Glaw eto?

Hydref 12, 2013

Mae yna siawns go lew y bydd hi’n bwrw glaw heddiw.  Yn ôl a ddeallaf, fe gawsom ni law yn yr ardal hon mewn naw o’r deg blynedd diwethaf ar y dyddiad hwn.  Ac yn ôl y rhagolygon nos Wener, beth bynnag, mi allwn ni ddisgwyl glaw heddiw eto.  Cawn weld ai felly y bydd hi.

Na, ddylem ni ddim synnu os bydd hi’n glawio heddiw.  Yn ôl a ddywedwyd wrthyf y noson o’r blaen roedd hi’n dywydd gwlyb dros ben yr adeg hon y llynedd.  Ac wedi’r cwbl, mae’n ganol Hydref ac yn dymor y Diolchgarwch.  Ac er ei bod wedi oeri’n arw’r wythnos ddiwethaf yma, allwn ni ddim cwyno’n ormodol ynghylch tywydd y misoedd diwethaf.

Yn nhymor y Diolchgarwch, felly, dowch i ni wneud yr union beth y mae’r Ŵyl hon yn ein hannog i’w wneud, sef rhoi diolch i Dduw am ei holl ddaioni atom.  Nid y lleiaf o’r daioni hwnnw yw elfennau gwahanol y tywydd yr ydym mor ddibynnol arnynt: yr haul a’i wres, y gwynt a’i rym, a’r glaw a’i wlith.    Bu’n rhwydd iawn i ni yn y wlad hon i ddiolch am y pethau hyn oherwydd yr amrywiaeth diogel o dywydd a gawsom dros y blynyddoedd.  Beth bynnag a ddywedwn ar brydiau am hafau gwlyb a thywydd gwael, mae’n rhyfeddol o dda arnom, diolch i Dduw am hynny.

Ond nid fel pobl hunanol sy’n meddwl yn unig am ein lles ein hunain y down at Dduw, ond fel pobl sy’n awyddus hefyd i gofio gobeithio am eraill nad yw  eu hamgylchiadau mor rhwydd: pobl, er enghraifft, y mae sychder a diffyg dŵr yn fygythiad parhaus i’w lles a’u hiechyd.  Diolchwn am y mudiadau a’r elusennau sy’n gweithio’n egnïol i gynorthwyo a gwella amgylchiadau byw mewn gwahanol wledydd ar draws y byd.

Mae meddwl am anghenion eraill yn gwneud i ni fod yn ymwybodol o’n gwendid a’n hanallu i estyn cymorth.  Ac felly diolchwn am bob mudiad Cristnogol sy’n ein galluogi, trwy ein cefnogaeth iddynt, i wneud hynny.  Ac mae’r ymdeimlad o wendid ac anallu mor gyfarwydd hefyd pan feddyliwn ni am waith yr Efengyl a chenhadaeth ein heglwysi.  Mae’r angen mor fawr, a chymaint heb adnabod cariad Duw.  Mae’r maes mor eang, a chymaint heb wybod am Iesu Grist a’i waith.  Mae cymaint i’w wneud fel na wyddom yn aml sut nac ym mhle i ddechrau.  Wrth ddiolch am bawb a phopeth sy’n ein helpu i geisio rhannu’r newydd da am Iesu Grist, diolchwn yn bennaf y gallwn bwyso ar Dduw ei hun i’n helpu yn y gwaith hwn.  Hebddo Ef, ni allwn wneud dim.  Nid anobeithio yw dweud peth felly, ond cydnabod mai Duw yw ei hun yw ein gobaith – ein hunig obaith mewn gwirionedd – yn ei waith Ef ei hun.

Boed i Dduw yn ei drugaredd fendithio  ei waith er mwyn i’r sychder a’r caledi ysbrydol gilio.  A boed i ninnau trwy ras Duw fod yn gydweithwyr iddo Ef i geisio ac i hyrwyddo hynny.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn 13 Hydref, 2013

Advertisements