Mandela

Mae pobl ym mhob cwr o’r byd yn sôn am Nelson Mandela ers iddo farw yn ei gartref yn Ne Affrica nos Iau.  Ac nid yw hynny’n syndod o gwbl o gofio mawredd y dyn.  Mae rhai yn rhy ifanc i’w gofio’n cerdded o gaethiwed ei gell wedi 27 o flynyddoedd dan glo.  Mae rhai hyd yn oed yn rhy ifanc i’w gofio yn Arlywydd De Affrica rhwng 1994 a 1999.  Ac eto, mae pobl o bob oed yn siarad amdano.

Buan iawn yr aeth y bobl a laddwyd yn Glasgow ychydig dros wythnos yn ôl pan syrthiodd yr hofrennydd trwy do’r dafarn yn angof.  Ond yr un yw colled teuluoedd Glasgow â theulu Mandela.  Boed i oleuni’r Efengyl lewyrchu ar deuluoedd galar ym mhobman heddiw.

Ers nos Iau, cafwyd teyrngedau cwbl haeddiannol i Mr Mandela, a fu farw yn 95 mlwydd oed; ac fe’n hatgoffwyd am y gwaith rhyfeddol a wnaeth.  Mae’n bosibl bod llawer o’r hanes yn newydd i ni, er mor gyfarwydd fuom â gweld a chlywed amdano dros y blynyddoedd.   Cafwyd hefyd atgofion personol gwleidyddion a gohebwyr a phobl eraill am y troeon y bu iddynt gyfarfod ag ef. Soniodd John Simpson, un o ohebwyr y BBC, am Mr Mandela’n croesawu plentyn ag anabledd dwys i’w gartref.  Mab i un o ffrindiau Simpson oedd yr hogyn, ac eisteddodd Mandela gydag ef i siarad ag ef a’i fwydo.

Ond y sylw mwyaf cofiadwy i mi oedd eiddo Tony Davies, a fu’n byw yn Ne Affrica ers deugain mlynedd a mwy, ar Radio Cymru.  Dywedodd Mr Davies iddo wrthod gwahoddiad i gyfarfod â Nelson Mandela am ei fod yn teimlo’n annheilwng o’r fraint.  Doedd o ddim wedi gwneud unrhyw beth, meddai, i’w gefnogi ar hyd blynyddoedd ei garchariad; ac roedd hyd yn oed yn cyfaddef mai ychydig iawn a wyddai amdano cyn iddo gael ei ryddhau a dod wedyn yn Arlywydd y wlad.

Roedd rhaid edmygu gonestrwydd a diffuantrwydd Mr Davies.  Ac eto nid oedd angen iddo deimlo felly.  Roedd Mandela wedi maddau hyd yn oed i’r bobl a fu’n ei ormesu, ac wedi cymodi â hwy.  A’i esiampl ryfeddol i bawb yn Ne Affrica a sicrhaodd heddwch a chymod yn y wlad honno wedi i drefn annynol Apartheid ddod i ben.

Roedd Nelson Mandela ei hun yn pwysleisio nad oedd ef na Meseia na sant ond dyn cyffredin a weithredodd mewn amgylchiadau anghyffredin.  Byddai gostyngeiddrwydd y dyn mawr wedi golygu y cawsai Tony Davies groeso cynnes ganddo er gwaethaf pob ymdeimlad o annheilyngdod.  Ac yn hyn o beth, yr oedd Mandela yn debyg i’r Arglwydd Iesu. Gallwn deimlo’n annheilwng o ddod at Iesu.  Mi ddylem deimlo felly mewn gwirionedd!  Ond mae Iesu’n ein croesawu er gwaethaf hynny.  Nid ydym yn deilwng ohono ef a’i aberth drosom, nac o’i faddeuant a’i gariad, ond mae’r Gwaredwr yn ein derbyn beth bynnag.  Diolchwn am hynny, a chofiwn nad oes raid i’r un ohonom oedi dod ato mewn ffydd.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn 08 Rhagfyr, 2013

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: