddarlledu am y tro cyntaf.  Cyn hynny dim ond un sianel y BBC oedd ar y teledu yng ngwledydd Prydain.  Y fath newid a welwyd ers hynny, gyda degau o sianelau erbyn heddiw.  Dyw’r cylchgrawn Golwg ddim mor hen ag ITV, ond mae hwnnw bellach yn bump ar hugain oed.  Ac wrth ddathlu’r chwarter canrif mae Golwg yn edrych ymlaen at ddatblygu ffyrdd newydd o rannu gwybodaeth, yn arbennig trwy ddefnyddio’r cyfryngau cyfathrebu newydd yn y modd mwyaf effeithiol.

Fyddai neb sy’n cofio dyddiau’r teledu un a dwy sianel wedi dychmygu’r fath ddewis sydd ar gael heddiw.  A go brin y byddai darllenwyr Cymraeg chwarter canrif yn ôl wedi dychmygu y gellid cyhoeddi cylchgrawn wythnosol ‘lliw llawn’, heb sôn am gael y newyddion ar sgrin cyfrifiadur neu ar ffôn bychan a gwahanol declynnau symudol.  Ond mewn byr o dro cafwyd newidiadau gwirioneddol fawr.

Ac er gwaetha’r syniad sydd gan lawer am yr Eglwys fel sefydliad a arhosodd yn ei unfan, mae hithau wedi symud ymlaen.  Mae Cristion a’r Cylchgrawn Efengylaidd mor lliwgar a graenus â Golwg unrhyw ddydd; mae gan eglwysi eu gwefannau i hyrwyddo eu neges a’u gwaith; mae modd darllen y Beibl ar ffôn symudol a gwrando ar bregethau a chaneuon  Cristnogol ar gyfrifiadur.  Pwy feddyliai y gellid gwneud hyn oll yn Gymraeg heddiw?

Ac ni fu’r fath newidiadau’n gwbl ddieithr i ni yn yr Ofalaeth hon.  Mae deuddeng mlynedd ers i ni ddechrau cyhoeddi Gronyn yn wythnosol a phedair blynedd a hanner ers i wefan http://www.gronyn.org gael ei chreu. Ac fe ddaliwn ati efo’r pethau hyn gan gredu eu bod o help i hyrwyddo gwaith yr Efengyl yn ein plith.

Ond yn union fel mae pobl ym myd y teledu a’r wasg yn chwilio am ffyrdd i ddatblygu eu gwaith, mae’r Eglwys hithau’n chwilio am ffyrdd newydd o ledaenu’r sôn am Iesu Grist.  Rhaid i ninnau barhau i wneud hynny o fewn yr Ofalaeth, er gorfod cyfaddef bod hynny’n anodd iawn ar brydiau.

Gweddïwch felly am arweiniad Duw fel y gwelwn beth sy’n bosibl i ni ei wneud.  Mae cyfryngau newydd ar gael a phob math o bosibiliadau, ond y cwestiwn mawr yw beth sy’n bosibl ac yn ymarferol i ni wrth i ni ymdrechu i gyhoeddi’r Efengyl a gwasanaethu Crist.

Mae’r byd wedi newid cymaint ers i ITV weld golau ddydd gyntaf dros hanner canrif yn ôl ac ers cyhoeddi rhifyn cyntaf Golwg chwarter canrif yn ôl.  Mae pethau wedi newid yn ein plith ninnau.  Nid yr un yw’n pentrefi ac nid yr un yw ein heglwysi.  Ond yn ei drugaredd, boed i’r Arglwydd ein galluogi i wneud y gorau o bob cyfle sydd gennym i rannu’r newyddion da am Iesu a dangos cariad Duw at fyd y mae ei angen mwyaf yn aros yr un.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 22 Medi, 2013

Advertisements