CIinio Cawl Capel

Cinio Cawl Capel

Diolch yn fawr iawn i bawb a ddaeth i’r cinio ar ôl yr oedfa Deulu yn Capel Coch ddydd Sul, Tachwedd 24 i godi arian at Apêl Haiti 2013-2014 Undeb yr Annibynwyr a Chymorth Cristnogol.  Cafwyd amser hynod o braf yng nghwmni ein gilydd, a gobeithio bod pawb wedi mwynhau’r cawl a gweddill yr arlwy.  Diolch hefyd i bobl ifanc yr Ysgol Sul am baratoi’r cwis ar ein cyfer cyn ac ar ôl cinio.  Roedd yn hwyl fawr, hyd yn oed os cawsom drafferth i gael yr atebion cywir!  Casglwyd £273.75 at yr Apêl.  Diolch yn fawr am y rhoddion i gyd.

Caethiwed

Ddechrau mis Gorffennaf y clywsom am Amanda Berry yn dianc o dŷ yn Cleveland, Ohio lle’r oedd hi a dwy wraig arall wedi eu cadw’n gaeth.  Roedd hi wedi bod yn y tŷ am ddeng mlynedd a’r ddwy arall am naw ac un mlynedd ar ddeg.  Roedd yn anodd credu y gallai’r fath beth ddigwydd mewn tŷ ar stryd ddigon cyffredin yn yr Unol Daleithiau.

Ddeufis yn ddiweddarach, daeth y sôn am gaethiwo pobl yn llawer nes atom pan gyhuddwyd chwech o ddynion o ardal Casnewydd, mewn dau achos gwahanol ddiwedd Medi, o gaethiwo a thrin dynion fel caethweision.

Ac ymhen deufis arall, clywsom yr wythnos ddiwethaf am dair gwraig yn dianc o dŷ yn Lambeth, Llundain,  lle’r honnir iddynt gael eu cadw a’u trin fel caethweision am 30 o flynyddoedd.  Mae’n ymddangos y gallasai’r fengaf o’r tair bod wedi ei geni hyd yn oed yn y tŷ hwnnw.

Tair enghraifft yn unig yw’r rhain o’r ffordd y caiff miloedd o bobl a phlant eu cam-drin heddiw.  Caiff llawer eu herwgipio, eu prynu a’u gwerthu, a’u trin fel caethweision,   Yn 2007, rhoed sylw mawr i ddaucanmlwyddiant pasio  Deddf Dileu’r Fasnach Gaethweision y bu William Wilberforce yn ymgyrchu mor frwd drosti yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Mor drist yw gweld y gamdriniaeth annynol hon yn parhau yn ein cymdeithas honedig waraidd ni.  Nid yw bodolaeth deddf yn golygu bod y ddeddf honno’n cael ei pharchu.  Mae pob Cristion yn gwybod hynny o’i brofiad ei hunan wrth gwrs.  Mae deddf Duw wedi ei rhoi i ni, ond nid yw hynny’n golygu ein bod yn ei chadw fel y dylem.

Mae cyrff fel Cymorth Cristnogol, Y Cynghrair Efengylaidd a Byddin yr Iachawdwriaeth yn codi llais ar ran yr eglwysi yn erbyn y fasnach mewn pobl.  Ceir hefyd fudiadau Cristnogol fel ‘Hope for Justice’ a ‘Love 146’ sy’n bodoli er mwyn gwrthwynebu’r fasnach honno.  Maent yn gwneud gwaith da ac yn deilwng o’n gweddïau yn eu brwydr yn erbyn y drwg mawr hwn o fewn ein cymdeithas heddiw.

Mae’r hanesion hyn gwaetha’r modd yn ein hatgoffa o ba mor greulon y gall pobl fod at eraill.  Mae’n anodd credu y gall pobl fod mor annynol wrth drin ei gilydd.  Fedrwn ni ddim dechrau dychmygu’r creulondeb sydd y tu ôl i’r straeon hyn.  Pwy fyddai’n dychmygu bod y fath bethau’n gallu digwydd yn ein cymdeithas wâr ni heddiw?  Gweddïwn dros bobl sy’n cael eu dal yn gaeth, o olwg y byd, iddynt gael eu rhyddhau.  Gweddïwn dros bawb sy’n gweithio er mwyn ceisio rhyddhau eraill, iddynt lwyddo yn eu hymdrech.  Gweddïwn dros y rhai sydd wedi eu rhyddhau, iddynt allu ymdopi â’u rhyddid.  Gweddïwn hyd yn oed dros y bobl hynny sy’n dal rhai cwbl ddiniwed yn gaeth, iddynt ddod i edifeirwch calon a rhoi heibio’r creulondeb dychrynllyd hwn.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn 24 Tachwedd, 2013

 

Pa ryfedd?

