Y 777

Mawrth 17, 2014

Wythnos yn ôl, os cofiaf yn iawn, roedd tudalen flaen Gronyn wedi ei sgwennu erbyn nos Wener.  Oni bai am hynny, mae’n bosibl iawn y byddwn wedi sôn am yr awyren Boeing 777 a ddiflannodd ar ei thaith o Kuala Lumpur i Beijing ddydd Sadwrn. Ac eto, byddai wedi bod yn anodd gwybod beth i’w ddweud gan na wyddai neb ar y pryd beth oedd wedi digwydd i’r awyren. Mor hawdd fyddai sôn am derfysgaeth neu ddamwain er enghraifft, a deffro fore Sul a deall mai rhywbeth cwbl wahanol a ddigwyddodd i’r awyren a’r 239 o bobl oedd arni. Yr un peth na fyddwn i’n sicr wedi ei ddychmygu yw y byddem ni, wythnos y ddiweddarach, yn dal heb syniad beth a ddigwyddodd iddi.  Ac mae hynny’n rhyfeddod o gofio’r holl offer technegol soffistigedig sydd ar awyrennau modern a’r holl systemau cyfathrebu sy’n cadw golwg ar symudiadau awyrennau a phopeth arall y dyddiau hyn.  Nid heb achos y gofynnodd llawer o bobl yr wythnos ddiwethaf, ‘Sut all awyren o’r fath ddiflannu’n llwyr heb i neb o gwbl wybod beth a ddaeth ohoni?’

Erbyn hyn, un ddamcaniaeth yw bod rhywun neu rywrai yn fwriadol wedi newid cyfeiriad yr awyren a thorri’r systemau cyfathrebu fel na ellid olrhain ei chyfeiriad, a bod yr awyren wedi hedfan am roi oriau dros Gefnfor India cyn plymio i’r dŵr. Os mai dyna’r gwir mae ehangder y Cefnfor yn golygu bod chwilio am yr awyren yn dasg eithriadol o anodd.  Ond yn hwyr neu’n hwyrach, y tebygrwydd yw y cawn wybod beth ddigwyddodd iddi.

Yn y cyfamser, gweddïwn dros yr holl deuluoedd sy’n ofni’r gwaethaf ac sydd bellach ers wythnos gyfan yn wynebu’r posibilrwydd na welant eu hanwyliaid eto. Ond er gwaetha’r ofnau, nes y ceir gwybodaeth bendant i’r gwrthwyneb bydd llawer ohonynt yn dal i obeithio a gweddïo bod yr awyren wedi glanio’n ddiogel yn rhywle. Oherwydd mae’n ymddangos mai’r unig beth a wyddom am ei diflaniad yw na wyddom unrhyw beth! Ac felly, mae’r chwilio’n parhau, a chylch y chwilio hwnnw wedi newid erbyn hyn oherwydd y gred i’r awyren hedfan i gyfeiriad gwahanol.

Anwybodaeth sy’n llethu, ac wrth i’r dyddiau ddiflannu mae gobaith yn pylu. Mae hyn yn wir pan fo unigolion yn diflannu, ac mae’n wir hefyd gyda diflaniad awyren enfawr. Mae’n wir hefyd yn ein bywydau ni bob dydd.  Mae’n anodd byw gydag ansicrwydd ac anwybod. Yng nghanol problemau a pheryglon rydym eisiau gwybod beth sy’n mynd i ddigwydd. Beth a ddaw ohonom? Beth fydd yn digwydd? A oes gobaith i bethau wella? Oes yna ddatrys ar y broblem fawr hon? Ond yn y cyfan, gall Cristnogion ymddiried yng ngofal tyner y Duw y mae ein holl drafferthion ni a phob anwybod yn hysbys iddo. A’n gobaith mawr yw nid yn unig bod Duw’n gwybod am bopeth a wynebwn ond ei fod yn ei gariad yn bwriadu da i ni ac yn dymuno ein lles a’n cysur o hyd. Ac er i’r anwybod a’r ansicrwydd barhau, mae ffydd yn ein galluogi i gredu yn naioni a chariad Duw, ac yn ei ofal sicr amdanom.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn 16 Mawrth, 2014