Mumbai

Chwefror 4, 2014

 

Petaech chi yn ninas Mumbai yn India heddiw, byddai cyfle i chi fod ymhlith y teithwyr cyntaf ar drên un gledren (monorail) newydd y ddinas a fydd yn cario teithwyr am y tro cyntaf heddiw.  Ynghyd â’r metro (a fydd yn cynnwys trenau tanddaearol cyntaf y ddinas), a’r briffordd newydd, Eastern Freeway, a’r terminws newydd ym mhrif faes awyr y ddinas, mae’n arwydd amlwg o ffyniant newydd a datblygiad cyflym y ddinas a’r wlad.  Mae’n amlwg bod arian mawr yn cael ei wario ar foderneiddio system  drafnidiaeth y ddinas, a bod y wlad yn prysur ddatblygu ac yn dod yn rym economaidd o bwys yn y byd.

Ond mae’n amlwg hefyd nad yw’r budd economaidd wedi cyrraedd pob rhan o’r ddinas, a bod miloedd o bobl ymhellach o lawer oddi wrth fywyd cyfforddus na thaith yr un trên na char nac awyren.  Rhan o ddinas Mumbai yw slymiau Dharavi, lle mae rhwng hanner miliwn a miliwn o bobl yn byw mewn cytiau a thai annigonol mewn amgylchiadau  dychrynllyd.  Un peth sy’n dangos cymaint o dlodi sydd ym Mumbai yw’r ffaith bod Dharavi’n cael ei chydnabod yn un o slymiau mwya’r byd, er nad hi  o bosibl yw’r slym fwyaf yn y ddinas erbyn hyn.  Mae tlodi a chyfoeth yn gymdogion amlwg ym Mumbai.

Ac o heddiw ymlaen bydd y trên un gledren yn gwibio dros Dhavari.  Bydd yr hyn a wêl llawer o’r teithwyr danynt yn wahanol iawn i’w byd moethus hwy eu hunain.  Ac eto, os bydd eu trwyn yn nhudalennau papur newydd neu lyfr neu dabled electroneg mae’n bosibl na fyddant hyd yn oed yn sylwi ar drueni Dhavari.  A phetai hynny’n digwydd a thrigolion Dhavari yn aros yn eu tlodi am fod cymdeithas ffyniannus newydd India yn eu hanwybyddu, byddai’n drasiedi o’r mwyaf.

A gofalwn nad awn ninnau heibio i dlodi a chynni’r byd  Gwyliwn rhag i ni edrych, o sedd y trên fel petai, ar helbulon pobl heb gael ein cyffwrdd o gwbl gan y dioddefaint hwnnw.  Mor hawdd yw troi ymaith a dewis peidio â gweld angen pobl na’r cyfle sydd i ninnau weithredu drostynt.  Mae dilyn yr Arglwydd Iesu Grist yn ein gorfodi i garu ac i dosturio wrth bobl mewn anghenion o bob math. Gan mai felly’n union y gwnaeth ef.

Oherwydd Efengyl sydd gennym am Un nad aeth heibio, ond a ddisgynnodd i ganol y byd a’i helyntion.  Daeth Iesu i lawr o’r trên.  Daeth i ganol tlodi’r byd, i ganol ei fudreddi a’i ddrewdod; a mwy na hynny hyd yn oed, fe’i gwnaeth ei hun yn dlawd gan uniaethu â phobl yn eu dioddefaint.  Mae’n gwybod yn union beth yw newyn gan iddo ymprydio am ddeugain niwrnod yn yr anialwch.  Mae’n gwybod beth yw bod yn ddigartref gan nad oedd ganddo ef ei hun le i roi ei ben i lawr.  Mae’n gwybod beth yw bod yn unig ac yn wrthodedig gan iddo fynd i’r Groes.  A thrwy ei ddioddefaint a’i angau mae’n delio â’n tlodi gwaethaf ac yn galluogi methdalwyr ysbrydol i fod yn gyfoethogion yng ngolwg Duw.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn 02 Chwefror, 2014