CIinio Cawl Capel

Tachwedd 25, 2013

Cinio Cawl Capel

Diolch yn fawr iawn i bawb a ddaeth i’r cinio ar ôl yr oedfa Deulu yn Capel Coch ddydd Sul, Tachwedd 24 i godi arian at Apêl Haiti 2013-2014 Undeb yr Annibynwyr a Chymorth Cristnogol.  Cafwyd amser hynod o braf yng nghwmni ein gilydd, a gobeithio bod pawb wedi mwynhau’r cawl a gweddill yr arlwy.  Diolch hefyd i bobl ifanc yr Ysgol Sul am baratoi’r cwis ar ein cyfer cyn ac ar ôl cinio.  Roedd yn hwyl fawr, hyd yn oed os cawsom drafferth i gael yr atebion cywir!  Casglwyd £273.75 at yr Apêl.  Diolch yn fawr am y rhoddion i gyd.


Caethiwed

Tachwedd 25, 2013

Ddechrau mis Gorffennaf y clywsom am Amanda Berry yn dianc o dŷ yn Cleveland, Ohio lle’r oedd hi a dwy wraig arall wedi eu cadw’n gaeth.  Roedd hi wedi bod yn y tŷ am ddeng mlynedd a’r ddwy arall am naw ac un mlynedd ar ddeg.  Roedd yn anodd credu y gallai’r fath beth ddigwydd mewn tŷ ar stryd ddigon cyffredin yn yr Unol Daleithiau.

Ddeufis yn ddiweddarach, daeth y sôn am gaethiwo pobl yn llawer nes atom pan gyhuddwyd chwech o ddynion o ardal Casnewydd, mewn dau achos gwahanol ddiwedd Medi, o gaethiwo a thrin dynion fel caethweision.

Ac ymhen deufis arall, clywsom yr wythnos ddiwethaf am dair gwraig yn dianc o dŷ yn Lambeth, Llundain,  lle’r honnir iddynt gael eu cadw a’u trin fel caethweision am 30 o flynyddoedd.  Mae’n ymddangos y gallasai’r fengaf o’r tair bod wedi ei geni hyd yn oed yn y tŷ hwnnw.

Tair enghraifft yn unig yw’r rhain o’r ffordd y caiff miloedd o bobl a phlant eu cam-drin heddiw.  Caiff llawer eu herwgipio, eu prynu a’u gwerthu, a’u trin fel caethweision,   Yn 2007, rhoed sylw mawr i ddaucanmlwyddiant pasio  Deddf Dileu’r Fasnach Gaethweision y bu William Wilberforce yn ymgyrchu mor frwd drosti yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Mor drist yw gweld y gamdriniaeth annynol hon yn parhau yn ein cymdeithas honedig waraidd ni.  Nid yw bodolaeth deddf yn golygu bod y ddeddf honno’n cael ei pharchu.  Mae pob Cristion yn gwybod hynny o’i brofiad ei hunan wrth gwrs.  Mae deddf Duw wedi ei rhoi i ni, ond nid yw hynny’n golygu ein bod yn ei chadw fel y dylem.

Mae cyrff fel Cymorth Cristnogol, Y Cynghrair Efengylaidd a Byddin yr Iachawdwriaeth yn codi llais ar ran yr eglwysi yn erbyn y fasnach mewn pobl.  Ceir hefyd fudiadau Cristnogol fel ‘Hope for Justice’ a ‘Love 146’ sy’n bodoli er mwyn gwrthwynebu’r fasnach honno.  Maent yn gwneud gwaith da ac yn deilwng o’n gweddïau yn eu brwydr yn erbyn y drwg mawr hwn o fewn ein cymdeithas heddiw.

Mae’r hanesion hyn gwaetha’r modd yn ein hatgoffa o ba mor greulon y gall pobl fod at eraill.  Mae’n anodd credu y gall pobl fod mor annynol wrth drin ei gilydd.  Fedrwn ni ddim dechrau dychmygu’r creulondeb sydd y tu ôl i’r straeon hyn.  Pwy fyddai’n dychmygu bod y fath bethau’n gallu digwydd yn ein cymdeithas wâr ni heddiw?  Gweddïwn dros bobl sy’n cael eu dal yn gaeth, o olwg y byd, iddynt gael eu rhyddhau.  Gweddïwn dros bawb sy’n gweithio er mwyn ceisio rhyddhau eraill, iddynt lwyddo yn eu hymdrech.  Gweddïwn dros y rhai sydd wedi eu rhyddhau, iddynt allu ymdopi â’u rhyddid.  Gweddïwn hyd yn oed dros y bobl hynny sy’n dal rhai cwbl ddiniwed yn gaeth, iddynt ddod i edifeirwch calon a rhoi heibio’r creulondeb dychrynllyd hwn.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn 24 Tachwedd, 2013