Saint

Hydref 9, 2013

Oes unrhyw un ohonoch yn gwybod beth sydd i ddigwydd ddydd Iau, Ebrill 24 y flwyddyn nesaf?  Dyna’r diwrnod y bydd yr Eglwys Babyddol Rufeinig yn cynnal oedfa arbennig i gyhoeddi bod y Pab Ioan XXIII a’r Pab Ioan Paul II yn seintiau.  Roedd y Pab Ioan XXIII yn arwain Eglwys Rufain o 1958 hyd 1963 a’r Pab Ioan Paul II yn ei harwain o 1978 hyd 2005.  Mae yna bedwar cam i’r broses o ganoneiddio neu gyhoeddi rhywun yn sant yn nysgeidiaeth Eglwys Rufain.  Cychwynnir trwy gydnabod person yn ‘Was Duw’, yna’n ‘Arwrol mewn Rhinwedd’, yna’n ‘Wynfydedig’, cyn ei gyhoeddi’n ‘Sant’.  Mae’r ffaith mai heddiw, hanner can mlynedd wedi iddo farw, y mae’r Pab Ioan XXIII yn agosáu at gael ei gydnabod yn sant yn awgrym clir iawn bod hon yn broses gymhleth ac mai cymharol ychydig yw nifer y saint o fewn yr Eglwys honno.

Mae’n amlwg bod y ddealltwriaeth o’r hyn yw ‘saint’ yn un o’r gwahaniaethau rhwng Eglwys Rufain a’n heglwysi  Protestannaidd ni.  Oherwydd yn ôl ein dealltwriaeth ni o’r Ysgrythur, mae’r term ‘saint’ yn cyfeirio at holl aelodau’r Eglwys.  Dyna sut y defnyddir y gair yn y Beibl, gydag awduron llythyrau’r Testament Newydd yn cyfarch y ‘saint’ yn y gwahanol ddinasoedd.  Nid term am rai pobl well na’i gilydd o fewn yr eglwysi yw ‘saint’ ond disgrifiad o holl bobl Dduw.  Mae Paul, er enghraifft, yn ysgrifennu llythyr ’at y saint sydd yn Effesus’ (Effesiaid 1:1) ac yn cyfeirio at  ‘yr holl saint ar hyd a lled Achaia (1 Corinthiaid 1:1).  Ystyr cyntaf y gair a gyfieithir ‘saint’ yw ’gosod rhywbeth neu rywun ar wahân’, ac fe’i defnyddir felly i ddangos bod Cristnogion yn bobl sydd trwy Iesu Grist wedi eu neilltuo yn bobl i Dduw.  Ac fel pobl wedi eu neilltuo iddo, maent yn bobl sy’n cael eu gwneud yn sanctaidd a glân.

Y ddysgeidiaeth Feiblaidd, felly, yw bod pob un sy’n credu yn Iesu Grist, ac sydd trwy hynny’n perthyn i deulu Duw, yn un o’r saint.  Sôn am ‘y saint’ (yn y lluosog) a wna’r Beibl, ac nid am yr un ‘sant’ unigol.  Ac os dyna a wna’r Beibl, dyna hefyd y dylem ninnau ei wneud.  Ar bob cyfrif, dowch i ni ddiolch i Dduw am fywyd a chyfraniad Cristnogion arbennig o weithgar a ddefnyddiwyd gan Dduw i gynnal ei waith a helaethu ei Deyrnas ar hyd y blynyddoedd.  Ond nid yw hynny’n golygu priodoli’r term ‘sant’ iddynt chwaith.  Un o beryglon mawr  gwneud hynny yw gwanhau (os nad dileu) gobaith y Cristion am y Bywyd Tragwyddol.  Yn ôl y ddealltwriaeth hon, am y person a gaiff ei gydnabod yn ‘Wynfydedig’ y gallwn ddweud i sicrwydd ei fod yn y nefoedd.  Ond gobaith yr Efengyl yw bod y drws i’r nefoedd, trwy ras Duw, yn agored led y pen i bawb sydd wedi credu yn yr Arglwydd Iesu, ac nid i’r Cristnogion prin hynny sydd yn ôl safonau’r Pab ac  Eglwys Rufain wedi codi i ryw dir uwch na’r rhelyw o’u cyd gredinwyr.  Ein braint yw cael credu a chyhoeddi bod pawb sy’n credu yn Iesu Grist yn perthyn i gymdeithas ddirifedi ei saint.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn 06 Hydref, 2013

Advertisements