Pa ryfedd?

Tachwedd 18, 2013

Yn ôl un cwmni diogelwch, fe gollodd siopau gwledydd Prydain nwyddau gwerth tri biliwn a hanner o bunnoedd y llynedd trwy dwyll a lladrad.  Mae’r troseddu hwn yn amlwg yn broblem enfawr i berchenogion siopau, a does ryfedd bod cymaint o swyddogion diogelwch i’w gweld ym mhob siop fawr erbyn hyn.

Gwelwyd pobl yn lladrata ac ysbeilio nwyddau o siopau yn Ynysoedd y Pilipinas yr wythnos ddiwethaf wedi’r difrod enfawr a achoswyd gan deiffŵn Haiyan.  A chlywyd llefarwyr ar ran awdurdodau’r wlad yn condemnio’r lladrata hwnnw.  Gallwn ddeall hynny os oedd pobl yn manteisio ar y trasiedi er mwyn ysbeilio nwyddau drudfawr.  Ond gallwn hefyd ddeall pam y byddai pobl yn eu hanobaith llwyr yn fodlon gwneud unrhyw beth er mwyn cael gafael mewn ychydig o fwyd.  Pa ryfedd bod pobl sydd ar eu cythlwng yng nghanol y fath ddioddefaint a cholledion yn barod i ysbeilio’r stordai er mwyn eu bwydo’u hunain a’u teuluoedd?

A pha ryfedd hefyd ein bod yn clywed am ymdrechion glew pobl y wlad i gynorthwyo ei gilydd?  Yng nghanol y trychineb dychrynllyd gwelwyd pobl yn gofalu am ei gilydd ac yn gwneud popeth posibl i gynorthwyo’r rhai a ddioddefodd waethaf.  Pa ryfedd, er enghraifft, ein bod yn clywed am  Gristnogion lleol yn ymdrechu i gludo bwyd a diod i bentrefi diarffordd ar gefn moto beics, er i’r daith gymryd tri diwrnod am fod ffyrdd wedi eu difa’n llwyr?  Yr amgylchiadau gwaethaf yn aml a ddaw â’r gorau mewn pobl i’r amlwg.

A pha ryfedd felly bod cymaint o arian wedi ei gyfrannu ar draws y byd, ac yma yng Nghymru a gwledydd Prydain trwy’r Pwyllgor Argyfyngau Brys, er mwyn estyn y cymorth cwbl angenrheidiol i’r bobl a oroesodd y teiffŵn a’i ganlyniadau difäol?

Unwaith eto, mae lluniau dychrynllyd y difrod a’r dioddefaint wedi esgor ar gydymdeimlad dwys a haelioni mawr, a bydd yr arian a gyfrannwyd gan bobl yn llythrennol yn achub miloedd ar filoedd o fywydau dros y dyddiau nesaf.

Pa ryfedd hefyd y bydd llawer o  Gristnogion ac eglwysi’n awyddus i gyfrannu at yr apêl arbennig hon ac y byddant hefyd yn parhau i gefnogi gwaith cyson elusennau Cristnogol fel Tearfund a Chymorth Cristnogol?   O weld y tlodi a’r newyn a’r dioddefaint mawr, mae cariad Crist yn eu cymell i roi yn hael er mwyn cyfrannu ym mha ffordd bynnag y gallant at leddfu’r anghenion difrifol a welir ymhlith pobl y Pilipinas.

Boed bendith Duw ar bob ymdrech i anfon cymorth i’r ynysoedd hyn dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.  Gallwn ninnau yn ogystal â chyfrannu arian weddïo dros y bobl hyn yn eu dioddefaint mawr.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn 17 Tachwedd, 2013