Yn ôl un cwmni diogelwch, fe gollodd siopau gwledydd Prydain nwyddau gwerth tri biliwn a hanner o bunnoedd y llynedd trwy dwyll a lladrad.  Mae’r troseddu hwn yn amlwg yn broblem enfawr i berchenogion siopau, a does ryfedd bod cymaint o swyddogion diogelwch i’w gweld ym mhob siop fawr erbyn hyn.

Gwelwyd pobl yn lladrata ac ysbeilio nwyddau o siopau yn Ynysoedd y Pilipinas yr wythnos ddiwethaf wedi’r difrod enfawr a achoswyd gan deiffŵn Haiyan.  A chlywyd llefarwyr ar ran awdurdodau’r wlad yn condemnio’r lladrata hwnnw.  Gallwn ddeall hynny os oedd pobl yn manteisio ar y trasiedi er mwyn ysbeilio nwyddau drudfawr.  Ond gallwn hefyd ddeall pam y byddai pobl yn eu hanobaith llwyr yn fodlon gwneud unrhyw beth er mwyn cael gafael mewn ychydig o fwyd.  Pa ryfedd bod pobl sydd ar eu cythlwng yng nghanol y fath ddioddefaint a cholledion yn barod i ysbeilio’r stordai er mwyn eu bwydo’u hunain a’u teuluoedd?

A pha ryfedd hefyd ein bod yn clywed am ymdrechion glew pobl y wlad i gynorthwyo ei gilydd?  Yng nghanol y trychineb dychrynllyd gwelwyd pobl yn gofalu am ei gilydd ac yn gwneud popeth posibl i gynorthwyo’r rhai a ddioddefodd waethaf.  Pa ryfedd, er enghraifft, ein bod yn clywed am  Gristnogion lleol yn ymdrechu i gludo bwyd a diod i bentrefi diarffordd ar gefn moto beics, er i’r daith gymryd tri diwrnod am fod ffyrdd wedi eu difa’n llwyr?  Yr amgylchiadau gwaethaf yn aml a ddaw â’r gorau mewn pobl i’r amlwg.

A pha ryfedd felly bod cymaint o arian wedi ei gyfrannu ar draws y byd, ac yma yng Nghymru a gwledydd Prydain trwy’r Pwyllgor Argyfyngau Brys, er mwyn estyn y cymorth cwbl angenrheidiol i’r bobl a oroesodd y teiffŵn a’i ganlyniadau difäol?

Unwaith eto, mae lluniau dychrynllyd y difrod a’r dioddefaint wedi esgor ar gydymdeimlad dwys a haelioni mawr, a bydd yr arian a gyfrannwyd gan bobl yn llythrennol yn achub miloedd ar filoedd o fywydau dros y dyddiau nesaf.

Pa ryfedd hefyd y bydd llawer o  Gristnogion ac eglwysi’n awyddus i gyfrannu at yr apêl arbennig hon ac y byddant hefyd yn parhau i gefnogi gwaith cyson elusennau Cristnogol fel Tearfund a Chymorth Cristnogol?   O weld y tlodi a’r newyn a’r dioddefaint mawr, mae cariad Crist yn eu cymell i roi yn hael er mwyn cyfrannu ym mha ffordd bynnag y gallant at leddfu’r anghenion difrifol a welir ymhlith pobl y Pilipinas.

