Y peth byw

Mawrth 23, 2014

Roeddwn wedi anghofio amdano nes i mi bori yn y llyfr unwaith eto’r wythnos ddiwethaf.  Nid anghofio’r llyfr na’i awdur, na’r hyn yr oedd yr awdur yn sôn amdano.

Y llyfr oedd ‘Dyddiau Gras’, a’r awdur oedd y diweddar Barchg Emyr Roberts, a fagwyd yng Nghwm-y-glo.  Detholiad o waith Emyr Roberts, a olygwyd gan ei fab John Emyr, a geir yn y gyfrol. Mewn dyfyniad o bregeth a draddododd ar Hydref 3, 1976 mae Mr Roberts, a oedd yn weinidog yn Y Rhyl ar y pryd yn sôn am y ffrydiau ysbrydol a oedd yn llifo yng Nghymru.  ‘Mi ddeuthum ar eu traws nhw,’ meddai, ‘yr haf yma. Mi fûm mewn oedfa yn fy hen ardal: cwmni wedi dod i adnabod Iesu Grist ac yn cyfarfod yn wythnosol i weddïo ac i ddarllen y Beibl. A minnau’n cael fy ngwadd atyn nhw i ryw oedfa. Roedd y capel, yng nghanol tywydd poeth, yn dri chwarter llawn, a hogyn pedair ar bymtheg oed yn arwain. Roedd y peth byw yno. Y bywyd.  Roedd yr afon yno, y dyfroedd bywiol.’

Wedi anghofio oeddwn i bod cyfeiriad at y peth yn y llyfr arbennig hwnnw. Mae’r hanes yn fyw iawn, a minnau trwy drugaredd a gras Duw yn rhan o’r stori.  Roedd hen lyfr nodiadau sydd yn nrôr fy nesg yn help i gofio manylion y cyfarfodydd a gynhaliwyd yn yr ardal hon gan gwmni o Gristnogion ifanc rhwng Awst 1975 a Mawrth 1979.  Ar y cyntaf, fe’u cynhaliwyd ar yn ail yn Llanberis a Llanrug, ac o ddiwedd Medi 1976 ymlaen yn Llanberis.

Daeth Emyr Roberts atom ddwywaith yr haf hwnnw, ym mis Gorffennaf i ddechrau ac yna ym mis Medi.  Yn Llanrug y cynhaliwyd y ddau gyfarfod.  Pregethodd o Rhufeiniaid 13 y tro cyntaf ac o 1 Ioan 5 yr eildro.  Daeth  atom i Lanberis o leiaf deirgwaith wedi hynny, ac yr oeddem wrth ein bodd yn ei gwmni a than ei weinidogaeth.  Bydd rhai ohonoch yn cofio’r criw  o bobl ifanc a ddeuai o sawl cyfeiriad i’r cyfarfodydd bob wythnos. Roedd y mwyafrif yn eu hugeiniau cynnar a thrwy ras Duw yn tystio i’w cred yn yr Arglwydd Iesu Grist.  Does ryfedd fod Emyr Roberts yn dweud, ‘Mae ’na ffrwd yn llifo yn ein plith ninnau’.

Roedd yn amser da, ac yn gyfnod o fendith fawr.  Roedd yn fraint i mi gael bod yng nghanol y gweithgarwch a’r cyffro.  Ac mae’n fraint i mi gael bod yng nghanol yr hyn y mae Duw yn ei wneud ymhlith pobl ifanc ein hardal heddiw hefyd, yn benodol trwy waith Cynllun Efe.  Mae’r gweithgarwch yn wahanol ond yr un yw’r gwaith, sef cyflwyno’r newyddion da am Iesu Grist i genhedlaeth newydd a rhoi cyfle i bobl ifanc addoli Duw.  Ac un o freintiau eglwysi’r fro hon yw cefnogi gwaith Cynllun Efe.  Mae cyfle i wneud hynny trwy’r apêl flynyddol UN O FIL (neu UN O GANT).  Daeth yn bryd gwneud yr apêl am eleni.  Ceir rhagor o fanylion amdani y tu fewn i’r rhifyn hwn.  Cefnogwn y gwaith, a gweddio hefyd y bydd rhywrai’n dweud ryw ddiwrnod am weithgarwch Efe, ‘Roedd y peth byw yno’.

Cliciwch yma www.gronyn.org/gronyn i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – rhifyn 23 Mawrth, 2014