Boed bendith Duw ar bob ymdrech i anfon cymorth i’r ynysoedd hyn dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.  Gallwn ninnau yn ogystal â chyfrannu arian weddïo dros y bobl hyn yn eu dioddefaint mawr.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn 17 Tachwedd, 2013

Eglwys Annibynnol Ebeneser Deiniolen

Ethol Diaconiaid Newydd

Bore Sul, Tachwedd 17, 2013

Byddwn yn ethol diaconiaid newydd i eglwys Ebeneser yn ystod yr oedfa fore Sul, Tachwedd 17 (10.00 o’r gloch).

Gwneir hyn trwy bleidlais bapur.

Yr aelodau a fydd yn yr oedfa gaiff bleidleisio.

A wnewch chi ymdrech arbennig i fod yno os gwelwch yn dda.

Sôn am ryfeloedd

Un o Suliau mwyaf trist y flwyddyn yn sicr yw Sul y Cofio, a heddiw eto caiff gwasanaethau lu eu cynnal i goffau’r holl bobl a laddwyd mewn dau Ryfel Byd a myrdd o ryfeloedd eraill.  Gwaetha’r modd, mae’r rhyfeloedd a’r lladd yn parhau, ac eleni eto mae enwau newydd i’w hychwanegu at restr hir y bobl a gollwyd o ganlyniad i’r brwydro ar draws y byd.

Mae Syria, Swdan, De Swdan a Libya ymysg y gwledydd sy’n dioddef rhyfel heddiw.  Mae’r brwydro’n parhau hefyd yn Afghanistan, Irac, Somalia, Yr Aifft a sawl gwlad arall.  Er enghraifft, mae dros 6,000 o bobl wedi eu lladd yn Irac eleni, er y byddai’r rhan fwyaf o bobl yn tybio bod y rhyfela wedi dod i ben yno ers talwm.

Gweddïwn heddiw dros bawb a fydd yn cofio am anwyliaid a fu farw ym mhob rhyfel ddoe a heddiw.  Boed i Dduw yn ei drugaredd eu cynnal a’u cysuro yn eu hiraeth a’u galar parhaus.

Dros y flwyddyn nesaf bydd pob math o ddigwyddiadau’n cael eu trefnu er mwyn cofio canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf.  Mae’n debyg bod cannoedd o wahanol bethau wedi eu trefnu ar hyd a lled gwledydd Prydain.  Eisoes, clywais ambell un ar y teledu’n cyfeirio at y gweithgareddau hyn fel ’dathliad’ o gychwyn y Rhyfel.  Mae’n debyg mai’n anfwriadol y defnyddiwyd y gair arbennig hwnnw.  Nid rhywbeth i’w ddathlu oedd y Rhyfel Mawr, ac nid rhywbeth i’w ddathlu yw’r un rhyfel arall.  Does ond gobeithio nad clodfori rhyfel a wneir dros y flwyddyn nesaf.  Gwnaed gormod o lawer o hynny dros y blynyddoedd.  Ai gormod disgwyl y bydd blwyddyn o gofio yn esgor ar benderfyniad newydd i wneud popeth posibl i osgoi rhyfeloedd i’r dyfodol?

Gofidiwn wrth glywed am ryfeloedd.  Gweddïwn am gymod rhwng cenedl a chenedl, ac o fewn cenhedloedd.  Pwyswn ar arweinwyr byd i wneud popeth i ddod â rhyfel i ben ac i osgoi rhyfel.  Yr ydym yn dyheu am fyd heb ryfel na sôn am ryfel.

Ond gwyddom mai byd o bechod yw hwn a bod mewn byd felly bob amser duedd i frwydro a lladd.  Fe gawsom rybudd o hynny gan Iesu Grist.  ‘Byddwch yn  clywed am ryfeloedd a sôn am ryfeloedd’ (Mathew 24:6).  Mae’n mynd ymlaen i ddweud, ‘gofalwch beidio â chyffroi, oherwydd rhaid i hyn ddigwydd’.  Dweud a wna ei bod yn anorfod y bydd rhyfeloedd ym mhob oes am fod pobl ym mhob oes yn pechu. [Nid dweud wrthym beidio â phoeni am ryfeloedd a wna Iesu yma.  Roedd rhai’n dysgu bod yr holl ryfeloedd yn arwydd o ddiwedd buan y byd.  Ond dywed Iesu na all neb ddadlau bod rhyfeloedd yn arwydd o ddiwedd y byd, gan fod rhyfeloedd gyda ni bob amser.  Ni ŵyr neb pryd y daw’r byd hwn i ben.]  Yr unig obaith am gymod rhwng pobl a’i gilydd yw Iesu Grist ei hun, sydd yn ein cymodi â Duw ac â phobl eraill trwy ei aberth fawr ar Galfaria.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn 10 Tachwedd, 2013

 

Y Sahara

Beth tybed oedd stori fwyaf yr wythnos ddiwethaf?  Y storm a drawodd rannau o wledydd Prydain?  Dechrau achos llys Rebekah Brooks ac Andy Coulson?  Streic yr ymladdwyr tân?  Addewid David Cameron o ragor o bwerau i Lywodraeth Cymru?  Mwy dirdynnol yn sicr na’r un o’r straeon hyn oedd yr hyn a ddigwyddodd i gant a mwy o bobl yn Anialwch y Sahara yn Niger.  Mae’n debyg mai gadael Niger, un o wledydd tlotaf y byd, er mwyn chwilio am fywyd gwell yn Algeria oedd y bobl hyn.  Ond wedi i’w cerbydau dorri bu farw oddeutu 90 ohonynt yng ngwres yr anialwch, wedi dyddiau yno heb ddŵr.  Er mai’r wythnos hon y daeth y drasiedi fawr hon i’r amlwg, fe ddigwyddodd yn gynnar ym mis Hydref, tua’r un pryd felly â thrasiedi arall pan foddwyd dros gant o ffoaduriaid o Eritrea a Somalia pan suddodd eu cwch oddi ar Ynys Lampedusa yn Yr Eidal.

Mor eithriadol o drist y digwyddiadau hyn.   Ond mwy trist fyth y ffaith nad digwyddiadau anghyffredin mohonynt.  Dywed mudiadau dyngarol bod cymaint ag ugain mil o ffoaduriaid wedi boddi wrth groesi Môr y Canoldir yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf wrth iddynt geisio dianc rhag tlodi affwysol yn eu gwledydd eu hunain.

Y peth mwyaf dirdynnol a glywais am yr hyn a ddigwyddodd yn y Sahara oedd geiriau un o’r ychydig a oroesodd, sef  merch ifanc 14 mlwydd oed o’r enw Shafa.  Roedd ei stori hi’n eithriadol o drist.  Bu farw ei mam a’i dwy chwaer yn yr anialwch. Soniodd Shafa hefyd am filwyr o Algeria yn gwrthod rhoi dŵr i’r ffoaduriaid; am gerbydau yn gyrru heibio iddynt heb gynnig help; a hyd yn oed am un cerbyd yn taro tri ohonynt a’u lladd.  Cafodd ei hachub o’r diwedd gan deithwyr a arhosodd i’w helpu.

Roedd yn amhosib darllen stori Shafa heb gofio’r ddameg a adroddodd Iesu am y Samariad Trugarog.  Ac mae’r ddameg honno bob amser yn ein herio i ystyried y math o gymdogion ydym ninnau i bobl mewn anghenion dyrys iawn o’n cwmpas.

Mae’n amhosibl i ni amgyffred yr hyn a ddigwyddodd yn yng ngwres tanbaid y Sahara.  Rhy hawdd yw condemnio’r bobl am beidio â helpu’r ffoaduriaid.  Fedrwn ni ddim dychmygu eu harswyd o weld y fath ddioddefaint na’u hofn o gael eu gweld yn gwneud rhywbeth anghyfreithlon wrth eu helpu.  Fedrwn ni chwaith ddim bod mor feiddgar â mynnu y byddem ni’n sicr wedi aros i’w helpu.

Yr hyn y gallwn ei wneud yw ceisio nerth a gras i ymateb i’r anghenion a welwn o’n cwmpas yn ein cymdogaeth ein hunain, a gwneud yr hyn a allwn i estyn cymorth i bobl sy’n dioddef mewn rhannau eraill o’r byd trwy’r mudiadau a’r asiantaethau sy’n cynnig cyfle i ni wneud hynny.  Un peth sy’n sicr yw mai trwy nerth a gras Duw, ac nid trwy ein nerth ein hunain, y gallwn estyn y cymorth hwnnw bob amser.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn 03 Tachwedd, 2013